i Uitslag Holland-Zwitserland. Alle inzenders, behalve een viertal dat een Zwitserland-overwinning voorspelde en een in zender, die het op een gelijk spel hield, gaven overwinningen voor Nederland. Het meerendeel liet echter de Zwitsersche voorhoede een paar doelpunten maken. Er waren ook inzenders, die Holland met 4o en 5o lieten winnen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 125 Naar de „stad" van Papa Dade. Om elf uur werd Zondagmorgen in de hal van het C.S. réveille geblazen voor de reisgenooten, welke Papa Dade in de stad zijner inwoning gingen opzoeken. Dooreen vijftal tweede-elftallers, benevens eenlge derde- en vierde elftalspelers werd de reis aangevangen. Als bijzonderheid zij nog gemeld dat de bekende Engelsche profs. „Heineken" en Panny Bill hun volledige mede werking hadden toegezegd. Eerstgenoemde zou hetEnkhuizensche publiek in extaze doen staan van zijn geweldige rushes langs het lijntje, terwijl de ander de achterhoede zou bestoken met zijn beruchte „dribbles". Jan Goosen zorgde in den trein op de bekende manier voor de muzikale illustratie, welke taak later door Vunderink en Geudekef op de rammelkast, alias piano, werd overgenomen. Onder gezelligen kout en het leggen van 'n pandoertje was de tijd óm, voor één eraan dacht. In Enkhuizen trotseerde onze Eere-voorzitter reeds den orkaan en bracht ons spoedig naar het kleedlokaal. Een zware ver koudheid belette hem den wedstrijd bij te wonen, maar afge. sproken werd, als er gewonnen was, bij hem een bittertje te komen drinken. Helaas! het is onze lippen voorbijgegaan. Gesteund door den orkaan was West-Frisia de eerste drie-kwartier niet van ons doel af te slaan en het is slechts te wijten aan het hoogst ontactische spel van de West-Frisianen, die er lustig op los „vuurpijlden", dat met rust de stand nóg maar 2-0 was. In middels was reeds eenige malen gestopt voor diverse hagel- en regenbuitjes. Tenslotte deed een stortbui van hagel-regen-sneeuw, ja, de hemel weet zelf het beste wat er nog meer bij was, ons het hazenpad kiezen, niettegenstaande het gekerm van de stad- genooten van Dade, die zich blijkbaar ln het gelukkig bezit van een nijlpaarden-huid konden verheugen en steeds maar „deur speulen" wilden. Overeengekomen werd een volgende maal beter weer te be stellen en het over te doen. Een gezellig diner besloot den dag. Een prettigen, vroolijken geest heerschte, terwijl de spijzen aangedragen werden. Menig glas werd geledigd op het welzijn van de club en het te be halen kampioenschap van Nederland. Al spoedig ontpopten zich twee „sneleters'-: de beroemde lange afstand-eter Janus Gooszenius, die zich tegenwoordig ook speciaal op „sprints" schijnt toe te zeggen, bleek een geweldige concurrent te bezitten in onze Centerhalf; sinaasappelen, mocca- punten, kortom alles vloog in een razend tempo naar binnen; toch bleek de meerdere routine de overhand te hebben. Twee eere-diploma's, benevens een vuile maag en een kronkel in zijn darm waren de tropheën uit dezen titanen strijd. Op de thuisreis werd een coupé in een gezellig schemer-zitje herschapen; hier zorgden eenige dames voor de noodige afwisseling. Er werd veel gelachen en machtig veel gesmoest( kortom dol gezellig. Jammer was, dat een tweetal spelers in een volgende coupé plaats namen. Het was de heeren blijkbaar niet bekend, wat er staat op een abgeserveerden speler? De kogel en daarna 10 jaar vestingstraf, niet waar, Grootmeijer? Nochthans was en bleef er stemming en hoogstvoldaan werd afscheid genomen. PROF. I ili i T E De Heer M. L. Wesling, w.l. van onze vereeni- ging, heeft het juiste resultaat van bovenbedoelden wedstrijd geraden, nl. 2 0. Zooals gezegd is alleen de heer Wesling degene, die de 2o heeft voorspeld. De toegekende prijs wordt hem gezonden. HOLLAND—1TALIË, Op 16 Mei a s. wordt in 't Stadion te Amsterdam Holland-Italië gespeeld. Wederom wordt een prijs uitgeloofd voor hem, die het juiste resultaat voorspelt. Men knippe onderstaande bon uit en zende deze' voor 1 Mei a s. ingevuld aan de Redactie van het Ajax-Club nieuws, Reijnier Claeszenstraat 2, Amsterdam. UITSLAG HOLLAND—ITALIË. Uitslag.. Naam.. Adres. De w.l. en adsp. leden, die dit nummer door uitknippen niet wenschen te beschadigen, kunnen eventueel ook een briefkaart zenden, met het te voorspellen resultaat.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5