I Clubavonden. r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX «7 gewesen, mit einem solch vornehm denkenden und spielenden Verein Beziehungen anknüpfen zu diirfen und ich spreche die feste Zuversicht ausdass die begonnenen Beziehungen durch einen baldigen Bezuch Ihres Vereins bei uns auchweiterhin gepf legt werden. Mit vorziiglicher Hochachtung Dr. P. KOLFHAUS 1. Vorsitzender. Tjf De kans op de eerste plaats. I 'n Woordje tot de spelers van Ajax 1. Sinds wij in onze clubannalen enkele indrukken neerschreven over de verrichtingen van ons eerste elftal, is in de situatie wijziging gekomen. En geen verandering ten goede. Allereerst moesten wij door een nederlaag tegen H.V.V. de eerste plaats afstaan aan onze groote concurrente van dit seizoen Blauw Wit Op zich zelf is dit stuivertje-wisselen nu niet zóó verschrikkelijk, ofschoon het veiliger geweest zoude zijn, indien we voorloopig de bezetting van de bovenste plaats hadden gecontinueerd. Doch het is nu eenmaal anders geloopen en het eenig noodige is: herstel 1 Indien tenminste onze eerste-elftallers nog iets voelen voor een kampioenschap. Hebben zij geen begeerte naar die eer, welaan, dat zij dan teren op de inmiddels verkregen resultaten. Eerlijk gezegd maakt ons eerste elftal, op het oogenblik nu juist niet den indruk, erg happig te zijn op het championaat. Is het door de twee nederlagen in successie, dat de ware'geestdrift uit de gelederen gevaren is? Is het daarom, dat de spelers onderling mokken en disputeeren Dat zou toch waarlijk een heel slechte manier van reagee- ren zijn. Een ding is nog gelukkig: het is heusch nog niet te laat, om. van gedachten te veranderen, en er alsnog alles op te zetten, om den grooten naam van Ajax, recht te doen wedervaren Wat beteekent eén punt achterstand bij Blauw Wit? Vooral waar Ajax nog als gastheer van onze stedelijke rivalen zal moeten fungeeren? O.i. nihil. Absoluut niets. Bovendien zijn wij werkelijk overtuigd, dat Ajax dit seizoen beter voetbal speelt dan Blauw Wit. Waarmede wij bedpelen te accentueeren, dat er geen vrees behoeft te bestaan voor de momenteele top-bezettèrs, en in ieder geval de de kans om bovenaan'te komen voor ons minstens zoo groot is, als die van Bl.W., om hare plaats te behouden. Waar het echter vooral om gaat is dit: Ajax moet zich hecht vereenigen om te gaan vechten voor de laatste loodjes Want die zullen drommels zwaar worden. Haarlem, V.O.C. en U V.V uit zijn drie prachtige gelegenheden om te kelderen. Dat zullen Pelser c.s meenen wij, ook wel inzien. Een reden des te meer- om in te grijpen, Joop. Toon je thans Captain. Zorg er voor, dat alle elf menschen ophouden met elkaar te vertellen hoe je moet spelen doch laat ze elk voor zich het beste geven wat ze kunnen. Dan komen we er. En de spelers? Zij behooren in te zien, dat ze verplicht zijn aan dien wensch van hun captain onverbiddelijk te voldoen. Zoo niet. Dan geen pardon. Met booze spelers is het slecht kampioenschappen halen 1 Dit knoope ieder van onze mannen in de ooren. Zondag a s. gaan we naar Haarlem. Dat is een van die zware loodjes" waarover we het hierboven hadden. Wat zal sterker blijken te zijn de neiging tot verdeeldheid of de wil om te winnen? Het antwoord is aan onze spelers. I I De Commissie werd heden verrast met het volgende schrijven: Malang, ió November 1920. Den Heer J. Schoevaart, Amsterdam. Beste Jan, Van jullie ijverigen en actieven Secretaris kreeg ik in hartelijken dank, het Ajax-blaadje van 1 October j.l., waarin ik o.m. las het aardige stukje over de clubavonden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7