Clubbericht. Enquête. j Van Week tot Week. _J\ 66 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Oudheusend en Grootmeijer niet in stemming gebracht en zoodoende niet aangenomen. De heer Grootmeijer bracht ver volgens verschillende bezwaren in tegen de werkwijze der Elftallencommfssie. De voorzitter sloot om over twaalven de vergadering. Vergadering 1 December 1920. Nadat de heer Grootmeijer bezwaren gemaakt heeft tegen de notulen der vorige vergadering werd besloten den samensteller, den heer J. Pelser, te verzoeken, deze nader te willen uitwerken. De secretaris maakte vervolgens bezwaar tegen de opgave van ons eerste elftal, zooals deze door de Elftallen-commissie voor December a.s. was vastgesteld. De Heer Tump deed het voorstel de opgave te veranderen zonder daarvan de Commissie eerst in kennis te stellen. De Heeren Koolhaas en Grootmeijer wenschten eerst de Commissie op de hoogte te stellen van de wijziVing, zooals het Bestuur deze verlangt. Het voorstel Tump verandering aan te brengen door het Bestuur, werd met 2 stemmen tegen, aangenomen. Verder werd ons programma voor de komende Kerstdagen vastgesteld. Den tweeden Kerstdag zal Ajax I—Ruhrort ontvangen, welke club momenteel nummer één is in de West-eerste klasse van den Duitschen voetbalbond. Dezen gasten zal een diner aangeboden worden. Verschillende uit- noodigingen van buitenlandsche clubs moesten afgewezen worden. Men besloot met de a.s. zomërvacantie wederom een toer te arrangeeren, waarbij 't oog op dé seriewedstrijden van Dresden viel. De secretaris zal dit nader arrangeeren. Tevens werd hem opgedragen twee toer-combinaties met de a.s. Kerstdagen de provincie in te sturen, waarvoor éen subsidie werd uitgetrokken, Inzake een ingehouden diplomo deed de heer Dade, die de zaak onderzocht heeft, mededeelingen. Op voorstel van dezen heer besloot men den overtreder te verzoeken, het verloop der zaak schriftelijk mede te deelen. Het contract met onzen terrein eigenaar werd langdurig besproken. De heer Grootmeijer heeft met onzen rechtskundigen adviseur terzake een onderhoud gehad en bracht hierover rapport uit. Nadat de Heer Koolhaas onzen Voorzitter eenige practische vragen gesteld had, welke zeer bevredigend werden beantwoord en waaruit bleek dat Ajax voorloopig haar terreinen zal kunnen houden, werd besloten later op deze zaak terug te komen nadat alle bestuurderen de zaak overdacht hebben. Intusschen zal van de vijf optiejaren gebruikt gemaakt worden. Na afdoening van diverse minder belangrijke zaken was het alweer midden nacht toen de Heer Egeman zijn voorzittershamer voor de laatste maal op tafel deed neerkomen. M. J. K. v!/ V»/ Uitslagen 5 Dec. 1920: Ajax I-Spartaan I: o-i O. D. E. II-Ajax III: 1-3; Ajax VI-O. D E. IIf: c-i Blauw Wit VI- Ajax VII: 2-0Unicum I-Ajax VIII, niet ge speeld O. V. V. O. b adsp -Ajax b adsp. niet gespeeld. IV Uitslag: 12 Dec 1920: Ajax li-Spartaan II: 4-0. Wedstrijdprogramma. 19 December a.s. Ajax I-D. F. C. I: 2 uur. Blauw Wit II-Ajax II, 2 uur. Hercules II-Ajax III, 2 uur. Ajax IV-S. D. W. I, 2 uur Kruislaan I. A. F. C. IV-Ajax V, 2 uur. Ajax VII-V V.A. IV, 2 uur Kruislaan II. Ajax V1II-S. D S. I, 2 uur Middenweg II. Ajax IX-Zeeburg III, 2 uur Middenweg III. D. W. S.-adsp.-Ajax b adsp., 10 uur (uitgesteld). 2e Kersdag 26 Dec. as. Ajax I-Ruhrort, 2 uur „Internationale wedstrijd." Ledenlijst. Bedankt als lid J Zeehandelaar. E V«/ E 'f* E 7F E Voorgesteld als werkend lid: C. J. Vermaas, Tulpstraat 3, door gebr. Pelser; J. Bierdrager, Oostenburgervoorstr. 16, door gebr. Jordan; H. Levendig, Pieter Aertszstr. 36, door S. Tump en A. Levendig. Als adsp. lid: M. v. Adelsbergen, Grensstr. 31 door het Bestuur. Zondag 5 December 1920. Ajax—De Spartaan 0—1. De traditie wil dat 5 December een dag van verrassingen is I Welnu, ze is gehandhaafd! Ajax werd door De Spartaan op eigen veld geslagen en wat meer zegt; de Polderbewoners verdienden de zege. Dit sluit niet in, dat de Spartaan 'n goede partij heeft gespeeld, (dit kan hoogstens van de verdediging gezegd worden), doch het beteekent in dit geval, dat door de roodbroèken minstens 300 °/0 enthusiaster is ge speeld. Dit zegt alles. Vele waren de meening toegedaan, dat het ontegenzeggelijk systeem-looze spel in dezen wedstrijd onzer technisch steeds zoo goedspelcnde ploeg de reactie is van 28 November 1920. Voor Blauw-Wit is de wedstrijd van 28 Novem ber 1920 minstens even zwaar geweest als voor

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2