Het TWEEDE elftal. I CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 103 jaar betalen wij twintig pop om met vrouwlief naar de Internationalete gaan. En als de netten opgeborgen zijn en de oranje-shirts naar de waschvrouw gezonden, komt het feest en komen de speeches over onze heerlijke sport! Wordt er zoo tusschen neus en lippen een trap gegeven in de richting van vermeende prof-allures in ons verwaterend sportwereldje, terwijl dan in de gau wigheid alvast 'n slordige paar duizend zilveren guldens voor kleine onkosten worden uitgegeven, als daar zijn de rekening van de kellners, de waschvrouw en wat dies meer zij. E11 stomme Jan Publiek betaalt gedwee en ge laten zijn zevenhonderd en twintig Hollandsche centen voor zijn plaats op de tribune. Quo Vadis N.V.B Het is voor ons, Ajaxieden geen onbekendheid, dat de prestaties van ons Reserve-elftal de laatste weken allesbehalve schitterend zijn. Om een voorbeeld te noemen: van Haarlem II werd verloren met 1-0, van A F.C. II met 3-2, van U V.V. II met 2-1, van E.V.V. (vriendschap pelijk) met 2-5, ziedaar een kort resumé van de laatste vier wedstrijden. Weliswaar heeft het tweede elftal diverse spelers, zooals de Bois, de Kruyff, J. Goosen, Hoogland en Rutte hetzij tijdelijk of voor goed aan het eerste elftal moeten afstaan, maar moet dit nu een factor zijn om dergelijke, waarlijk bedroevende resultaten te bereiken? Als men den spelers zelf vraagt, zou men on willekeurig den indruk krijgen, dat er door onze Elftallencomjjiissie (om nu eens een »echte« term te gebruiken) ietwat slordig met het reserve-team wordt omgesprongen. Tot voor een 5-tal weken terug stond het tweede er nog niet zoo slecht voor, en werd er zelfs over kampioenskansen in de gelederen gesproken, maar thans moet men zeer ernstig het DEGRADATlE-gevaar in 't oog houden De vraag is nu maar: waarom moet een speler alsBusbach nu mede met het 3e elftal naar Haarlem, terwijl het 2e hem zoo goed kan gebruiken >Zeer zekere, hoor ik de E. C. zeggen, »het derde elftal had ook kampioens-aspiraties, en juist bij dit elftal mag niemand ontbreken!* Maar dit kunnen wij niet als een verontschul diging aannemenlogisch gesproken moet éérst het 2e, en dan het 3e verzorgd worden. Het verloop der te spelen matches is nu eenmaal niet vooruit te zeggen, en ook, al moest het tweede tegen een zwakke tegenstander ten velde trekken, redeneert dan niet van »Oh, jullie winnen wel, ook wel zonder die of die!* Heusch, dit is de weg niet om bevredigende resultaten te krijgen, en laten wij vooral niet uit het oog verliezen, dat ook de gezellige verstandhouding hierop onwille keurig niet beter wordt In 't veld komen de tongen wel eens los, en 't ware vuur komt er niet meer in. Ook heeft vrouwe Fortuna het tweede elftal nog niet gevolgd. Herinneren wij ons den wedstrijd tegen A.F C. II en U.V.V. II, in welken laatsten wedstrijd zelfs onze eminente aanvoerder het veld werd uitgestuurd. Allen, die hem kennen, weten dat zulks hèm niet kan overkomen, doch de scheidsrechter, (welken Reynolds zeer zeker met de hoffelijke naam van boterletter*: zou hebben betiteld) was van andere opinie. Als iemand in geen 17 of 18 jaar het veld wordt uitgezonden, dan is het toch wel typisch dat dit juist nu moest gebeuren, te meer nu wij de puntjes zoo goed konden gebruiken. In deze zelfde ontmoeting zou Geudeker een penalty* nemen, welke steeds aan hem zijn toe vertrouwd; juist nu schoot hij den hal in keeper's handen. Neen, hier valt niet tegen te spelen! Komt 2e elftalspelers, de resteerende wedstrijden nog eens uiterst Uw best gedaan, en bewaart Ajax; voor de schande, dat Uw elftal eens zou moeten degradeeren. Hurry up! 15-2-T2. WALKER.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7