fT J) 92 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX met 5—1 Er zouden verschillende pluimen uit te deelen zijn voor het energieke werken van verschillende Heeren. Vooral de reserves hebben ons hart bekoord Eenige weken terug hoorde ik de verzuchting Wij hebben geen goede reserves, tenminste niet in ons tweede. De wedstrijd van heden heeft ons wel anders geleerd. Edel drietal, een poot! Dat was in orde vanmiddag 1 OBSERVATOR. vt f i R.CH. II- Ajax III I Het derde elftal heeft het tegen R.C H niet tot een overwinning kunnen brengen, maar laten wij er dadelijk bijvoegen, dat R C.H. de grootste moeite heeft gehad de puntjes in de wacht te sleepen. Nauwelijks is de wedstrijd begonnen of Deen, die bizonder uit vorm was, gaf de R.C.H.- voorhoede een dot van een kansje, die dit cadeautje gaarne accepteerde. We zetten de tanden op elkaar, maar W7esling, die centervoor speelde, vergat te combineeren, waardoor de voorhoede als droog zand aan elkaar hing. Ook de rechter- wing, die er anders zoo keurig van door weet te gaan, kon er maar niet inkomen, wat voor een groot deel de schuld van de half-linie was, die slordig aangaf. Gelukkig komen er een paar goede ballen op de linkerwing en van der Vlis en Brink brengen het R.C.H.-doel in gevaar, maar daar is de achterhoede in puike conditie. Bakker, die met Wesling van plaats verwisseld heeft, komt er éénmaal keurig doorheen, maar juist als hij wil schieten, krijgt hij een big in z'n rug: de bal vliegt naast en de scheidsrechter geeft helaas gewoon outbal. We geven ons alle moeite er door heen te komeneen vrije schop, door v. d. Brink genomen, scheert de bovenlat. Geestman krijgt een dot van een kans, maar wil blijkbaar alleen met een geweldige knoert doelpunten, waar een klein tikje voldoende was geweest, enz. enz. Na de thee »die er niet wasbegonnen we met nieuwe moed. V. d. Brink krijgt de bal goed aangegeven, maar in plaats van even door te rennen, schiet hij van te groote afstand. Smit rent langs het lijntje, passeert keurig de half en back en schietin den keeper z'n handen. Ook de linker wing roert zich geweldig, maar telkens is er een R.C.H.-been, dat den bal nctar de andere helft deponeert waar Levendig, Busbach, in laatste instantie Wintershoven, van geen wijken weten. Met een mooi boogschot plaatst Schoevaart den bal tusschen de vijandelijke achterhoede naar Geestman, die echter voor hij kan schieten tegen den grond wordt gewerkt. Penalty. Geestman trapt zuiver in het hoekje, maar Bakker loopt helaas te vlug in. Overnemen. Nu probeert Geestman het met een hard schot De bal vliegt tegen de bovenlat en de kans is verkeken. De fut is er even uit, en hiervan weet R.C H. handig te pro- fiteeren. Deen trapt sierlijk over den bal heen, een goede center en het is 2 o. Spoedig hierop is het tijd en ziet het derde helaas z'n kampioens- droomen in rook vervliegen. J. S. v(, Tfv Uit onze Bestuursvergadering. l^= Vergadering in de Roode Leeuw, op 26 Jan. 1921. Voorzitter de Heer W. F. Egeman. Aanwezig de Heeren W. F. Egeman, J. Schoevaart, S. Tump, F. Schoevaart, J. Pelser, J. Oudheusden, M. J. Koolhaas. Afwezig de Heer H. Dade wegens ambtsbezigheden en J. Grootmeijer wegens ziekte. Notulen der vorige vergadering, door den Heer Koolhaas samengesteld, worden onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden behandeld. Van verschillende correspondentie inzake toer in Juni a.s. wordt kennis genomen. Besloten woidt zoo mogelijk een Zuid- Duitsche toer gereed te maken. De Tufnell P. F. C. deelt mede dat de wedstrijden in Holland niet doorgaan. Ook de Boldklubben af 1903 zal niet voor Juni a.s. in Holland bij Ajax kunnen komen. Van Burg. de Wit is een vriendelijk schrijven ingekomen, waarin hij dank zegt voor het geschenk, hem bij zijn aftreden aangeboden O. m. is binnengekomen het nieuwe Huish. Regl. van de vereeniging van West. eerste klassers. E. V. V. zal op 6 Feb. a.s. te Amsterdam tegen Ajax II spelen. Op goeden Vrijdag zal een Amsterd. elftal tegen Rasensport Verbond Grosz. Essen spelen. Wij zullen op dien dag op ver zoek van den A. V. B. geen thuiswedst,ijd organiseeren. Inzake training zal de heer Koolhaas een rondschrijven samen stellen en dit aan alle elftal-spelers zenden. Verder wordt besloten de loketten (nieuwe ingang) naar voren te brengen en den toegangsweg te verbreeden. De Firma F. Schoevaart wordt opgedragen den aanleg van het electrisch licht voor de training-avonden. Deze Firma zal tevens een plan uitwerken voor warmwater-voorziening in de kleedkamers. De terreinhuur zal een wijziging ondergaan. De kaartverkoop voor Ajax-Blauw Wit wordt geregeld. Aan Blauw wit en Ajaxleden zal gelegenheid gegeven worden zich tijdig van plaatskaarten te voorzien. Den volgenden leden zal bericht worden, dat zij geschorst zullen worden, indien zij aan de e.v. aanschrijving der Elftal- Commissie om te spelen geen gehoor geven:

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4