Bestuursvergadering: CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 117 maal onze reserves in actie zag dit seizoen en de haver dan wellicht onder die paarden zou uit strooien, die het niet verdienen en daar pas ik voor. Het degradatie-gevaar is nu voorbij Heeren. We rekenen echter nog op een overwinning tegen U.V.V. II om tenminste nog een eervolle plaats op het lijstje te krijgen. Piet c.s.play up, old chaps! AMATEUR. V»/ Vergadering gehouden op 9 Maart jl. in de Oporto Bar. Aanwezig het voltallige Bestuur. Voorzitter de heer W. F. Egeman. Notulen vorige vergadering goedgekeurd Naar aanleiding van een vraag van onzen voorzit ter deelt de Commissie Dade-Koolhaas-Tump mede, dat men deze week zal vergaderen en definitief de volgende Bestuursverg. zal rapporteeren. Het contract met den terreineigenaar zal voor teekeniug eerst nog door den heer Dade bestudeerd worden, daar alle Bestuursleden dit reeds gedaan hebben. De heer Oudheusden doet het voorstel op Zondag 13 Maart een diner aan te bieden aan spelers en officials in verband met het behaalde West. kampi oenschap. De heer Grootmeijer voelt meer voor een feest voor alle Ajax-leden en wil dit eventueel met het voorstel-Oudheusden combineeren. Besloten wordt op 13 Maart as. het diner aan te bieden. Het Bestuur stelt daarna vast welke leden zullen uit- genoodigd worden. Naar aanleiding van het feit, dat de heer Oudheusden. de uitnoodigingen voor het diner reeds gereed heeft doen maken en heeft onderteekend, wenscht de heer Koolhaas op te merken, dat de penningmeester zoo doende de zaken van het secretariaat op zich gaat nemen. Verder komt hij op tegen het feit, dat de heer Oudheusden zijn naam onder de invitaties heeft laten drukken. De heer Oud heusden deelt mede dat een en ander abusief gebeurd is. De voorzitter verzoekt den heer Oud heusden dezaken,tothetsecretariaat ressorteerende, als gebruikelijk door den heer Grootmeijer te laten behandelen. Het debat wordt hierover gesloten. Een voorstel-Oudheusden om met de kamp- wedstrijden tickets uit te geven, geldig voor de drie kamp.-matches, kan geen meerderheid vinden. Een voorstel-Koolhaas om de gewone prijzen te laten gelden, wordt eveneens verworpen. Het voorstel Jan Schoevaart, de prijzen voor deze wedstrijden te brengen op f 2 overdekt, f 1.50 open tribune, rest gewoon, wordt aangenomen. Inzake voorverkoop voor deze wedstrijden besluit het Bestuur dat wederom alle leden van Ajax een paar toegangsbiljetten voor familieleden enz. vooruit kunnen verkrijgen. Op advies van de Elftallen-commissie worden de leden J. Schweppe, W. F. Koningsveld Jr.. W. Bruynesteijn en W. Etteger, voor een maand ge schorst wegens het niet opkomen bij wedstrijden zonder afschrijving. De heer Koolhaas verzet zich tegen deze schorsing, daar volgens spreker niet afdoende gebleken is, dat ook de Elftal-Comm. geheel vrij uit gaat. De heer Keesing, welke aandringt op het houden van een Buitengewone Alg. Verg., wordt verwezen naar de ingestelde commissie Dade-Koolhaas-Tump. Twee brieven van de heeren Etteger en Buiten kant worden naar dezelfde commissie geren- voyeerd. Onder de ingekomen stukken bevinden zich een groot aantal gelukwenschen (kampioenschap). Den heer Heckmanu, welke een Cinema-opname wenscht te doen van AjaxBlauw Wit, zal de voorwaarde bericht worden, waarop het Bestuur een en ander kan toestaan. Het Dagelijksch Bestuur is met Altona93 overeen gekomen, dat de vergoeding voor reis- en verblijf kosten verhoogd wordt. Het Bestuur keurt deze verhooging goed. Den N. V. B. zal op een desbetreffende vraag worden geantwoord, dat Ajax ook ditmaal een ge- heele competitie (kamp -wedstrijden v. Nederland) prefereert. Wij zullen dientengevolge 10 °/0 van de ontvangsten aan den Bond moeten afstaan. Het Gemeente-Bestuur van Amsterdam verzoekt Ajax zich met Bouw- en Woningtoezicht in verbin ding te stellen, daar eenige wijzigingen aan de bouw der tribunes aangebracht moeten worden. Den Ajax-architect Roodenburg zal verzocht worden een en ander te regelen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5