IV. 16 April 1921. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ==S) 131 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17=19 - Telef. N. 6603. een enorme sprint van Delsen. Een geweldige tegenaanval van Go Ahead, de bal komt weer bij Delsen, die opnieuw spurt en het leder voor het doel plaatst. Gupffert, Rutte en Brokmann duwen den bal in het net (1o) Een emotievolle strijd ontbrandt. Mr. v. Bisselick moet aanhoudend straffen wegens zware vergrijpen. In de buurt van Fons is het een ware guerilla- oorlog, waaruit Pelser aanhoudend als overwinnaar naar voren komt. Rutte blesseert zijn oog, maar speelt dapper verder. Na dertig minuten ziet de eminent spelende Delsen eén kans en jaagt den bal hoog in het net, een punt dat de Weert zeker had moeten voorkomen. G. A. speelt in deze periode minstens zoo goed als ons elftal. De bal wordt van rechts ingezonden, doch de paal en lat redden de Boer. Dan zakt het spelpeil en komt gelukkig spoedig de rust met 2O. Wij zijn in de pauze nog lang niet zeker van de over winning, daar beide ploegen minstens hetzelfde aantal kansen gehad hebben. De bal is nog niet afgetrapt of wij krijgen een schitterende kans, die onbenut blijft. Brokmann en v. Dort maken tal van fraaie openingen, waarna de Go Ahead-backs telkens met den bal opduiken. Fons is er eenige oogenblikken totaal uit, maar herstelt zich kranig en geeft van dit oogenblik af den linkervleugel van G. A. geen schijn van een kans meer. Couton en onze drie halfs steunen de voorhoede voortreffelijk en het blijft een schit terende kamp. Doch dan plots, als niemand het verwacht, komt de reactie. Rutte puntert den bal in de richting van de Weert, die akelig mist (3—0). Dit blijkt de doodsteek voor Go Ahead. Wij krijgen dan de hierboven reeds omschreven kans, die van Putten door een dosis pech niet benut en dan is het radicaal uit. De G. A.-ploeg tuimelt- in elkaar en onze jongens spelen het laatste kwartiër volkomen met hun tegenstanders. Brokmann schiet keurig nummer vier in het net. v. Dort en Brokmann combineeren fraai, Theo geeft den bal door naar Rutte, die hard en laag langs de Weert plaatst (5 O). Een Amsterdammer brult om het halve dozijn vol te maken, doch onze ploeg vindt het blijkbaar genoeg. Reeds hebben een paar duizend toeschouwers het terrein verlaten, ais Mr. v. Bisselick het einde aankondigt en wij een schitterende overwinning kunnen boeken. Schakelen wij de laatste tien minuten uit, dan lijkt ons de overwinning geflat teerd. In onze notities bladerende, vinden wij eenige malen „Gemiste kans Go Ahead" en het komt ons voor, dat een 4— 2 overwinning beter de juiste verhouding had weergegeven. Onze lezers begrijpen dat de vreugcfe in het Ajax-kamp groot was. In ,,de Moriaan" heerschte een uitstekende stemming en na een allergezelligste reis arriveerde het gezelschap wederom in Mokum, waar een groote schare supporters onze jongens toejuichte voorde schitterende wijze, waarop Ajax de Weste lijke eerste klasse in den eersten strijd om het kampioenschap heeft vertegenwoordigd. Over het spel en spelers kunnen wij tenslotte met eenige woorden volstaan. De geheele ploeg heeft uitstekend gespeeld en ieder heeft zich geheel gegeven. Delsen als rechtsbuiten was zelfs een openbaring I In dit tempo doorspelen en dan weet ik wel, waar dit seizoen de kampioensvlag van 'Nederland zal waaien Proficiat en good luck '1 AjaxN. A.C. 1—2. De verrassing. Deze wedstrijd in de serie van zes is wellicht de interessante geweest. Behalve spanning van begin tot einde heeft de ontmoeting tal van fraaie spelmomenten opgeleverd, wel is waar in hoofd zaak individueel werk, waar desniettegenstaande van belang. Te betreuren is, dat de leiding van den wedstrijd het genot heeft vergald, zoowel voor spelers als kijkers, doch indien men het enthusiasme, waarmede de strijd werd uitgevochten, in het juiste licht beschouwd, dan is men geneigd nog tevreden te zijn. Wij zullen over scheidsrechter

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3