a m Ueh1i13»iwMJ NO. 18. ZONDAG 1 MEI 1921. 4DE JAARGANG. HollanÖ- Italië Clubbericht. Wedstrijdprogramma. Zondag 5 Mei a.s. Bestuursvergadering. Kaarten Holland-Italië. Gevonden Voorwerpen. vfy 'f* De plaatsbewijzen voor Nederland-ltalië wordenzoover de N.V.B. de aanvragen heeft toegewezen, uitgegeven op Vrijdagavond 6 Mei a.s. Wij houden zitting vanaf 8 uur tot uiterlijk 10 uur in: HOTEL CENTRAAL (bovenzaal) DAMRAK No. 18, ALHIER. Ook nu zal een deel der aanvragers voor Open tribune met Staanplaatsen genoegen moeten nemen daar nog geen 60l] 0 is toege- wezen. Evenals bij vorige gelegenheid hebben wij maatregelen getroffen dat alle aanvragers plaatsbewijzen krijgen, zij het dan ook plaatsen op andere rangen. Teleurgesteld wordt dus waarschijnlijk niemand. Wij maken nogmaals er op attent dat alle plaatsbewijzen genum merd zijn, welke nummers genoteerd worden. Blijkt het dat de plaatsen in handen van derden komen, welke hiervoor hoogere prijzen bedingen, dan wordt de overtreder onver- waardelijh geroyeerd. Het Bestuur. Uitslagen: 17 April 1921. Be Quick I—Ajax I: i- oA.F.C. IV-Ajax V: i—o; Ajax VII—V.VA. IV: 2—4; Animo I— Ajax VIII: o2. Uitslagen: 24 April 1921. Ajax IGo Ahead I: 52. Ajax IIZeppelin-bemanning 2 uur Midden weg II. Voor 5 Mei a.s. worden eventueele verdere wedstrijden per briefkaart bericht. Op 8 Mei a.s. staat het geheele programma stil in verband met den Internationalen wedstrijd NederlandItalië in het Stadion te spelen. Woensdag 4 Mei a.s. des avonds om 81/, uur precies, in de bovenzaal van Hotel Centraal, Damrak 18. Men raadplege de mededeeling aan het hoofd van het blad. Op ons terrein gevonden Een geel wandelstokje. Een dasspeld. Een portemonnaie met f 0.2D/j. Inlichtingen schriftelijk aan het secretariaat aanvragen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1