1 SCHUTTINGVLAKTE voor Reclame doeleinden te huur. i Enquête. Ingezonöen. Nadere inlichtingen bij J. OUDHELISDEN, - Zeilstraat 40. J) CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Nu ik weder ver van het Ajax leven af zit en nogeens mijn verlof, in gedachten de revue pas- seeren, komt de zeer sympathieke en hartelijke ontvangst, mij weer voor den geest en stuur ik heden als postpakket, als klein bewijs van mijn waardeering, eenige prijzen vóór de clubavonden en hoop ik op die manier ook mijn little bit bij te dragen, om de Clubavonden in glorie te houden. Met recht veel genoegen las ik van de wed strijden, en leven Chris Holst en ik in de hoop, dat het Ajax rood-wit aan het einde van het seizoen 19201921 weder als Kampioen van Nederland zal wapperen. Groet s.v.p, alle Ajax-bekenden van mij en in gedachten een fermen Ajax 5 van Yours w. g. Karei van der Lee. Dat een dei gelijk bewijs van sympathié voor de Clubavonden door ons op hoogen prijs wordt gesteld, begrijpt een ieder, en hebben wij het plan opgevat een buitengewoon gezelligen clubavond te organiseeren. Zalennöod is echter oorzaak, dat wij nog niet kunnen vermelden waar en wanneer. (In ieder geval begin Februari a.s.). I11 het volgende clubblad zullen wij U hierover nader berichten. Vrijdag 21 en 28 Jan. a.s., Clubavond in Café ,,de Bisschop", Dam. Diverse sportbladen ligg n steeds voorde leden ter inzage Bezoekt deze avonden geregeld. Vrijdag 21 Jan a.s. gezellig „KURKJ E" op het billart. Hiervoor werden twee aardige prijzen beschik baar gesteld. De Commissie. Voorgesteld als adsp. lid: H. de Groot, geb. 15 Dec., Jacob Catskade 2 A, door gebr. Pelser. vlr 1 j Geachte Redactie, Ofschoon schrijver dezes geen boekenwurm of navorscher van oude goden is, kreeg hij dezer dagen Kramer's Kunstwoordenboek van omstreeks i88o*in handen. Toevalligerwijze kreeg hij het woord ,,AJAX" onder oogen, en las hierachter, dat de menschen naar dezen God genoemd niet AJAXÏEDEN of AJACIEDEN, doch AJANTIDEN behooren te heeten. Voor zoover bekend heeft hij tot dusver nooit dit woord, noch in onze Clubbladen nóch in de verslagen der diverse sportbladen en couranten ontmoet, en zou het hem zeer aangenaam zijn te vernemen, wat of de juiste betiteling is. In afwachting, Hoogachtend, v. DEWÊE. Zijn er wellicht Ajax-leden, die met den heer v. Dewée polemiek wenschen Wij staan gaarne eenige plaatsruimte af, om uit te maken, hoe wij feitelijk heeten. Het eenvoudigste lijkt ons geen Ajaxieden, Ajacieden, Ajantiden of welke ,,ieden" ook, maar Ajax-,,lid." Intusschen, voor alle ge- schiedvorschers is eenige ruimte beschikbaar. (Red.) Bij het ter perse gaan van ons blad, vernemen wij dat de Tufnell Park F.'C. bij de Engelsche F. A. stappen zal dóen een milder standpunt in te nemen. Men leze hiervoor: Van onze Bestuurs vergadering. IN,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8