r Holland-Zwitserland UITSLAG HOLLAND—ZWITSERLAND. e De lagere elftallen j j v Het Nederlandsch elftal, j f 1 120 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Voor de inzenders van het juiste resultaat van den op den tweeden Paaschdag te spelen wedstrijd Nederland-Zwitserland is een prijs beschikbaar gesteld. Indien meer dan een inzender den uitslag raadt wordt de prijs onder de goede inzenders verloot. Indien geen der inzenders het juiste resultaat vermeldt, wordt de prijs beschikbaar gesteld voor een volgende gelegenheid. Men vuile onderstaande bon in en zende deze voor 22 Maart a.s. aan het ablres van de Ajax- Clubblad-redactie, Reijnier Claeszenstraat 2, Amsterdam. Naam Adres Aan G. H. K. Volkomen terecht wijst G. H. K. van ons 9e elftal erop hoe ongewenscht het is dat adspiranten, zoodra ze den leeftijd overschreden hebben, voorden A.V B. in 't veld moeten tegen mannen met baarden e.d. Dit is inderdaad één der donkerste punten der huidige competities, sportief zoowel als moreel. G. H. K. stelt den vraag of onze afgevaardigden in den A.V.B. het volgend seizoen geen over gangscompetitie in 't leven zouden kunnen roepen, tusschen de adspiranten en de gewone competities. Hij overschat dan echter de machtsbevoegdheid die de 4 Ajax-afgevaardigden hebben in de 200 stemgerechtigden tellende vergadering van den A.VB.l! Onze afgevaardigden kunnen wel iets voorstellen, maar zelf zoo'n competitie in 't leven roepen kunnen ze natuurlijk niet. Nu G. H. K. tot mijn genoegen den vraag gesteld heeft, mag ik hem wel ir.ededeelen dat ik deze zaak reeds in December aanhangig heb gemaakt bij de Reglements-commissie van den A.V.B. Mijn voorstel grondende op dezelfde motieven als G.H.K heb ik 21 2 maand geleden deze Reglements-comm. in overweging gegeven een juniores afdeeling in 't leven te roepen, (overeenkomende met afd. B. der school-competities, waarvoor elk aequivalent thans ontbreekt), waarin spelers tot het bereiken van hun 18e levensjaar kunnen meespelen (maar niet moeten meespelen, omdat hun de vrijheid moet worden gelaten desgewenscht in de gewone afdeelingen uit te komen). Van harte hoop ik dat in de eerstvolgende jaarvergadering van den A.V.B. een meerderheid voor dit artikel moge worden gevonden. A. KEESING, Ajax afgevaardigde A.V.B. De dagbladen brachten ons reeds de samen stelling van het Nederlandsch elftal. Met bizonder veel genoegen constateerden wij dat wederom twee onzer spelers, n.l. de Natris en Gupffert geroepen zijn de Nederlandsche kleuren te ver dedigen tegen de Zwitsersche voetballers. Wij wenschen onze beide vleugelspelers met deze benoeming geluk en hopen dat d.e keuze een gelukkige is! Wij vóór ons zijn reeds bij voorbaat overtuigd dat de twee Ajacieden voor de eer van voetbal Holland met energie zullen werken. Daarenboven heelt het keepen van de. Boer, onzen bekwamen doelverdedrger, die pas voor het eerste jaar onder de lat staat, reeds thans de aandacht van de Ned. Elft, Comm. getrokken 1 Hij is n 1. gekozen a.s. Zondag het Zwaluwen-doel te verdedigen. Hij zal dus den vuurproef moeten doorstaan 1 Je weet wat we je reeds schreven de Boer That is the way. to the international team! Op dezen langen en moeilijken weg van harte succes

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8