7 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 95 ZESDE. ELFTAL A. Visser. W. de Vlugt. J. Schweppe. D. J. Duijckers. H v. Beest. N. W. Pijpers. L. Aarsen. D. v. Gelderen. F. Kermer. D. Swaan. J de Groot. ZEVENDE ELFTAL J. v. Heeswijk, A. H. Couton. K W. Dokter. Lindeman. F. Dukker. J. A. Burk. F. W. Aarsen. J. C. Grootmeijer. J. W. Dabrock. H. F. Raatsie. W. Bruynesteijn. ACHTSTE ELFTAL. J. Spook W. v. Etteger. C. Lierdermooij. M. Roos. H. Th. C. v Beek. A de Wit. A. Smit. W. Ingenbleek. G. Stam. P. C. Sigault. N. Jordan. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen. H Harinck. J. T. J. Raatsie. P. Vunderink J. Prosé F. Kusters. C. H. Dabrock. M Smit. J. Swijnenburg. W. F Dukker. Ph. Paulsen I ->!<- Uit öe Pers. i In het Haarlem's Dagblad lazen wij onderstaand fraai artikel, dat weer eens duidelijk aantoont hoe weinig begrip sommige verslaggevers, niet alleen van de spelregels hebben, maar ook van fairness*. Het luidt; Laakbare voetbal-tactiek. Gisterenmiddag heeft Haarlem op eigen terrein het onder spit moeten delven tegen het Amsterdamsche Ajax. De Haarlemmer mag het betreuren, dat het zoo geloopen is, maar de nederlaag was verdiend. Het spel van de Amster damsche club was in alle onderdeelen technisch volmaakter en ook enthousiaster. Maar over de spelmethode van een der Ajaxieden, valt wat te zeggen. Bij een tweetal vrije trappen, even buiten het strafschopgebied op het Haarlem- doel genomen, ging de Amsterdamsche rechtsbinnen van Dordt, vlak voor doelverdediger Angenent staan, met het duidelijke doel, r.iet om er dadelijk bij te zijn, wanneer het schot onvolkomen mocht worden gekeerd, maar om den doelverdediger het vrije gezicht op den bal te ontnemen In geen van beide gevallen had hij met deze methode succes, maar wij vragen toch, zijn dit practijken die in een wedstrijd tusschen twee amateur-elftallen mogen voorkomen? Want het eigenaardige van het geval is, dat de scheidsrechter er niets tegen kon beginnen, zoolang twee spelers van Haarlem naast hun keeper in het doel stonden, om den bal af te wachten. Waren deze spelers voor van Dordt gaan staan, dan zou deze zijne positie hebben moeten opgeven, om niet onmiddellijk na den trap, nog voor de bal eventueel in het net kon zijn gevlogen, buitenspel te staan. Het feit, dat de Haarlem-spelers protesteerden tegen de tactiek van van Dordt. maar er niet aan dachten hem buitenspel te zetten, bewijst, dat zij niet alleen zelf er niet aan zouden denken een dergelijke tactiek toe te passen, maar haar ook niet kenden of in vroegere wedstrijden hadden ontmoet. De rechtsbinnen der Amsterdammers schijnt expert in dergelijke dingen te zijn. Althans later ging hij ook weer vlak tegen een halfback van Haarlem aanstaan, toen deze moest ingooien. Wat wilde hij daarmede bereiken? Gezichts belemmering lijkt ons het eenig mogelijke antwoord op deze vraag. Het zijn dergelijke practijken, die de goede verstand houding tusschen de tegenstanders in onze eerste klasse wedstrijden in gevaar brengen. En een methode kan nog wel laakbaar zijn, ook al staat zij niet rechtstreeks in de spelregels als verboden opgeteekend. „Give him a fair chance" is de Engelsche vorm van het idee van goede „sportsmanship". „Geef den doelverdediger een eerlijke kans", vertalen wij letterlijk. Het is een van de eerste plichten van een goed amateur. Wij hebben gemeend tegen deze uitlatingen op te moeten komen met een ingezonden stuk, nl. Amsterdam, 2i-l'2i. „Laakbare voetbaltactiek''. Naar aanleiding van bovenbedoeld artikeltje in Uw blad deel ik U mede dat de gewraakte tactiek blijkbaar niet zoo laakbaar is als U wel laat uit komen. Allereerst U we eerste opmerking, nl. het „dekken" van den doelverdediger. In de Vilde Olympiade te Antwerpen is het mij opgevallen dat in de voetbalwedstrijden de voorhoede, telkens als de mogelijkheid bestond, den doelverdediger dekte. Evenals bij het ingooien, hqt nemen van vrije schoppen, enz. enz. de spelers elkander dekken, is het geoorloofd den keeper te dekken. Met uit zicht belemmeren heeft dit totaal niets te maken. Hebt U niet gezien jl. Zondag, dat de Haarlem speler Bieshaar eenige malen onzen keeper De Boer heeft gedekt*? Blijkbaar heeft ook Bieshaar deze wijsheid op de Olympiade opgedaan. Bieshaar werd evenwel direct daarop clean offside gezet. Onze achterhoede werd hierdoor gedwongen hare positie in het veld te veranderen en het heele dekken van den doelwachter beteekent dan ook niets anders dan de backs noodzaken naar voren te komen. Het is een kwestie die het nauwste verband houdt met de techniek van ons spel. Dat een onzer spelers tegen een Haarlem-half aan gaat staan als deze ingooit is ook al niets nieuws Ook dit is gebruikelijk! Voornamelijk bij

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7