T -t- A Bestuursvergadering Rapport Kascommissie I Clubavonden. I I Stemmingstukje CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX 133 vp z vt/ 'h Bestuursvergadering gehouden in de Oporto- Bar op 30 Maart 1921. Aanwezig de hecren W. F. Egeman, voorzitter, Oudheusden, Koolhaas, Jan en Fr. Schoevaart, Tump, J. Pelser en Groot- meijer. De notulen van de vorige vergadering worden, behoudens een kleine wijziging, goedgekeurd. In zake de ontmoeting Go Ahead op Zondag 3 April wordt besloten, dat G. A. verzocht zal worden hare toestemming te verleenen later aan te vangen, opdat de ploeg met den trein kan vertrekken, welke om half twee te Deventer aankomt. Besloten wordt dat de assistent van Reynolds niet zal medegaan. Twee bestuursleden verklaren zich tegen dit besluit. Onder de ingekomen stukken bevinden zich weer eenige uitnoodigingen van buitenlandsche clubs, welke door de toer naar Zwitserland niet kunnen worden geaccepteerd. De Commissie, belast met het onderzoek der verschillende grieven Elftal-Comm., adviseert het Bestuur de heeren W. Bruynesteijn en W. F. Koningsveld te rehabiliteeren, hetgeen met alge- meene stemmen geschiedt. De aan twee leden gerichte waarschuwingen komt te vervallen, daar ook deze abusief worden verklaard. De Kas- commissie brengt rapport uit over het beheer 1919/1920 door den penningmeester De heer Fr. Schoevaart rapporteert over de inschrijving warmwater-inrichting in de kleedkamers. Besloten tot de e.v. bestuursvergadering uit te stellen. De organisatie van den toer naar Zwitserland wordt door den secretaris toegelicht Na afdoening van meer huishoudelijke zaken wordt deze vergadering gesloten. Aan het Bestuur der A. F. C. „Ajax". Mijne Heeren, De Kascommissie in vergadering bijeen op 23 Februari en 4 en 11 Maart 1921 tot het controleeren der Boekhouding van den Penning meester over het competitie-tijdvak 1919/1920, verklaart deze in volmaakte orde te hebben be vonden. Zij zegt den Penningmeester dank voor de genomen moeite waarbij hij haar op de meest welwillende wijze alle gewenschte inlichtingen verschafte en tevens voor de correctheid waar mede zijne administratie was behandeld. De Kascommissie J. S. GUNZEL, J. STALLMANN, J. Th. DE WAAL. Amsterdam, 12 Maart 1921. Vrijdag 22 en 29 April clubavond in Café de Bisschop. Diverse sportbladen liggen steeds voor de leden ter inzage. Bezoekt deze avonden geregeld. Op Vrijdag 29 April a.s. „Laatste Clubavond" in dit seizoen, organiseeren wij nog éénmaal een „gezellig kurkje" op het biljart, waarna de com missie voor dit seizoen het tijdige met heteeuwige verwisselt. P.S. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Geen bloemen. De Clubavonden-Commissie. Zondagavond ging ik met m'n vrind en de respectievelijke betere-halfhelften, stationwaarts om de eerste elftallers met de éclatante Deventer- overwinning geluk te wenschen. Jonge, jonge 5-0. Dat zijn cijfers om over te mijmeren; daar ben je stil van. Sallemanders 5o. Net kwam lijn 5 voorbij. Kijk 't staat waar achtig al op de tram, zei ik. Waar dan, zei m'n vrind. Daar tusschen de beugel, kijk maar. Niet slecht repliceerde hij, maar waar haal je nu de nul vandaan. Die zit in de tram, zie je de gentleman met dat sportjassie niet? Verroest als dat Katoen niet is, laat ik me villen, lachte ie. Z'n vingeren hielden teeder een boekske omklemd. De vlugge scheidsrechter, of hoe word ik uitgefloten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5