Training. Bestuursvergadering. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Herhaalde kennisgeving, dat voortaan alleen des avonds op Dinsdags en Vrijdags geoefend wordt. Verder op de gewone middagen. Men wordt verzocht nota te nemen, dat het eerste terrein bewerkt is en het ten strengste verboden is gedurende de e.v. weken hierop te oefenen. De oefetimeester zal toezien dat alleen op veld II en III geoelend wordt. Reijn. Claeszenstraat 2. J. J. GROOTMEIJER Telefoon 5005 Z. Secretaris. Bestuursvergadering, "gehouden op 13 April 1921 in Hotel Central aan het Damrak, alhier. Aanwezig het voltallige Bestuur. Voorzitter de heer W. F. Egeman. Notulen der vorige vergade ring, door den heer Koolhaas opgemaakt, worden na een kleine opmerking goedgekeurd. De ingekomen stukken worden in de eerste plaats behandeld. Eenige uitnoodigingen tot het spelen van buitenlandsche wedstrijden worden af gewezen. Eenige clubs, spelende in den A. V. B.» waarvan de terr^einhuur is afgeloopen, worden gemachtigd hunne laatste wedstrijden op ons terrein te spelen, zoover het wedstrijden betreft waarin Ajax-elftallen betrokken zijn. B. V. V. in den Bosch, welke vereeniging bij den aanvang van 1921—22 tegen Ajax wenscht te spelen te Den Bosch, wordt bericht dat men dit verzoek in Augustus moet herhalen. Van Quick den Haag is een dankbetuiging ingekomen in verband met de van Ajax ontvangen gelukwenschen. Van Be Quick (Gr.) is de mededeeling ontvangen, dat men dit jaar de gewestelijke kampioenen niet officieel zal ontvangen. Wordt aangenomen onder de bemerking, dat Ajax tot heden nog nooit de gewestelijke kampioenen officieel heeft ont vangen. H F. C. zal op een desbetreffende vraag geantwoord worden dat men op de Donderdag avonden gedurende den zomer de beschikking kan krijgen over trainer Reynolds, indien deze heer hiermede accoord gaat. Een verzoek van de Jonge Spartaan" te Rotterdam om financieele steun wordt afgewezen. De heer Arnold, welke thans te België woont, zal op zijn verzoek bericht worden dat hij lid van Ajax kan blijven. De heer Roodenburg, architect, bericht dat behoudens eenige wijzigingen aan de tribunes aan te brengen, Bouw- en Woningtoezicht de accomodatie op het terrein heeft goedgekeurd. Onder dank- zegging aan den heer Roodenburg voor kennis geving aangenomen. De heer Grootmeijer doet verschillende mededeeiingen inzake de toer naar Zwitserland. Het Bestuur besluit dat n spelers, trainer en eenige reserves zullen m^degaan. Het geheele gezelschap zal uit 21 personen be staan, terwijl op voorstel van den voorzitter de Heer Grootmeijer als leider wordt aangewezen. Inzake voorverkoop wordt besloten dat alles juist zoo geregeld zal worden voor den wedstrijd tegen Go-ahead als dit geschiedde tegen N. A. C. Een verzoek van de terreinknechts om salaris- verhooging wordt aangehouden tot later, d.w.z. tot na de Algemeene Vergadering. De Heer Fr. Schoevaart legt de verschillende inschrijvingen voor inzake de warmwaterinrichting in de kleed kamers. Het werk wordt aan de laagste inschrij vers gegund. De Heer Schoevaart zal de zaak verder regelen. Ook wordt dezen Heer verzocht zich te orienteeren, waar het geldt den aankoop van een maaimachine. De kleedkamer zal binnen kort gewijzigd worden in zoover, dat de scheids rechter een aparte kleedkamer krijgt, naast het kamertje van den trainer. Een verzoek van den Heer Dade om subsidie voor de Schoolwedstrijden van den A.V.B in verband met een beduidend tekort, wordt aangehouden tot de Algemeene Ver gadering van Ajax. Nog wordt deze vergadering 'aan een nadere bespreking onderworpen, waarbij o.m. wordt bepaald dat het bestuur met candi- daten zal komen voor de resp. Commissies. De behandeling van het door de Regl. Commissie in gediende gewijzigde reglement wordt aangehouden, evenzoo het opmaken van het nieuwe terrein contract, dat door een misverstand niet ter tafel kan gebracht worden. De voorzitter sluit de vergadering dan te middernacht.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2