r YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Bestuursvergadering. Het Prijsraadsel. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 147 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90=92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. vR 'P Vergadering, gehouden op 4 Mei jl. in Café Centraal, Alhier. Voorzitter de Heer W. F. Egeman> Aanwezig het Bestuur, met uitzondering van den HeerDade. De notulen, door den tweeden secretaris opgemaakt, worden goedgekeurd. Besloten wordt dat wij op een der Pinksterdagen een oefenwed strijd zullen spelen. Inzake het aanbrengen van een kleedkamer voor de scheidsrechters, wordt nog besloten dat deze verbouwing tegelijk met die voor warmwaterinrichting zal geschieden. Het contract de met den terreineigenaar wordt besproken en dient het aanbeveling, dat de Heer J. Roodenburg een teekening zal maken, ten einde deze aan het contract te kunnen hechten. De Heer Oudheusden maakt een bemerking over het feit dat in ons Clubnieuws de mededeeling, dat Be Quick ons nooit officieel heeft ontvangen, verkeerd is weer gegeven. Uit hetgeen geschreven is, zou gelezen kunnen worden dat Be Quick ons wel, en wij Be Quick nooit officieel ontvangen zouden hebben, hetgeen onjuist is. Ajax en Be Quick hebben elkander nog nooit tijdens de kampioenswedstrijden officieel ontvangen. Ook thans zal men hieraan vast houden. De N. A. U. bestaat een dezer dagen 2ojaar. De Heer Koolhaas zal ter receptie gaan en namens Ajax een herinneringsgeschenk en een krans aanbieden. De Duitsche V.B., welke ter oore is gekomen, dat Altona zich niet correct heeft ge dragen, wenscht eenige inlichtingen. Wij hebben medegedeeld dat Altona zich zeer correct heeft gedragen en wij gaarne de relatie met deze Duitsche vereenigiug zullen onderhouden. Aan Seriewedstrijden door de Spartaan te organiseeren zullen wij niet deelnemen. Wederom worden eenige verzoeken tot het spelen van internationale wedstrijden niet aangenomen. In principe wordt besloten een liefdadigheidswedstrijd tegen Blauw- Wit te spelen en hiervoor Pinkster I te kiezen, als dit BI.Wit convenieert. (BI.Wit gaat naar Duitschland, er komt dus voorloopig niets van. Red.) Het Jasper Warnerfonds zal opnieuw met f 25.gesteund worden. De secr deelt nog eenige bijzonderheden over den trip naar Zwitser land mede. Een aanbod om deel te nemen aan een 5°/0 premieleening van D.H.C. wordt niet geaccepteerd. De Secr. zal met de Sportredactie van de Telegraaf een onderhoud hebben inzake de kritiek op een onzer spelers uitgeoefend, in den wedstrijd AjaxGo-Ahead. Na behandeling van eenige meer huishoudelijke zaken wordt de vergadering gesloten. \L V»/ 'P Nederland—Italië. Niemand van de inzenders is er in geslaagd het juiste resultaat te voorspellen van den landen- wedstrijd HollandItalië. Opvallend is het, dat alle inzenders een overwinning voor de oranje truien hebben gegeven, niemand dacht zelfs aan een gelijk spell Verschillende vooruitziende geesten zagen een 4—0 in het verschiet. De uitslag 3 1 werd door het meerendeel der inzenders aange geven. Daar geen enkele goede uitslag binnen kwam blijft de prijs dus bestaan en wordt thans uitgeloofd voor hem, die het juiste resultaat voor spelt van Ajax—Be-Quick op 29 Mei a.s. op het Ajax-terrein te spelen. Men zende onderstaande coupon vóór 26 Mei a.s. aan de Redactie van het Ajax-Clubnieuws, Reijnier Claeszenstraat 2, Amsterdam. Men kan de uitslag ook per briefkaart mededeelen om dit nummer niet te beschadigen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3