rr CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 85 D. Open tribune middenvaka 4 80 E {zijvakken) 3 60 F. Staanpl. langs het veld180 G. achter de doelen 120 H. jongens0 60 De N V B zal scherp toezien, dat de toegewezen kaarten niet aan derden voor hoogeren prijs verkocht worden! Men bezorge dus onze vereeniging geen onaangenaamheden. Reijn. Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER. v!/ Van onze Bestuursvergadering. Bestuursvergadering gehouden op 5 Jan. j.l. in Oporto-Bar. Alhier. Aanwezig het voltallige Bestuur. Notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Allereerst is aan de orde de procedure Concertgebouw-Ajax naar aanleiding van een mededeeling van den Heer Geerlings. Mr. Groote zal verzocht worden ons w.l. Geerlings een onder houd toe te staan. Naar aanleiding van mededeelingen van den Heer J. Pélser worden de notulen van een vroeger gehouden Bestuursvergade ring goedgekeurd. De Heer M. Smit, door het Bestuur daartoe uitgenoodigd, komt ter vergadering. Van verschillende zijden uit de vergadering worden bemer kingen gemaakt op het beleid van den Heer Smit, als secretaris der Elftallencommissie, o.m. wenscht de Heer Dade ernstig te protesteertn tegen het feit, dat de assistentie, welke de Heer Smit zich geassumeerd heeft, geschiedt door een volbloed A.F.C.'er. De Heer Dade maakt verder nog verschillende bezwaren tegen de wijze waarop de Heer Smit zijn functie bekleedt. Ook de Heeren Egeman, Grootmeijer en Koolhaas opperen diverse bedenkingen tegen bedoelden functionaris. Nadat de Heer Smit door ver schillende beweringen heeft getracht de aanwrijvingen te ont zenuwen, wordt dp bestuursvergadering voortgezet. Verschillende verzoeken tot het spelen van oefenwedstrijden worden afgewezen. Een verzoek van E.V.V. om op 16 Jan. a.s. te A'dam tegen Ajax II te kunnen spelen wordt ingewilligd. Op een verzoek van de „Boldklubben" te Kopenhagen (kampioen v. Denemarken), om een 3 wedstrijden-toer door Nederland te organiseeren, wordt besloten den secretaris te belasten deze tip te arrangeerén. De wedstrijd zal op'den lsten Paaschdag eventueel gespeeld worden daar de wedstrijd Tufnell-Park F.C. waarschijnlijk geen doorgang vindt wegens de eischen welke de Engelsche F.'A. stelt. Deze Engelsche vereeniging zal bericht gezonden worden dat Nederland zich het recht voorbehouden moet wederom Intern, wedstrijden te spelen tegen Duitschland enz. en dat onze vereeniging geen piessie wenscht uit te oefenen op hetBonds- bestuur om de Centrale landen voorioopig niet te ontmoeten. Verschillende reglementswijzigingen voor het door den Heer Koolhaas opnieuw bewerkte A.V.B.-reglement,zullen den A.V.B. toe gezonden worden met verzoek deze voorstellen te willen overne men. Opvoorstel van den Heer Oudheusden zal de Elftal-commissie op de e.v. Bestuursvergadering een opgave zenden van die leden, welke bij herhaling van wedstrijden wegblijven, ten einde hiertegen te kunnen optreden. In principe wordt besloten een verzoek van Amstels Gymn. Verg. in te willigen om op ons terrein op een der Zondagen in Mei, Juni of Juli wedstrijden te organiseeren. De Heer J. Schoevaart klaagt over de slechte training. Verschillende manieren worden besproken om de training aan te wakkeren. Er wordt besloten dat de Heeren Egeman en Schoevaart ter zake een artikel voor ons Clubblad samen zullen stellen. Om 12 uur wordt de vergadering gesloten. 25 Dec. '20. Deventer, R. O. D. A. 1—Ajax 3-2. 26 Dec. '20. Apeldoorn, Rober et V.—Ajax 4-0. Aan de oproeping in het clubblad, dat zij, die wenschten deel te nemen aan den kersttoer, alleen spelers van II—III—IVgaven vele spelers gehoor en ik spelende in 'thooge 4de, deed zulks ook. Donderdagavond 6 uur kreeg ik een telegrafische uitnoodiging, De tranen schoten me in de oogen, je moet n.l. weten, ik heb nog een ouwe tante van 75V2 jaar, en dacht dadelijk, dat de stumperd overleden was en mij had benoemd als eenige en algemeene erfgenaam, van d'r ouwe kous, Doch gelukkig bleek zulks niet het geval. Ik vertelde mm „kostbazin" dat ze me precies 6 uur's nachts zou porren. G. all. tig. menneer, wat mot Uw zoo vroeg op sjouw! 't Mensch begon een beetje te ouwewijven enz., enfin, ik zal er niet verder over uitroeien. Ieder die in pension is, of geweest is, kan er over mee babbelen. Zaterdagmorgen 7 uur le K.-dag, ik loop me een appelenflauwte m'n klok ging 900 seconden achter den Westertoren. Ik kom nog juist op tijd, om me door Jan Schoevaart, onzen patroon, een billet in m'n handen te laten stoppen voor Veenhuizen, pardon voor Deventer; ik dacht nog aan m'n jongensjaren. Ik zei nog even, „je hebt verkeerde kaartjes Jan," we moeten naar Zwolle. Maar „hij" gaf me een schop naast m'n koffer en ik rende naar (zolder) 't perron. Er stonden al een stuk of 10 collega's, de laatste was Tienus met z'n meisje. Weet U niet wie Tienus is, dan zult U, 't straks vernemen.^Spoedig kwam Schoevaart; hij gaf een sein voor vertrek en dadelijk zette de machine zich in beweging. We gingen bij bosjes zitten, maakten van koffers en jassen een paar tafels en de bank de Monte-Carlo was geopend. Zoo stoomden we pratende, lachende en gokkende,'ten l/2 elf ure station Deventer binnen. We moesten voor we 't station afgingen al onze winst aan den ploegbaas geven, wat onder protest geschiedde't is nog hangende. We kwamen buiten, keken heel verstandig in 't rond (dat ben je als Amsterdammer verplicht). We dachten verkeerd te zijn. want er was niemand, om ons te verwelkomen. Ik zeide tegen Schoevaart dat we naar Zwol moesten, „neen" zegt hij, „naar Groningen.'k Hield verder m'n mond maar. Een plattelandsmeris geeft ons de richting naar de „Zwarte Moriaan," en wij namen die. Een Deventer schoone van een Meter of één geeft de laatste vingerwijzing, we stonden er met ons bakkes vlak voor! Toen de Zwarte Moriaan ons zag, heeft hij z'n mond nog wijder opengedaan van verbazing. De chef maakte zich bekend „Van Ajax heeren?" zegt de hotelier, dan bent U hier verkeerd, want 't bestuur van R.O.D.A. heeft afgetelegrafeerd. Niets van gehoord, zegt Schoevaart, wij ook niet; nou enfin, laat ons maar binnen, we zijn vermoeid!, we hebben honger en dorst. We gooiden onze jassen en koffers in een hoek en gingen rusten, ofschoon wij nog niets anders gedaan hadden. Onze hoofdman vraagt naar 't R.-bestuur, dat weet de kelner wel. Een slank gebouwde jongeling treedt naar voren, de „ober- vor".Langs verschillende omwegen laat hij Schoevaart marcheeren, I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5