=^\v/rn'rH' !Vt A^è! hALr l;vWlFS :%//CLA&^£M/TQ.:\ ,C ^L- 5005 Z NO. 15. DINSDAG 15 MAART 1921 4^E JAARGANG. Woensdag 23 Haart NeÖerlanÖ 1 f 1 fh l i CZ 1 k fc» .4. Overdekte tribune middenvaka f 7.20 HF! I :v' .- ,r \vi vA^$}> aV V>"M h'j v, v»r Nederland Zwitserland. ïll T» Wij deelen belanghebbenden mede dat de plaatsen voor den op den 2den Paaschdag te spelen wedstrijd tegen Zwitserland zullen uitgegeven worden in de bovenzaal van Café de Bisschop, Dam, Alhier des avonds tusschen 8-10 uur. Tot ons leedwezen moeten wij mededeelen dat alleen diè ledenwelke de eersten waren met het bestellende opgegeven plaatsen zullen ontvangen. Vooral het ontvangen aantal open tribuneplaatsen is beduidend minder dan voor deze rang is aangevraagd (ca. 75 is toegewezen). Wij hebben echter maatregelen getroffen dat alle aanvragers plaatsen krijgenzij het dan of staanplaatsen a f t.80 öf overdekte tribuneplaatsen a f 6. Ten einde eventueele misverstanden den- zelfden avond uit den weg te ruimen raden wij belanghebbenden aan op bedoelden avond aanwezig te ztjn en het postwisselstroohje mede te brengen. Het is uitgesloten dat ook maar iemand plaatsen zal krijgendie niet besteld heeft Men neme hiervan reeds nu nota om teleur stelling te voorkomen l V»/ 's* Op 8 Mei a s. wordt in het Stadion te Amsterdam de Internationale wedstrijd Nederland-Italië gespeeld. Wederom kunnen alle werkende leden twee zit- of staanplaatsenalle adsp -leden 2 staanplaatsen a f 0.60 door tasschenkomst van Ajax ontvangen. Beter gezegdwij zullen ons best doen twee plaatsjes voor eventueele liefhebbers machtig te worden daar de wedstrijd tegen Zwitserland ons leert dat Ajax slechts een deel der bestelde plaatsen zal ontvangen. Als gewoonlijk worden de bestellingen naar volg orde van binnenkomst geboektDit om een eerlijke regeling te krijgen. Wie het eerst bestelt, blijft boven aan het lijstje staan. Natuurlijk garan- dëeren wij in geenen deele dat de gevraagde plaatsen verstrekt wordenwaar wij geheel van den N. V.B. afhankelijk zijn. Alleen postwissels te zenden met de gewone vermelding bijv.: 2 Paddock a f 6 -, Holland—Italië, naam en adres. Geld in couverts ten huize van ondergeteekende bezorgd wordt gere tourneerd! S.v.p. alleen postwissels! Na 28 Maart a s. worden geen bestellingen meer aangenomen Later zal bekend gemaakt worden waar en wanneer de plaatsen uitgegeven worden. Prijzen B. {zijvakken) 6. C. Paddock 6. - D. Open tribune (midden vakken4 80 E. zijvakken3 60 F. Staanplaatsen langs het veld 180 G. (amphitheater) 120 H. jongens tot en met 16 jaarO 60 J. J. GROOTMEIJER, Reijnier Claeszenstr. 2Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1