Ordemaatregelen. Bericht van den penningmeester, j j Mixeö-Pickles. i i Clubavonden. i 1 Y~ 118 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De heer Grootmeijer geeft inzage van zijn verdere briefwisseling in verband met de naar Zwitserland te organiseeren toer. De reis zal door de kamp.-wedstrijden twee weken later aanvangen dan oorspronkelijk bedoeld. Nadat de minder belangrijke punten resp. verdere ingekomen stukken behandeld zijn, wordt deze vergadering te middernacht door den voorzitter gesloten. vR i I -!i "h - Het is ons opgevallen dat bij den wedstrijd Ajax Blauw Wit verschillende werkende en on dersteunende leden niet direct de verzoeken resp. wenken, door eenige Bestuurderen gegeven, op volgden. Een onzer ondersteunende leden handelde zelfs volkomen tegen een dergelijk verzoek in. Het gevolg hiervan was, dat een paar honderd personen van de staantribune zich zitplaatsen hebben verschaft en het is louter toeval dat hieruit geen zeer onaangename incidenten zijn voortgekomen. Het Bescnur noodigt leden en donateurs nogmaals met klem uit, zijn verzoeken direct op te volgen. Het is noodzakelijk voor een goede regeling 1 VpT Ondergeteekende verzoekt beleefd doch dringend hem noch per telefoon noch mon deling op zijn kantoor lastig te vallen. Hij is voortaan te spreken a. Voor gewone zaken de club betreffende, eiken Woensdagavond van 8 tot io uur, aan onderstaand adres b. Voor verzoeken betreffende de voorverkoop van kaarten voor de kampioenswedstrijden op de daarvoor vastgestelde plaats en avonden. 40 Zeilstraat, J. OUDHEUSDEN: 'h - Enkele gepeinzen (op Maandagmorgen 14 Maart 1921). Mijn keel is als een uitgedroogde beek. Gister scoorde Brok de schoonste goal zijns levens en Schindeler was de feestsigaar. De Mokumsche Hermandad had gisteren allen tijd om naar de voorjaarslucht te kijken. Heeft dat onafgebroken gedaan Het menu was uitgebreid. Alzoo was de speech van Pierre Prince. Beide waren heel lang en hartig. Vandaar het werkwoord: verdrogen. Annemertje Als de kampioensvlag wordt geheschen, En je oog zoo branderig wordt, Ais je onderdrukt hoort snikken Ben je dankbaar aan de sport. Als je den vollègenden morgen Dan in visioen weer Ajax ziet Voel je eigenlijk pas hoeveel je In je keelgat achterliet For our English friends: Do you know the difference between a bloater and a bloater without tail? Mr. Reynolds will tell you I <2 Vrijdag 18 25 Maart a s. Clubavond in Café de Bisschop, Dam. Diverse sportbladen liggen steeds voor de leden ter inzage. Bezoekt deze avonden geregeld. We herinneren aan het Gezellige Kurkje" op het Wilhelmina biljart 18 Maart a.s- Zaterdag 2 April a. s., acht uur, OUDERWETSCHE CLUBAVOND (met dames) in de Bovenzaal van De IJsbreeker" Weesper- zijde. Diverse wedstrijden staan op het programma.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6