r 146 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ik noem het een métier de chien'', een Neder- landsch elftal samen te stellen, want het is nooit goed en er zal altijd wat aan mankeeren. Hoe moeilijk het overigens is een goed team samen te stellen is door de laatste wedstrijden weer eens klaar en duidelijk bewezen. 'n Niet te miskennen feit is het, dat de Neder landsche ploeg, zooals zij tegen Zwitserland en Italië heeft gespeeld, niet de sterkste Hollandsche combinatie heeft vertegenwoordigd. Wij staan in de beruchte Noordelijke questie volkomen aan de zijde van de N.E.C., resp. van den N.V.B doch ontkennen niet, dat de uitsluiting van spelers als Bulder en van Linge van merkbaren invloed is geweest op het spel-gehalte van de Nederlandsche ploeg. Een en ander neemt niet weg, dat de laatste pogingen van de N.E.C. er op wijzen, dat tegen België met 'n elftal zal worden gespeeld, dat on getwijfeld veel sterker zal zijn dan de combinaties, die tegen Zwitserland en Italië in het veld werden gebracht. Eindelijk en ten langen leste zijn dan enkele spelers aangezocht, die door hunne superieure spel qualiteiten reeds lang een plaats in het elftal verdiend hadden, en niet zonder groote voldoening maken wij dan ook gewag van de uitnoodiging aan Fons Pelser en Henk Hordijk, om de reis naar Antwerpen mede te maken, 'n uitnoodiging, die volgens ons beteekent medespelen. Wij zien in de mededeeling, dat vijftien spelers zijn „uitgenoodigd" niet anders dan een manoeuvre van de N.E.C. om zich niet direct gewonnen te geven. Het zal wel degelijk in de bedoeling liggen diverse spelers uit de ploeg tegen Italië te vervangen Voor Fons Pelser is dit een vaststaand feit, aangezien Baay niet is uitgenoodigd. Onze gelukwenschen aan Fons Pelser, die inder daad ,,de aangewezen" back is voor het Neder- landsch Elftal. Naar onze bescheiden meening is Fons Pelser momenteel een der sterren van onze velden, die het oranje-shirt dubbel en dwars waardig is. Aan hem, dit a.s. Zondag door kloek en prima spel te bestendigen Ook lijkt het ons zeker, dat Henk Hordijk a.s. Zondag in den strijd tegen de Belgen zal mede spelen. Campioni moge 'n aardig speler zijn, 'n inter national is hij toch nog niet. In routine en tactiek staat hij ver achter bij Henk, hetgeen geen schande is, want Henk Hordijk wij wezen er bij herhaling op is 'n speler van buitengewone qualiteiten. Met dit al zullen a.s. Zondag, naar wij hopen, drie Ajacieden deel uit maken van de Nederlandsche ploeg. En wij zijn trotsch daarop. Zooalswij trotsch zijn op alle Ajacieden, die nu zonder uitzondering in de terndien gevallen zijn voor een plaats in het Nederlandsch Elftal. Het moge de moeite waard zijn hierop even te wijzen, want het is voor zoover wij weten 'n unicum, dat van één elftal alle spelers öf ge kozen zijn voor de Nederlandsche vertegenwoor digende ploeg, óf daarvoor ernstig in aanmerking gekomen zijn en medegespeeld hebben in proef- wedstrijden. Met Ajax is dit het geval, zooals dit lijstje; de Boer (proef-elftal) Fons Pelser Couton (tegen Belgie Zondag a.s.) Hordijk (Zweden en a.s. Zondag Belgie) J. Pelser (proef-elftal) (Scandinavie-toer Ned. Elftal) de Kruyff (Zwitserland) Natris van Dort Brokmann Delsen Gupffert (diverse wedstrijden) (Zweden) (Zwitserl.) (div. wedstr.) aantoont. Met andere woorden hebben wij thans een ploeg, die louter uit internationals bestaat 1 Is dit een record, of is dat geen record? E11 nu willen we hopen, dat er na Zondag a.s. maar weer één roep zal zijn over onze mannen. Speciaal voor Fons en Henk wenschen we, dat het ,,gesmeerd" zal gaan, want niet alleen Ajax doch geheel voetballend Holland heeft feitelijk gewacht op de opneming van deze beide spelers. Hun taak is daarom niet gemakkelijk, want de verwachtingen zijn hooggespannen. Veel succes, mannen, in het Vlamenland I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2