\r -Jï CLUBNIEUWS DEK A. F C. AJAX 67 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. 03j ons, en BI. W. heeft in Haarlem desondanks 'n zeer goeden wedstrijd gespeeld. Wij kunnen ons dan ook niet geheel bij die meening aansluiten, doch gelooven eerder aan een absolute onderschatting van de tegenpartij. Daarbij komt, dat de Spartaan een ploeg is, die haar heil zoekt in krachtsvertoon Er wordt op den man gespeeld, dat het een lieve lust is en het was b. v. min of meer bespottelijk, dat er meermalen onnoodige duels waren tusschen de spelers, als de bal verre was. Fraai is zoo'n vertooning in het algemeen niet en voor ons Ajacieden, die geregeld goed technisch spel zien onzer mannen, is het dat allerminst. Ajax speelt haar beste wedstrijden tegen clubs, die het, wat spelsysteem aangaat, wat hooger zoeken. Dat is geen pretentie, het is de waarheid. Tegen Haarlem en H.V.V. b. v. speelt Ajax hare beste wedstrijden. Vandaag scheen onze ploeg volkomen machte loos. Het elftal rammelde, haast schreveh we „rinkelde", want het was bar! Het heeft geen nut iemand een verwijt te maken Het beste voetbalpaard struikelt- wel eens en waarom zou Ajax een uitzondering maken? Het lust ons niet van dezen, qua spelprestaties weinig beteekenenden strijd, 'n gedetailleerd verslag te schrijven. De goal door De Spartaan gemaakt, was het eenig fraaie, dat de voorhoede der tegenpartij deed. Alleen het stugge verdedigen van de Spartaan kon lof afdwingen. Scheidsrechter Grootholf hield de teugels strak en floot dikwijls voor ongerechtigheden, die menigen arbiter zouden zijn ontgaan. OBSERVATOR. 'Is» Ajax II Spartaan II. J.l. Zondag hebben onze reserves de Sloterdijksche rood- broeken op bezoek gehad en hen, na een aardigen wedstrijd met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd. Gelukkig, want tegen de Spartaan was wat goed te maken! De smadelijke 1-0 van het eerste elftal de vorige week in eigen huis geleden, zat allen nog te versch in het geheugen, om de tanden niet op elkaar te zetten en den Spartanen eens te toonen, dat het alle dagen geen appelenpap is. Jammer was daarom, dat de terreingesteldheid van dien aard was, dat goed voetbal tot in de finesses onmogelijk was, maar dit neemt niet weg, dat er goed gespeeld en de overwinning volkomen verdiend is. Gek toch, tegen een wedstrijd tegen een Spartaan-elftal wordt door onze jongens altijd opgezien en toch is deze vrees ge heel ongegrond. Menigeen denkt dat gooien en smijten bij deze volksclub een hoofdfactor is, doch hoe valt dit mee, wanneer men zelf tegen hen, man tegen man, in het veld staat. Ja zeker, de Spartanen spelen geen jongejufvrouwen spelletje, zoo af en toe krijg je wel een flinke zet en voel je je ribbekast wel eens maar steeds is het fair en sportief. En zoo lekker zijn we zelf ook niet! In ieder geval, geniepigheidjes, trucs waarvoor een scheids rechter niet straffen kan, of zelfs die, welke hij niet zien kan, zooals wij die vaak opmerken bij de meer „Aristocratische voetballers", komen bij hen niet voor en worden door hen verfoeid. Als een Spartaan je een „mep" geeft, zegt hij niet, "pardon" of „neemt U me als-U-blieft niet kwalijk," hij weet wat hij doet en durft de consequentie ervan te dragen. Zoo kreeg Geudeker Zondag bij het bemachtigen van een bal, een forsche duw in den rug en waarop hij heftig appeleerde. „Wat dee-ie?" vroeg een andere Spartaan. „Hij gaf me een zet in den rug." „Mot ook," was het antwoord. Dat zijn van die dingen, waaruit je direct merkt, wat je aan elkaar hebt en dat mag ik wel! Wat den wedstrijd betreft, na den les, die het eerste verleden week gehad heeft, werd er thans van den aanvang af met veel ambitie gespeeld en direct is het Spartaandoel ln gévaar. Rutte, die centervoor speelt, waardoor Geudeker en Bieshaar naar den rechtervleugel verhuizen, heeft er zin in, doch voorloopig weet de Spartaan doelman, goed terzijde gestaan letterlijk en figuurlijk door paal en lat, scoren te voorkomen. Eindelijk heeft Wim Debois, die geducht zwoegt en overal tegelijk is, succes als hij, vrij staande, den bal mooi toege speeld krijgt en hoog inschiet. Het tweede doelpunt komt uit een persoonlijk duel tusschen Rutte en den Spartaan-keeper, dat in het voordeel van den Ajacied afloopt. Met dezen stand wordt thee geslobberd. Na de rust vinden beide partijen het blijkbaar welletjes ook het terrein was moeiiijk te bespelen en de bal zwaar zoodat het spelpeil ver beneden A. P. daalt. Een Spartaan verdediger geeft nog een doelpunt cadeau. Geudeker maakt er 4—0 van, en hiermede is feitelijk de tweede helft verteld. Er worden nog ettelijke kansen door onze voorhoede gemist, waarbij een speler het zelfs blijkbaar beneden zijn waardigheid achtte, in een leeg doel te schieten!! Zoo ging deze wedstrijd, gelijk het bekende lied, als een nacht kaars uit. PROF.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3