Internationaal Voetbal IV Kerstvoetbal CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 69 en lijkt het zelfs in het algemeen, uit propagan distische overwegingen, laakbaar, geen gelegenheid te bieden, als lid tot Ajax tóe te treden, echter men vergete dit niet: de maatregel is TIJDELIJK. Ook op dit gebied gelooven wij, dat een wijle rust wenschelijk is, en voordeelen zal brengen. Eventueel komen wij in een volgend nummer nog nader op het chapiter terug, omdat wij de vaste overtuiging hebben, dat met het bovenstaande een vereenigingsbelang gemoeid is. Ajax is toe aan „over"-groei en dat is te veel van het goede D.K. vl4 E Ondervinding is de beste leermeesteres Zoo ook hierl Het vorige seizoen zijn wij er niet in ge slaagd voor ons eerste elftal een z.g. »zomertrip« in het buitenland te organiseereti. Beter gezegd georganiseerd* was de toer wel, maar toen de reisgezellen op het punt stonden hun koffers te pakken en naar het land van de stierenvechters te gaan liet men ons verder uic Barcelona zonder bericht. Alle mogelijke navorschingen bleven zonder resultaat en de eenige oplossing van het raadsel is, dat of onze correspondent in B is plotseling door de griep, of door een moordende hand van een Wolsjébiscuit gevallen. In die dagen toch woedde het Bolsjewisme hevig in Barcelona Hoe dan ook, we hebben uit het geval leering getrokken en zijn thans in December, nauwelijks bekomen aan onze eigen op de Olympische spelen doorgebrachte vacantie, reeds doende ons eerste elftal een leuke vacantie voor a s. zomer te be" reiden. De vraag was waar zullen wij naar toe trekken? Bijzonder aantrekkelijk leek ons een invitatie uit Dresden, waar de club van dien naam in Juli—Aug. zijn 20-jarig bestaan viert en Inter nationale wedstrijden op het feest-programma zette. Dresden, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de schoone Sachsische Schweiz, biedt dus al zeer veel. Internationale voetbal in de stad en schitterende natuur buiten de stad. Wel is waar js het een heele reis. De reismakkers zullen minstens 32 uur tusschen de wielen moeten zitten maar ook dit leed I zal geleden moeten worden. De laatste berichten uit Dresden luiden dat wij Slechts één ontmoeting aldaar behoeven te spelen en de mogelijkheid is thans groot dat de toer vroeger in het seizoen bijv. in Juni plaats vindt en wij even doorsporen naar Wien, die Stadt meiner Traüme, waaraan menig Ajacied nog dierbre herinneringen heeft aan dagen. voor den oorlog1 E T* E Het Ajax-bestuur heeft evenals in vorige jaren ook thans maatregelen getroffen dat twee elftallen gedurende de Kerstdagen van honk gaan en hun heil in de provincie gaan zoeken. Een team gaat naar het Zuiden, een naar het Oosten des lands Het Bestuur is thans nog bezig te onder handelen, m.a.w. wij kunnennog niet definitief melden welke clubs onze tegenpartijen zullen zijn. Definitief is bepaald dat elftal A den twee den Kerstdag te Bergen op Zoom tegen D. O. S. K O. zal spelen' en den eersten dag te Helmond of wellicht Breda. Voor het elftal B zijn tal van zoogenaamde uitdagingen in zee gegaan. Wij schreven o.a. naar Alcides, onze oude bekende in Meppel (waar blijft de tijd?) en naar Amersfoort, Apeldoorn en andere plaatsen. Van harte hopen wij dat het Bestuur er in slaagt ook voor dit elftal twee leuke wedstrijden te arrangeeren. Wij begrijpen dat niet alle spelers uit Ajax II, Ajax III en Ajax IV van de partij kunnen zijn en verschillende Heeren deze dagen in familiekring wenschen door te brengen. De spelers, welke beschikbaar zijn en zich beide Kerstdagen onder de Ajax-vaan willen stellen, gelieven zich op te geven aan ondergeteekende. Hieruit zullen dan de twee ploegen met reserves geformeerd worden. Alleen die Heeren, welke officieel in Ajax II, III of IV ingedeeld zijn, zullen eventueel uitgenoodigd worden. Reis- en verblijf kosten voor Spelers worden vergoed. Is de animo te groot dan zullen eenige candidaten moeten afvallen. De elftal-commissie zal natuurlijk met de formatie van de ploegen belast worden. Tenslotte een bizotiderheid n.l. dat vader Dade zeer waar schijnlijk als leider van ploeg A medegaat!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5