YLAND BORST "l CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 9i Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. niet veel van terecht, hetgeen verwondering baarde, aangezien deze speler in enkele vorige wedstrijden goed spel liet zien. Het was een geluk, dat Jo Pèlser 'n bizonder enthusïaste partij speelde en feitelijk de situatie, voor zoover het de middeu- linie betreft, redde. Achter waren Fons Pelser en De Boer de mannen, waarop de Sparta-aanval stuitte. In het geheel gaf echter de Ajax-ploeg matig spel Er was niet het minste verband in de linies en dikwijls werd er onbenullig gespeeld. Dank zij de activiteit van Gupffert, die als immer hard zwoegde, heeft Roem tweemaal moeten visschen. Het tweede goaltje is 'n speciale ver melding waard. Het was een van die flying shots, waarvan Gupffert het recept in zijn schoen (en in z'n hersens) heeft, 'n Wiskundig doelpuntjel! Geheel op rekening van de onvolledigheid zouden wij het minder goede spel van Ajax echter niet willen stellen. Ook het veld was uiterst be lemmerend voor goed spel en zwaar te bespelen. Ten slotte is de Sparta-verdediging zeker niet de minste, die wij op het Ajax-veld gezien hebben. Bok de Korver hreft nog vleugjes van goed spel, cnaar toch, deze veteraan kon zich beter doen vervangen door een jong, krachtig speler. De backlinie is vrijwel de beste linie uit het Rotterdamsche elftal, dat gedoemd is onder te gaan in de namaak-eerste klas. Welk een contrast, deze knoei-wedstrijd Ajax- Sparta, met de vroegere »groote« ontmoetingen dezer beide rivalen. Wie herinnert zich niet de waarlijk *eerste-klas« wedstrijden in onze kam pioensjaren van '17 en '18. Dat waren sublieme voetbal-demonstraties van je reinste gehalte. Acht tien karaats''. En dit Het was 'n slappe groc van ie klasl De reactie na het goede spel tegen Haarlem, vermoedelijk. Er valt weinig te vertellen van dit spelletje, en wij zullen aan hèt bovenstaande dan ook niets toevoegen. Rest ons echter, in verband met de afwezigheid van Theo Brokmann, 'n onjuistheid te herstellen, die zeer tot onze spijt en onopzettelijk in ons verslag van den wedstrijd Ajax V.V.A. neerge schreven was. Wij betuigden n.l. ons misnoegen, dat Theo Brokmann bij dien wedstrijd eenvoudig verklaard had ["geen lust tot spelen te hebben. Inderdaad werd ons zulks door meerdere bestuurs leden verzekerd en ieder was in de overtuiging, dat Brokmann niet wenschte te spelen. Gebleken is echter, dat 'n blessure de oorzaak van zijn niet-medespelen is. Dit geeft ons aanleiding het in ons vorig nummer geschrevene terug te nemen, en wij verklaren gaarne, dat het ons groot genoegen doet dit te kunnen doen. Zondag 30 Januari 1921. A.F.C.Ajax. 1 5. In deze ontmoeting moesten wij de ruggegraat van ons elftal nl. Joop Pelser en Brokmann missen, terwijl onze linkervleugel theoretisch lam was door het ontbreken van H. Delsen. Het geheele team, incluis de reserves Hoogland, Rutte en Debois heeft echter zoo fanatiek gespeeld, toonde zelfs bij wijlen zulk fraai voetbal, dat A F.C. geen schijn van een kans kreeg. Daarenboven was de taak niet te moeilijk. Reynolds kenmerkte het spel van eenige A.F.C.'ers zeer juist. Volgens hem waren verschillende A.F.C.'ers zonder den bal nog ge vaarlijker dan met den bal, hetgeen heel wat zeggen wil. De rood-baatjes werkten hard maar moesten het telkens afleggen tegen het vluggere Ajax-spel. Voor de rust scoorde eerst Rutte, toen captain Henk met een kogel vanaf minstens 30 M. uit het veld, en daarna Jan de Natris met een hoog schot onder de lat, Na de rust was het Rutte die voor nummer vier zorgde Een klein oögenblik van onoplettendheid in onze achterhoede gaf Addicks de gelegenheid een tegenpunt te maken. Even voor het einde liepen 4 Ajaxspelers den bal in het A.F.C.'net. Wij wonnen zooals we wilden

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3