"NI -:|r I Vereeniging van Wesleiijke Ie Klassers. j MixeÖ-Pickles. .J\ 102 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zaterdagavond werd in De Bordelaise een algemeene vergadering gehouden van de Vereeni ging van Westelijke Eerste Klassers. Aanwezig waren afgevaardigden vanH.V.V., H.B.S.,DF.C, Haarlem, U. V. V., V. O. C, V. V. A., Spartaan, A.F.C., Sparta en Ajax. Het bestuur werd definitief samengesteld als volgt: Dr. D. van Prooye, (V O C.) voorzitter: Jac. Lamey, (H.B.S.) secretaris-penning meester en J. J. Grootmeijer, (Ajax) commissaris. Besproken werd de competitie-indeeling der reserve elftallen, welke indeeling thans zeer veel te wenschen overlaat, daar de lagere elftallen, spelende in den N.V.B., soms weken aaneen niet in een wedstrijd behoeven uit te komen. Als be ginsel nam de vergadering aan, dat door de positie van het eerste elftal aan de lagere elftallen een zeker recht moet worden toegekend en dat dus de positie van het eerste elftal de situatie van de lagere elftallen beheerscht. In verband hiermede werd aangenomen een voorstel-Van Prooye, dat nader met de vereeniging >De Overgangsklasse* zal worden besproken, om daarna zoo mogelijk als gezamenlijk voorstel bij den N.V B te worden ingediend. Na uitvoerige besprekingen werd besloten een commissie te benoemen, aan welke is opgedragen de mogelijkheid en de wenschelijkheid te onder zoeken van een wijziging in de tegenwoordige indeeling van de Westelijke ie klas, in't bijzonder ten opzichte van de degradatie en promotie. Deze commissie werd samengesteld uit de heeren Rens (D.F.C Koolhaas (Ajax) en Walsmit (U. V.V.). Zij zal uiterlijk 31 Maart a s. een rapport uitbrengen, waarna de algemeene vergadering van de Ver eeniging van Westel. Eerste klassers haar stand punt zal bepalen Aan de scheidsrechterscommissie en aan het bestuur van den N.V.B. zal het verzoek worden gericht om den heerGroothoff niet als scheidsrechter voor wedstrijden van de Westel. ie klas aan te wijzen, gezien zijn optreden als scheidsrechter bij en zijn zelfcritiek over de leiding van den wedstrijd V.V.A.—D.F.C. Aan het bestuur van den N.V.B. zal worden verzocht spoedig te mogen vernemen welke maat regelen ten aanzien van een goede leiding van buitenlandsche toeren zullen worden genomen. In verband met het vergevorderd uur werd tót de volgende algemeene vergadering aangehouden de bespreking omtrent het standpunt dat de ver eeniging zal innemen ten opzichte van het al dan niet gebruiken van een strafschop, alsook de door de verenigingsbesturen te nemen maatregelen tegen het laat beginnen van wedstrijden. E T X. Nederland —Zwitserland. De Zwitsers komen in het Stadion voetballen. En daar boffen de H.H. Aandeelhouders onzes Sportparks niet zuinig bij. Want tegenwoordig is de N.V.B. niet bang en vraagt voor een tribune plaats zevenhonderdtwintig Hollandsche centen. Leuk-weg! En Jan Publiek schrikt even! Doch is gauw bekomen en offert zijn zevenhonderd en twintig Hollandsche centen voor een plaats op de tribune. Doch niet alleen de H.H. Aandeelhouders onzes Sportparks boffen! Ook de hooggeachte Heer, Jan Publiek boft. Want de goede N.V.B. zal scherp toezien, dat de kaarten niet door derden tot hoogeren prijs verkocht worden. En ge weet het, als de N.V.B. scherp toeziet. nu dan is de zaak heusch heel erg in orde 1 Wij weten, dat enkele bestuursleden van den Nederlandschen Voetbalbond er als de kippen bij zijn om veronderstelde beroeps-allures te sig- naleeren. Beroeps-allures en »geld« zijn nauw- verwante begrippen Wij vragen ons af, met welke motieven kan de N.V.B. de schandelijk hooge entreeprijzen voor den wedstrijd Nederland-Zwit serland verdedigen? Moet er een dik saldo over schieten Vraagt het Stadion een hectoliter winst, waar het vroeger met een paar D.L. genoegen nam? Waarom dan de wedstrijd niet elders ge speeld? Hoe het zij, Jan Publiek is de goeierd, die betaalt en offert zijn zevenhonderdentwintig Hollandsche centen voor zijn plaatsje op de over dekte tribune. Hoera! Wij gactn den goeden weg opVolgend

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6