S. SWAAP SPORTNIEUWS j varia. I SIGARENMAGAZIJN. CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 9510. MEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. 148 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Wij vernemen dat onze twee protesten, na afloop van den kampioenswedstrijd Ajax— N.A.C. ingediend, op 21 Mei a.s. door de Protestcommissie, in een te Rotterdam te houden vergadering, behandeld zullen worden. Op 29 Mei a s., vóór den Kampioenswedstiijd Ajax—Be Quick zal het vertegenwoordigend elftal van den A.K.V.B. tegen een Ajax-combinatie op ons terrein spelen. Als reserves voor den wedstrijdenreeks in Zwitserland te spelen, zijn alsnog de Heeren J. Bieshaar en C. Geudeker uitgenoodigd, welke Heeren hun passen ten spoedigste in orde dienen te maken. Wij zullen a.s. Zondag zeer onvolledig in het veld komen tegen N.O.A.D. en verschijnen met de volgende gebroken combinatie: De Boer (doel), Couton en Prins (achter), Martens, de Kruijff of Vunderink en Hoogland (midden), Brink, Debois, Brokmann of Geudeker, v. Dort en Bieshaar (voor). Of Rutte speelt is ons niet bekend. Als scheidsrechter is de Heer Vrugt, de Haarlemsche specialiteit, uitgenoodigd. Het plan om op Maandagavond 6 Juni te St. Gallen te spelen is in het water gevallen. Uit St. Gallen vernemen wij zoo juist telegrafisch dat men ons óf op 11 Juni, dus des Zaterdags óf op 12 Juni a.s. dus op Zondag kan ontmoeten. Waarschijnlijk wordt de toer dus nogmaals gewijzigd. Ook ditmaal stuiten wij op tal van moeilijk heden met de organisatie, zooals dit bij het arrangeeren van internationale trips gewoonlijk voorkomt. Uit Geneve wachten wij nog steeds op nadere telegrammen van la Servette, welke Club ook al in onderhandeling is om een Buitenl. toer te maken. Alleen in het geval dat men niet van honk gaat, kan men ons ontvangen op 12 Juni. In het geval dat la Servette ons niet kan hebben gaat de reis niet naar het Zuiden maar blijven de reizigers meer in het Centrum van Zwitserland. Op 22 dezer gaat ons eerste elftal naar Breda. Niet waar schijnlijk loopt op dien dag een extra-trein naar Breda, waar over de noodige onderhandelingen nog gevoerd worden. Eventueele bijzonderheden over treinkosten enz. zullen natuurlijk in de dagbladpers gepubliceerd worden. Men raad plege dus geregeld de Sportrubriek der groote bladen, als men lust heeft onze jongens in Breda aan te moedigen, hetgeen zeer noodig zal blijken. Op Zondag 5 Juni a.s. wordt op het Ajax-terrein een groote gymnastiek-meeting door „Amstels" georganiseerd. Het zal de moeite waard zijn deze meeting bij te wonen. Wij hebben natuurlijk bedongen, dat alle w.l. en o.l. deze wedstrijden kunnen bijwonen, op vertoon van diploma. In verband met de berichten, dat de Spartaan-crack Jan van Gent het komende seizoen de Spartaan zou verlaten en het rood witte shirt zou aantrekken kunnen wij mededeelen, dat van Gent niet bij ons is voorgesteld. Wij dringen er met klem bij alle w.l., die persoonlijk met v. Gent omgaan, op aan, zijn decisie niet te influenceeren en hem geheel vrij te laten. Als hij komen wil in orde, wil hij niet komen, soit, maar geen ronselen, hetgeen de naam van onze vereeniging slechts ten kwade zou komen. De wedstrijd O.M.S.—Ajax 7, welke den tweeden Pinksterdag zou gespeeld worden, is een week uitgesteld en wordt dan op ons terrein aan den Middenweg II gespeeld. Wij zijn met Purmerstein te Purmerend in correspondentie over het spelen van een wedstrijd tegen een toercombinatie op Pinkster II. Spelers van de combinatie krijgen eventueel nog bericht van den Heer Smit, Secretaris der Elftal Commissie. Fons Pelser, Brokmann en de Natris gaan niet mede naar Zwitserland. De eerste omdat hij geen 14 dagen achter elkaar uit zijn zaken gemist kan worden. De twee laatste Heeren waarschijnlijk in verband met hun kortelings gesloten huwelijk. Het is j.l. Zondag weer eens gebleken in den landenwedstrijd Holland—Italië hoe treurig het met de snelheid van onze voetballers staat. Meer dan ooit, ook bij Ajax, moeten wij aan dit punt onze aandacht besteden. In het volgend nummer hopen wij met een opwekking tot bijwoning der Athletiek-oefeningen te komen. A. s. Zondagmorgen spelen onze adspiranten hun eersten kampioenswedstrijd in het Stadion-achterterrein. Wij wekken onze supporters op dezen strijd te gaan bijwonen. Om 10 uur vangt de match aan. De Heer DE NATRIS en Mej KNIJN geven kennis van hun voorgenomen huwelijk. Geen receptie. 2e Sweelinckstraat 9 v__ (Onze hartelijke gelukwenschen.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4