7 1 Te Bern. v CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 157 wij Tells-Kapelle, waar Wilhelm Teil tijdens den storm aan wal sprong uit het bootje van den landvoogd Gessier, aldus leeraarde men ons op de H.B S, Met eigen oogen aanschouwden wij thans deze kapel, wij waren inmiddels van den boot afgegaan, en staarden dan naar het ver onder ons gelegen meer, dat hier eventjes 214 M. diep is. Langs de Axenstrasse marcheerde het troepje vroolijk en monter in de richting Fluelen. Somwijlen werd een steen in het meer geworpen om te zien of wij het dingske in het water konden zien vallen. De afstand was meéstal te groot en degenen die hoogte-vrees hebben, ook schrijver dezes gaat hier mank aan, keken elkander veelbeteekenend aan. Kool werkte eenige malen met zijn foto-toestel en ook Frans Couton en Geudeker maakten op dit traject bizondere foto's 1 U de natuur te be schrijven is mij niet mogelijk, ik kan U slechts toe roepen ,,gaat dat zien en U zult sprakeloos staan," zooals wij perplex stonden van deze ongelooflijk schoone omgeving. Het was als een sprookje Onder het zingen van bekende Hollandsche moppen trokken wij Fluelen binnen, nestelden ons behagelijk in Hotel Sternen en aten zoo goed als de geheele voorraad van den kastelein op. Om drie uur vertrok de boot weer naar Luzern. Op het schip had menigeen gelegenheid zijn taal kennis te verrijken. Veel Engelschen, Ameiikanen, een Duitsche en andere vreemdelingen 1 Een ge zelschap jongens uit Aarhaus, die een klim ge maakt hadden van 2100 M. en 's nachts in de bergen hadden geslapen kwam aan boord. Een der jongens speelde op de harmonica Zwitsersche dansen waardoor je bij intuitie op je dijen en schoenen ging slaan, zoo moppig was hetl In het kort ook de terugreis was schoon. Klokke zes waren wij thuis en om acht uur stonden wij aan het station om kalm naar Bern te sporen, waar wij des Woensdags onzen derden wedstrijd tegen de afdeelingskampioenen, n.l. tegen de vereeniging Young Boys moesten spelen. Het is slechts een korte reis van Luzern naar Bern, slechts eenige uren sporen. Om half twaalf drukken wij te Bern de hand van den Young Boys official, die ons verwelkomde. Recht over het station was het Hotel Schweizerhof, dat ons inkwartierde. De indeeling liet hier iets te wenschen over. Eenige Heeren hadden bizondere haast om nog iets van Bern te zien en juist daardoor duurde de inkwartiering minstens een half uur langer dan in de vorige hotels het geval geweest was. Bern zelf is na 12 uur's avonds als uitgestorven. De Heeren waren dan ook al spoedig terug en deklok van één was nog niet koud of allen droomden van Fluelen, Wilhelm Teil, vrouw, meiske of kinderen! ,,Bern'', welke naam ontleend is aan het woord „Beer", is oud 1 Voor liefhebbers van antiek is er heel wat te halen. Wij voor ons hadden gaarne beslag gelegd op de klok in de Stadspoort, welke eenvoudig een juweel van kunstwerk is. Trouwens wij zagen nog meer op onze slentertochten door Bern, welke geleid werden door den coach van de Young Boys, een Oostenrijker, nog iets steviger dan Simon Tump, een jongen „aus einem Stück gearbeitet." Wij bezochten den Berenkuil, waar verschillende wilde beren leven, die voor een sinaasappel aardige kunstjes maken. Zelfs hebben wij een gedeelte der Parlementszitting bijgewoond in het schoone Parlementsgebouw, een kunstwerk van architectuur. De wedstrijd tegen de afd.-kamp. Young Boys zou te zeven uur op 't terrein van den F.C. Bern gespeeld worden. Ook hier een desillusie wat den grond aangaat. Een hard stuk terrein, zonder één grasspriet. Op vele plekken staken scherpe steenen uit den grond en wij verbaasden ons, dat dit een voetbalterrein genoemd werd. Op ons verzoek werden verschillende scherpe steenen met een schep uit den grond gewerkt, andere plekken met zand bestrooid. Wij kwamen met dezelfde spelers in het veld als tegen Grashopper Club, evenwel met Hordijk in de middenlinie. Voor den aanvang werd Joop Pelser, evenals dit te St. Gallen en Zürich gebeurd was, in de blommetjes gezet. De international Funk I bood tevens een houten beer aan, van Zwitsersch houtsnijwerk vervaardigd. Het Ajax-elftal heelt hier buitengewoon gespeeld. Men toonde het Zwitsersche publiek een dergelijke baltechniek, dat wij al heel spoedig op een over winning rekenden. Jan de Boer was direct knocked out en kreeg een leelijke opstopper. Hij bleef echter, hoe moeilijk 't hem ook viel, op zijn post Voor de pauze maakte van Dort twee fraaie doel punten. Vooral het tweede punt was een juweel.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5