»y±y mit»»iniwmjsm& Training. Eerste elftal geslagen door H V.V., D.F.C. en vergeet niet door De Spartaan. Waarom? Zijn onze spelers niet flink genoeg of wordt er steeds gekankerd? Wel, flink zijn ze genoeg, maar NO. 11. ZATERDAG 15 JANUARI 1921. 4QE JAARGANG. Het Bestuur van Ajax, erkentelijk voor de ingekomen gelukwenschen in verband met de jaarwisseling, wenscht wederkeerig allen een voorspoedig 1921. Aan den scheidenden Burgemeester van Watergraafsmeer. Sinds de klokken op 31 December i9rO het middernacht luidden, heejt Watergraafsmeer, „de Meer opgehouden te bestaan. Er zijn maar weinigen, die zich eigenlijk een begrip maken, van wat het voor eene Gemeente zeggen wil, te worden geannexeerd ingelijfdopgeslokt door de groote stad Wat al veranderingen brengt zulk eene annexatie mede. Ook in het uiterlijke Hoe vreemd doet het aan, thans de Amsterdamsche Hermandad te zien surveilleeren langs den Middenweg, die mooie allee, met al de auidelijke kenteekenen van het buitenleven, haar villa's, landelijke doorkijkjes, weeldrig boomengewas. Het is thans Amsterdam! De Meer bestaat nog slechts in naam. De Burgervader, de ons sportmenschen allen bekende. Heer J W. de Wit, heeft op 31 December j.l zijn ambt neergelegd Kon het anders of de Meersche sportorganisaties hebben zich opgemaakt den Heer de Wit een hartelijk afscheid als burgemeester van Watergraafsmeer toe te roepend Het was een prachtige gelegenheid den sportlie- venden burgervader eens te toonen, dat de welwillende medewerking, die de Amsterdamsche sportbeoefenaren, meer in het bizonder de voetballers, immer van hem mochten ondervindensteeds op hoogen prijs is gesteld. Inderdaad, deze burgemeester, heeft velen ambt- genooten tot voorbeeld kunnen strekken. Hij was gaarne bemiddelaar in vele quaesties, die annex waren met de bevordering van spel en sport. En dit te releveeren bij het einde van zijn ambtsvervulling was plicht, en een zeer aangename! Bij monde van den Heer Timmermans, namens de Centrale Pers-en Propaganda Commissie van den NV.B., is de Heer de Wit, officieel namens de vereenigingen gehuldigd. Bravo En hier past in ons orgaan nog een speciale erkentelijkheidsuiting van de Ajacieden aan het adres van dezen burgervaderdie ook onze vereeniging zoo dikwijls ter wille is geweest. De herinnering aan Uw werk, geachte Heer de Wit, zal bij Ajax steeds in dankbare herinnering blijven en wij wenschen elke Gemeente een burgervader met een voor sport zoo warm kloppend hart als Het Uwe. De Ajacieden brengen U hun afscheidsgroet als burgemeester, doch zij vertrouwen, dat U er van doordrongen zult zijn, dat geen gast op hunne velden ooit welkomer zal zijn dan de oud-burgemeester, van onze goede „Meer", de Heer j. W de Wit. Bestuur en leden van Ajax. Al Wat gebeurt er toch in Ajax?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1