r U Jl CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 83 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17=19 - Telef. N. 6603. naam van een eendrachtig elftal te hebben, een geduchte knauw heeft gegeven. Waarom dat ge- ketter onder de match jongens? Wat komt het er nu in hemelsnaam op aan of je eens een keer op je witte broek krijgt! Moeten wij verliezen, soit!, dan verliezen wij, maar om elkaar onder den wedstrijd de noodige hartige verwijten te doen is noodeloos! Nog verkeerder is het om dan als beleedigde een wijle het spel te staken en den tegenstander gelegenheid te geven te doen wat hij wil 11 Daarbij komt dat onze anti-supporters van dergelijke manifestaties smullen Onze spelers moeten dus dubbel oppassen, onder de wed strijden dat onaangename gemopper achterwege te laten en daarvoor in de plaats te spelen. Hadden wij onder den wedstrijd meer gespeeld en minder boos naar elkaar gekeken dan hadden de Kesslers niet gewonnen. Zelfs toen de pauze met 2-0 in ons nadeel inging, twee mooie doelpunten van Dé Kessler, wanhoopten onze supporters nog lange niet. Wij kregen het windje mee en stevenden dra op Me Neill af. Een derde punt voor H.V.V. deed de deur dicht. Fons Pelser ging naar voren, dat is te begrijpen maar om de Natris naar achteren te sturen, menschen, kinderen, hoe is 't mogelijk Jan zwaaide brillant over den bal heen en de Hagenaars fa briekten nummer vier. Twee doelpunten van Fon-s hebben onze eer gered. Vooral nummer een was een doelpunt uit duizend. Zoo'n pit, die langs tien hoofden in het net dreunde. Mac Neil en met hem 8000 toeschouwers stonden paf! Num mer twee was minsters tien yards off-side en al evenmin een geldig doelpunt als het derde punt van H.V.V.een strafschop door D. Kessler ge nomen. Waarvoor Eijmers penalty gaf zal ten eeuwigen dage een raadsel blijven! In ieder geval hebben we dezen troosteloozen middag een flink lesje gehad n 1 dat wij bij achterstand met gezanik in het veld niet opschieten! Daarom jongens, Zondag tegen Haarlem geen geklets in het veld. Maakt iemand een flater, denkt dan dat zal ik hem verbeteren en verwijt elkander niets, want hoeveel fouten maken we zelf niet. Voetbal is nu een maar zonder fouten onmogelijk Daarom lui, de handen in elkaar en a.s. Zondag een drachtig op ter overwinning van onze vereeniging. G. Zondag, 9 Januari 1921. AJAX—V.V.A. 2=0. Met twee woorden aangeduid saaie vertooning 1 'n Uiterst zwaar veld en 'n vrij straffe wind waren zeker factoren, die niet hebben bijgedragen het spelpeil te verheffen, doch dit neemt niet weg, dat de vertooning beneden A(jax) P. was! /Destijds hebben wij eens geschreven, dat in den Iaatsten tijd op den Ajax-grond vrijwel het beste voetbal wordt gespeeld. Het heeft er echter den schijn van, dat dit ietwat parodistisch gaat klinken 1 Na Ajax-Spar- taan, thans Ajax-V.V.A. Ongerekend den uitslag, beide onsierlijke vertooningen. Het beste spel werd nog door de beide doel- verdedigers vertoond zoowel De Boer als Cohen hebben uitstekend gekeept en deze jeugdige spelers (beide zijn achttien jaar) verdienen 'n pluim. Intusschen lijkt ons het Ajax-team ietwat ge deprimeerd. De innerlijke verhouding kan daaraan niet vreemd zijn. Het feit, dat Brokmann b.v. niet mede wenschte te spelen is 'n remmende factor voor de animo van de geheele ploeg. Zulk een gemis is niet denkbeeldig. De plaats, die Brok mann in ons team inneemt is tè belangrijk, dan dat het niet duidelijk uit zou komen. Voorts is het opzettelijke moreele schade aanbrengen, zijn elftal in den steek te laten. Theo Brokmann heeft'n slechten beurt gemaakt j.l. Zondag en het ware ons liever geweest, indien hij zich van deze demonstratie hadde onthouden. Zooals gezegd was de wedstrijd bizonder on aantrekkelijk. Tegen wind in wist, gedurende de eerste helft, V.V.A.- dikwijls tot ons doelgebied door te dringen, doch waar de beide vleugelspelers Lus en Jibben

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3