r~ N!' Rust. -J) 68 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 'F E E Het raderwerk onzer competitie heeft Zondag voor het eerst in dit seizoen vertraging gehad. Wij gelooven, dat het niet schaden zal. Ruim de helft van het aantal te spelen wedstrijden heeft plaats gevonden en het is nog December. De S.C. heeft dus niet te klqgen en behoeft zich niet beangst te maken, dat het programma niet tijdig, zal kunnen worden afgewerkt. De rust van zoo 'n competitieloozen Zondag lijkt ons echter om een andere reden niet on welkom. De competitie in de eerste klasse eischt van de spelers onafgebroken inspant ing, en het lijkt ons 'n voordeel, indien de race naar het kampioenschap, of naar de degradatie(l) eens even onderbroken wordt. De heeren kunnen dan op adem komen en hun Zondag, bij wijze van variatie, in rust genieten. Het spijt ons, dat de gedwongen pauze niet één Zondag vroeger is gekomen, maar we geven toe, dat dit een zuivere roodwitte overweging is, die betrekkelijk met den geest van dit artikeltje niets te maken hebt. In het algemeen dus hebben wij niets tegen op het tusschengerecht dat j. Zondag in den vorm van wandelsport, in plaats van voëlbalgenot, ons deel is geworden, en wat ons betreft mogen er nog enkele van deze onderbrekingen volgen. Wij hopen, dat Ajax, om tot ons chapiter te komen, a s Zondag blijk zal geven, profijt te hebben, getrokken van de rust en terdege van zich zal afbijten. Met D.F C. heeft Pelser nog 'n duchtig appel tje te schillen en het zal ons 'n buitengewoon genoegen zijn, indien de Dordtsche helden van dit smulpartijtje kaal van de reiskomen. De wedstrijden tegen de Dordtenaren zijn immer in- terressant, ware het alleen reeds om de gewel dige Goliath-figuur, die sinds tal van jaren onder de lat staat en de roodwitte kleuren van Dordt hoog houdt Over de lagere elftalleu, die j.l. Zondag rnim- schoots gelegenheid hebben gehad over de voor uitzichten van hunne respectieve competites na te denken, nog het volgende. Reeds in vorige edities van ons clubblad is sterk geklaagd over de weinige animo onzer spes patria (Ajaxidae) en wij willen daarom niet in herhaling vervallen, door ten andere male op dit aanbeeldje te kloppen. Wel zouden wij aan ons Bestuur willen advi- seeren tot maatregelen over te gaan, die de saam- hoorigheid onzer lagere teams op den duur kan verhoogen. Ten slotte is de quintessence van de geschiedenis, dat de geest in de lagere elftallen (meer speciale in de laagste) dermate wordt ver troebeld, dat de speel-lustigen het ten slotte ook gaan vertikken en er den brui aan geven. Om dit kwaad in den wortel tegen tc gaan, moet hét Bestuur van Ajax o. i. beginnen met den aanvoer (invoer!) van nieuweleden stop te zetten. Want met heel dien geweldigen stroom van nieuwelingen is onze vereeniging geen steek voor uitgegaan, integendeel, is er een contingent spelers (z.g spelers dan) binnengeloodst* die het niveau van diverse elttallen vrijwel naar beneden heeft gehaald. Het is ons nu reeds bij verschillende gelegen heden gebleken, dat alle overzicht over het aanwezige spelers-materiaal ontbreekt. Onze leus zou daarom zijn: begin met den aanwas van leden voorloopig stop te zetten, en laat het eerste werk zijn, duchtig te controleeren, wat er, na aftrek van de ,,rustvoetballers'' overblijft Door steeds nieuwe leden aan te nemen, die schijnbaar toch weer na één of twee Zondagen tusschen de tribune bezoekers verdwijnen, schieten we geen zier op. Welke maatregelen tegen het bedoelde contin gent „^s^ce^allers'1 genomen zouden moeten worden, is een questie van later zorg. Stel eerst de E.G. in de gelegenheid te overzien, welke Ajacieden, als zoodanig, werkelijk willen voetballen, opdat met dit materiaal (waarop dan te rekenen valt) alsnog de competities in den A.V.B. behoorlijk kunnen worden afgewerkt. Het lijkt ons een questie van uiterste urgentie, en in alle bescheidenheid geven wij daarom onze vroede vaderen in overweging, te beginnen met stopzetten van den leden-aanwas. Mogelijk is de idee voor bestrijding vatbaar,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4