J) CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 119 Voor de Dames „Sneldrijven' emotie-volle races, voor de Heeren o. a. „Zakloopen," om het kampioenschap van Nederland. Tijdens het Bal „Eieren-tikken.'' Maziek en zang zullen de wedstrijden opluisteren. Bal onder leiding van „Henk.'' Gaat dat zien? gaat dat zien! de Clubavond-Commissie. Uit het „H.bld." (sportrubriek): ,,Ajax zal op Zondag 26 dezer ontvangen de „Verein für Liebesübungen Altona 1893" uit Altona." Die wordt goed! (Red.) vp Een onwillekeurige greep uit de i vp ontvangen gelukwenschen. Malang. 8 Maart 1921. (Telegram) Hoera, hartelijke geluk wenschen. KAREL VAN DER LEE. Groningen. Namens Be-Quick hartelijk gelukgewenscht met behaald kampioenschap. PIK, Secretaris. Den Haag. Aan het Bestuur der vereeniging Ajax bied ik gaarne m'n hartelijke gelukwenschen aan met het behaalde Westelijke Kampioenschap. VAN B1SSELICK. Utrecht. Hartelijk gelukgewenscht door U. V. V. VAN DE VOOREN, Secretaris. Breda. Namens N. A. C. hartelijke gelukwenschen met behaald Westelijk Kampioenschap. PIEDERIET, Secretaris. Rotterdam. Het is mij een zeer bijzonder genoegen, Uw Vereeni ging namens V.O.C. nogmaals, nu officieel, geluk te kunnen wenschen met het Zondag behaalde Kampioenschap. Het is toch zonder eenigen twijfel, dat Uw spelers gedurende het geheele seizoen den besten vorm getoond hebben. Er is geen andere Vereeniging, die ook maar de minste aanspraken op een Kampioenschap kon maken, dan de Uwe. Onzen voorgangeis en opvolgers als Westelijke Kampioe nen wenschen wij van harte in de Kampioenscompetitie het allermeeste succes. WISBRUN, Secretaris. Den haag. Namens het Bestuur van de Vereeniging de Westelijke Eerste klasse is het mij een genoegen U te mogen gelukwenschen met het door Uw vereeniging behaalde kampioenschap. Ik verzoek U de verzekering te willen aanvaarden, dat wij met stijgende belangstelling de verrichtingen van Uw kranig Eerste elftal op den voet hebben gevolgd. Ook ditmaal weer is de regel bevestigd, dat de leiding welke een bestuur naar binnen weet te geven, in den regel zich afspiegelt in de kracht van de vereeniging naar buiten en het moet U, leiders, aangenaapi wezen, dat het succes van het eerste elftal Uw ernstig werken op zoo flinke wijze heeft bekroond. Dit te constateeren is mij een aangename taak. Onze beste wenschen vergezellen U op Uw tocht naar „het kampioenschap van Nederland". LAMEY, Secretaris-penningmeester. Amsterdam. Het is mij een aangename taak Uw Bestuur geluk te kunnen wenschen, met het behalen van het kampioenschap van de Westelijke Eerste klas en de hoop uit te spreken dat Uw elftal er in zal mogen slagen het kampioenschap van Nederland te veroveren. Amsterdamsche Voetbalbond C. M'JLDER, Secretaris-penningmeester. Arnhem. Vitesse in Bestuursvergadering bijeen,wenschtU van harte geluk, bij het befiaalde kampioenschap in Uw afdeeling KEPPELHESSELINK. Eindhoven. Hartelijk gefeliciteerd met het behaalde kampioen schap van het Westen. Zelfs met mijn provinciaal hart wensch ik Uw elftal veel succes in de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland. Namens E.V.V. de HEER, Secretaris Amsterdam. Met de Zondag jl. gevallen beslissing, waarbij door Uwe vereeniging het Kampioenschap werd behaald van de Westelijke 1ste Klas, hebben wij het genoegen U onze welgemeende gelukwenschen aan te bieden en U verder veel succes te wenschen in de a.s. wedstrijden om het Nationale Kampioenschap. Hoogachtend, n/Het Bestuur van de A.F.C. J. C. A. VAN OOY. Utrecht. Gelukgewenscht met naderend kampioenschap, hoop spoedig het overwinningsfeest te moeten helpen vieren, nieuw adres mijner maatschappij, Steenweg 38, Utrecht. PISUISSE. (niet slecht! Red.) Amsterdam. A. van KOLLEM, Laarzenmaker, p.f. Amsterdam. Het is mij een aangename taak, U namens het be stuur van den A.K.V.B. van harte geluk te kunnen wenschen met het behaalde Kampioenschap der Westelijke eerste Klasse. Wij hopen dat het Uwe vereeniging trouw aan haren goeden wil, gegeven mag zijn, ook het Nederlandsche Kampioenschap te bemachtigen. Moge Uwe vereeniging dan verder verschoond blijven van ongevallen met spelers, zijn de wenschen van Het Bestuur van den A.K.V.B. J. W. BALLANGEE, Voorzitter. Amsterdam. Hartelijk gefeliciteerd met de overwinning van het Kampioenschap. Herinnert U s.v.p. het elftal er nog even aan, dat ook het Kampioenschap van Nederland nog te veroveren is, J. BIERE Sr. Inspecteur van Politie der voormalige gemeente Watergraafsmeer. Deventer. Namens Go Ahaed hartelijk gefeliciteerd met be haalde kampioenschap. DENKERS, Secretaris. Enz. Enz. Enz.!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7