SCHUTTING VLAKTE voor Reclame doeleinden te huur. Open brief voor enkele enthusiasten. j Verloren geraakte schoen. Nadere inlichtingen bij J OUDHEUSDEN, - Zeilstraat 40. -J) 104 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX vR 'f* E AMSTERDAM, 14 Februari 1921* Mijn waarde vriend Buitenstaander! Gezien heb ik je nooit en evenmin heb ik ooit de eer gehad persoonlijk kennis te mogen maken, maar ik heb zooveel van je gehoord en je hebt altijd zooveel interesse in ons streven envooral in onze interne aangelegenheden getoond, dat ik het toch wel de moeite waard acht, door de pers eens nauwer in relatie met je te treden. 't Is waar, je hebt ons altijd je symphatie gegeven en onze roem immer wijd en zijd verbreidt, maar ik kan je niet vergeven dat je je lange neus altijd in een andermans zaken steekt, zaken die je heelemaal niet aangaan, waar je totaal niets van weeten waar je niettemin toch een oordeel over wenscht en durft te vellen. Waarde vriend, ik begrijp het wel, je denkt natuurlijk, dat je het naadje van de kous weet en verkondt je wijsheid het is zoo chique en het staat zoo voornaam, als je je vrienden in de kroeg of in de club, zoo alles es vertellen kan aan ieder, die het weten wil. En heusch, soms weet je wel wat vaak eerder nog dan zij die het weten moeten maar altijd maar de helft, en och ja, wat maakt het uit, hè, dan fantaseer je de andere helft erbij, want het is zoo fijn als je tegenover je vrinden de Bram uit kan hangen als „the man who knows", je vertelt het thuis, je broers vinden verbazend leuk zoo op de hoogte te zijn, maar onthouden op hun beurt maar een kwart en plakken er drie kwart fantasie aan en het balletje rolt. De boom wordt hoe langer hoe dikker! - Maar in je onnoozelheid, want ik heb te veel vertrouwen in en medelijden met je om het aan kwaadwilligheid te wijten daar ben je trouwens te onnoozel voor weet je niet hoeveel beroerdigheid je ons er vaak mee berokkend en welke gevolgen je reeds door je geleuter op je geweten hebt. Het is bijvoorbeeld jouw werk, dat wij wel eens in den lande voor geen goede amateurs meer aangezien worden. En toch geef ik je de verzekering, dat bij ons even streng de amateursbepalingen nageleefd worden, als in iedere andere moreel hoogstaande vereeniging, niettegenstaande deze hoogst onbillijk en ondemocratisch zijn. Want wat zeg je bijv. van de bepaling, dat voor de echtgenopten of verloofden van spelers geen reis- of verblijfkosten mag worden vergoed? In hooge mate onbillijk niet waar, en fnuikend voor het beoefenen van onze mooie sport door de lagere deelen van het volk. En dat heeft toch minstens evenveel recht op een gezonde, goedkoope sport als een rijke snurkerd, vindt je ook niet? Per saldo heeft hij er toch geen financieel voordeel vanHet is verbazend be roerd als je 's Zondags tegen je meisje Of vrouw moet zeggen, dat je geen geld hebt om haar een dure reis naar Dordrecht of Rotterdam mee te laten makendat zijn van die dingen, waarvan je het schrijnende pas voelt, wanneer je het aan den lijve ondervindt. Maar dat weet jij allemaal niet en ik zou nog vele van deze staaltjes kunnen vertelien, maar daar schrijf ik je een volgende keer wel eens over. A propos, laatst, ik weet niet meer precies bij welken wedstrijd het was, heb je je erg onbeleefd en onbeschoft gedragen. De Scheidsrechter zag iets niet, geloof ik, en toen begon je waar- empel te fluiten! Dat was zeker een vergissing, hé, want je weet toch even goed als ik, dat die man daar voor zijn plezier staat. En niet alleen voor zijn eigen, maar veel meer nog, voor het mijne en het jouwe. Maar, ik dacht het wel, het was natuur lijk een vergissing, een oogenblik dat je je zelf vergat, is het vuur van het spel en dus Schwamm dr' über! Nou, beste vriend, op 't moment weet ik niet meer. Ik legde pen dus neer. Spoedig hoor je weer van me. Bonjeur, hoor t. a. t. Prof. N.B. Dat zou ik je waarachtig nog vergeten te vertellendat we Zaterdagavond zoo'n oer-gezelligen Clubavond gehad hebben; met Dames, zeg, 't was een ecbte leuke bende. Reuze pandoer wedstrijden, Ajax—Blauw Wit—rennen te paard, kruiwagen-races, van alles was er, dol gezellig. Na afloop een fijn stepje gemaakt, eerst polonaise, toen valse- coquette heeren drie blauwtjes, dames geeneen, toen omge keerd ja, ik bedoel het netjes nog een stepje. en nog een steppie en nog een wals, suivi de valse pour tous les paires! Daar weet jij allemaal niks van! Jij ziet alleen Jan de Natris langs de lijn rennen of Delsen met den bal goochelen en je vindt het magnifique, maar voor die harde, stoere werkers van binnen heb jij geen oog. Een Jan Grootmeijer en een Oudheusden die een administratie voor elkaar hebben, waar geen speld tusschen te krijgen valt, of een Jan Schoevaart, die reuze-leuke intieme avondjes in elkaar draait,ken je wellicht niet eens! Je wist ook zeker niet, dat Hein Delsen een pracht-scheidsrechter is bij kruiwagen-races? Nee, dat dacht ik wel! Hou je stil, ik verzeker je, alleen te zullen schrijven, wat je belang inboezemt, maar zwam in godsnaam niet over zaken, waarvan je geen notie hebt. Tot kijk! je vriend Prof. Op Zondag 30 Januari heeft de speler G. Deen, na den wedstrijd tegen Am stel II, per abuis twee linkervoetbalschoenen medegenomen.Tegelijkertijd kleedde zich in de kleedkamer Ajax IV. Diegene, die twee rechterschoenen heeft, wordt verzocht zich met Deen in verbinding te stellen. Zijn adres is Linnaeusstraat 53.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8