Te Keulen. p CLUBNIEUWS naar Scherzligen. Het weer was zachter dan op de heenreis. Ons in het zonnetje koesterende, bereikten wij Scherzligen en daarna per spoor Bern. Hier had men een uur oponthoud. Des avonds om 8 uur kwamen wij in Basel aan en begroetten Reynolds, die ons op de heenreis in Bern had verlaten. Jack heeft nl. nog oude relaties in Züiich en was daarom nog eenige daagjes te Zürich gaan doorbrengen. Des avonds om 11 uur gingen wij per nachttrein naar Frankfurt. Des Zondagsmorgens wandelden wij reeds om half zeven op het perron, wel een beetje vroeg voor velen, die gewoon zijn op dat uur de dekens nog eens tot de ooren op te halen. Heengaande hadden wij te Cöln met eenige Heeren van de Verein fiir Rasenspiele, die ons te Cöln-Deutsch begroetten en ons een bloemstuk overrijkten, afgesproken dat men 2 wedstrijden zou arrangeeren, nl. een te Frankfurt en te Cöln. Men was er klaarblijkelijk niet in geslaagd den eersten match te arrangeeren en daarom trokken wij verder naar Keulen. In Keulen-Deutsch geen kip aan het station. Waar wij geen hotel hadden, trok onze leider een heel leelijk gezicht. Eenige Heeren gingen met een Atax de stad in, doch keerden eerst na anderhalf uur terug. Na lang vragen en zoeken had men ons hotel ontdekt, nl Salzrümpchen. In Salzrümpchen aan ge komen, de tweede ontgoocheling 1 Een soort slaap- huisl Terwijl het overige gezelschap de groote rennen ging bijwonen, die dien dag te Keulen gehouden werden, trokken. Marius en Grootmeijer er op uit om te onderzoeken of de bewering juist was, dat nergens een hotel te vinden zou zijn, doordat alles door de Engelschen en Franschen is bezet. Na lang zoeken en praten vonden zij vier keurige hotels, waar wij nog denzelfden dag heentrokken. In Ganymedes werd de staf ingekwartierd, in de andere hotels de reserves en supporters. Intusschen hielden zich de officials van de Vereen, fiir Rasenspiele schuil. De Heer Zündorf vooral, die de groote man van de Rasenspiele moest zijn. bleek onvindbaar. Onze leiders hadden met dezen Heer nog het een en ander te bespreken. Het eenige resultaat was dat Oudheusden en Grootmeijer verschillende malen voorjan Klaasen in eencafézaten te wachten. Wie er kwam, de Heer Zündorf niet. Het A. F. C. AJAX 159 gezelschap des Zondags aangekomen, ging inmiddels 's Maandags om 10 uur in een groote auto, een auto type Lissone een paar uur rijden. Keulen op zich zelf is mij enorm tegengevallen, maar de buitenwijken en omstreken zijn de moeite waard. Prachtige buitens, heerlijke lanen en dreven en tal van buitengewoon mooie standbeelden. Keulen is door de Entente bezet. Het wemelt er van Engelsche en Fransche soldaten. In de café's is geen plaatsje te krijgen, overal militair gedoe. Voor een appel en een ei kan men heel mooie dingen koopen en magazijn-Tiets, genre de Bijenkorf werd door het gezelschap leeggeplunderd. Om zeven uur zou de match aanvangen. Niemand aanwezig om ons naar het veld te brengen. Na lang zoeken vonden wij het moois. Een lap grond als het Droogbak te Amsterdam. Stortregenen deheele zaak onder de plassen Viezegezichtenvande spelers en de gezichten van onze officials nog viezer om dat nog steeds geen verantwoordelijk persoon van Rasenspiele zich presenteerde. Om over zevenen dregt Grootmeijer plotseling in de kleedkamer van de tegenpartij Zündorf op, die zich daar doodleuk heeft weggestopt. Spinnijdig als onze secretaris kan uitvallen, krijgt deze Duitscher er van langs. Na een alleronaangenaamst debat, waaruit bleek dat men ons om den tuin had willen leiden, welk ballonnetje echter niet opging, kwam men tot een overeenkomst. Het spel of liever het waterballet zou beginnen. Hordijk, nog steeds hinkende door de onwillige spier, bleef op de tribune zitten, welke plaats bood aan ca. 30 (zegge dertig) toeschouwers. Goosen speelde op de rechtshalf plaats. Ajax speelde zonder entrain, het was of men absoluut geen idee in den wedstrijd had. Couton en André liepen elkaar steeds in den weg. Goosen doelpuntte met een schitterend schot, maar helaas in het net van Jan de Boer 1 Zoo goed, Jan de Boer? De voorhoede kreeg een paar keurige kansen, maar benutte deze kansen niet. Voor de pauze komt er nog een in Jan's heiligdom. Na de rust stond Gupfïfert nota bene op de plaats van Couton en Couton op de vleugel. Natuurlijk was het toen een verloren spel. Gupffert veroorzaakte een strafschop, welke naast werd geschoten. De Duitschers speelden niet misselijk. Hoogland, Goosen e.a.. niet voor een kleintje vervaard, werden gekraakt. Wij waren heel blij, dat het vieze spelletje

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7