T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX I27 Wij besloten ons onderhoud met een woord van hartelijken dank voor de groote bereidwillig heid, waarmede de Zwitsersche spelers ons met een en ander hebben geholpen en met een van harte gemeend ,,bon succes" in verband met den wedstrijd op den tweeden Paaschdag. G* Mocht „la Servette" ons des Zondags willen ont vangen dan spelen wij te ZurichBern en Genève resp op 5, 9 en 12 Juni as. Ingezonöen. I Aan de Redactie van het Ajax-Clubnieuws. Mijne Heeren, Gelieve onderstaand stukje voor mij in het eerst volgend Clubnieuws te plaatsen. Hierdoor vraag ik de opinie van de Ajaxieden aangaande de behandeling, die ik bij den wedstrijd Ajax-Blauw Wit van ons Bestuur heb ondervonden. Ik zou, daar ik niet spelen moest, naar Ajax- Blauw Wit gaan kijken. Daar het zeer druk zou worden, besloot ik vroeg te gaan (.2 uur) en nam een goede plaats op- de tribune. Dit zou de tweede wedstrijd van het seizoen zijn, dien ik Ajax zou zien spelen. lederen Zondag speelde ik en was altijd bereid voor een ander elftal in te vallen. Zoolang ik in Ajax ben heb ik slechts één.keer afge schreven en dit was wel om een zeer geldige reden. Tegen twee uur kwamen eenige heeren van het bestuur en haalden mij en nog eenige spelers van de tribune. We moesten maar ergens anders een plaatsje probeeren te zoeken, daar het publiek, dat betaald had, voor ons spelers ging en wij daar plaats voor moesten ruimen. Juist lette ik erop voor wat soort van menschen wij plaats hadden moeten ruimen, doch dit viel niet mee, want toe vallig kwam op mijn plaats een vent te zitten, dien ik 's morgens op den hoek van het Oosterpark kaartjes aan het publiek, dat naar Ajax wilde, zag verkoopen, dus een opkooper. Ook kwamen er tribune-spelers met hunne dames zitten. Die gaan allen voor. Zonder iets te zeggen ben ik van de tribune gegaan, daar ik geen schandaaltje bij zooveel menschen wilde maken. Ik ging dus aan den rand van het veld zitten om den wedstrijd probeeren te volgen, doch ik zag niets dan eenige beenen. V Na de rust bleek ook daar mijn plaats ingenomen door de jongens van de dubbeltjesrang. Ik zou dan maar bij het contróle-hek gaan staan, daar ik nergens een plaats kon vinden. Daar mocht ik ook niet staan, dus werd ik door iemand, die geloof ik ook in het bestuur is, buiten het hek gezet. Heeft een speler nief evenwel recht (zoo niet meer) op een plaats op de tribune dan de betalende bezoekers, of gaan deze voor? Bij voorbaat dankend voor de plaatsing teeken ik Hoogachtend, G. DEEN Jr. Wij hebben met den Heer Deen een onderhoud ter zake gehad en hem medegedeeld, dat het wel eens meer zal moeten gebeuren, dat onze jongeren hun plaatsje voor betalende bezoekers inruimen. De Ajax-leden zijn gastheeren en als men geen stoelen genoeg'heeft, blijft niet de gast staan, maar de gastheer staat zijn plaatsje af. Intusschen is het jammer dat juist Deen de dupe werd, omdat deze speler een onzer trouwste spelers is, op wiens medewerking de Elft.-Commissie nooit tevergeefsch beroep doet. Red. yfc Oude koeien uit de sloot halen, j ?j£ j Moetje nooit doen'', zoudt gij zeggenEchter geen regel zonder uitzondering en is het er mij in dit epistel slechts om te doen zoowel Redactie als lezers van ons Clubnieuws een tip te geven, hoe ze onze Ajax-Courant waardevoller kunnen maken. Maar waar blijven nu die Oude Koeien, hoor ik zeggen, welnu bier No. i Ons clubnieuws No. 18, 2e jaargang bevat o.m. een artikel van den Heer D. Knegt over He Nieuwe Clubblad-Hoofde. In dit artikel komt de volgende passage voor: »Wij weten wel, dat door kiekjes en foto's tusschen den tekst de waarde van het clubblad, vooral voor later jaren, wordt vertienvoudigd, maar het blad illustreeren behoort voorloopig nog tot de schoone droomen«. En dat is nu waarover ik het hebben wil. Het illustreeren van ons Clubblad n.l., want met eenige goeden wil en een paar dubbeltjes af en toe, kan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7