'i.1 i U UfleMi I i s-Iit IH MJ i-W-'/T» N0. 9. W0ENDAG 15 DECEMBER 1920. 40E JAARGANG. Wz; herinneren aan den Ouderwet- schen ClubavondVrijdag a. s. in de bovenzaal van de Roode Leeuw, Damrak, te houden. Alle door Ajax in haar 20~ jarig bestaan gewonnen bekers, kruizen, en medailles van netleder tot goud zullen tentoongesteld wordenMen neme deze reis vrouw of meishe medel Van onze Bestuursvergaderingen Door verschillende oorzaken hebben wij in onze laatste nummers van ons Orgaan geen nieuws van de Bestuursverga deringen gepubliceerd. Volledigheidshalve drukken wij hier onder nog de voornaamste punten af uit die vergaderingen, waarvan nog niets bekend gemaakt werd. Vergadering 20 October 1920. In deze bijeenkomst werd o.m. besloten Verbeteringen aan te brengen aan de tourniquets bij de nieuwe ingang van ons veld,.n.l. het aanbrengen van hekken waar het publiek tusschen moet staan, een en ander om gedrang te voorkomen. Als deze proef gelukt zullen dezelfde hekken voor de loketten der overige rangen aangebracht worden. Den Heer J. W. Lucas werd dispensatie verleend om voor Swift uit te komen, terwijl hierdoor zijn lidmaatschap van Ajax niet zal vervallen. Besloten werd dit seizoen niet deel te nemen aan de door den A. V. B. te organiseeren Gouden Kruiswedstrijden. Eenige o. 1., welke bereid zijn om f40.— te betalen voor hun lidmaatschap werden aangenomen, nadat de Heeren M.J. Koolhaas en J. Oudheusden hiertegen hunne bezwaren naar voren ge bracht hadden. 'Een motie van het Gouden Hoofd inzake de bekende Antwerpen-Nederl. XI geschiedenis werd voor kennis geving aangenomen. B. en W. van Watergraafsmeer hebben ons officieel verwittigd dat een nieuwe toegangsweg voor de bezoekers der overdekte tribune noodzaak is. Aan dit verzoek was reeds voldaan. De procedure met het Concertgebouw is in handen van onzen rechtskundig adviseur Mr. Groote. Aan den secretaris werd opgedragen Mr. Groote nadere inlichtingen te verstrekken. Verschillende salarissen o.a. dat van oefenmeester, kassiers e.a. werden op voorstel ^an den Heer Oudheusden herzien en verhoogd. Verder werd besloten de toegangsprijzen te verhoogen en deze te brengen op f 2—, f 1—, f 0 60, f 0.40 en f 0.10. De Heeren Koolhaas en Oudheusden tegen. De Heer H. Elders, w.l die ihans zonder voorkennis van Ajax voor V.V.A. uitkomt werd van de ledenlijst afgevoerd. Verder werden op gebruikelijke wijze de ingekomen stukken behandeld. Vergadering 17 November 1920. Verschillende invitaties van buitenlandsche clubs tot het spelen van internationale wed strijden waren deze vergadering ter tafel. Besloten werd om op den len Paaschdag Tuffnell Park F. C. uit Londen hier te ont vangen, onder voorbehoud dat onze competitie dit toelaat en de Engelsche Voetbal-Bond zich hiermede accoord verklaart. Een invitatie uit Spanje zal verder door den secretaris uitgewerkt worden. Besloten werd, verzoeken van A.V.B.-clubs, wier ter reinen afgekeurd zijn, om de uitwedstrijden toch op die velden te spelen, in te willigen. De heer C. J. Voorhamme werd als lid afgevoerd wegens het spelen voor een andere vereeniging. Een verzoek van de Stud. V.V. om nogmaals ons terrein te bespelen werd ditmaal afgewezen. Onze voorzitter wenschte verder onze financiën te bespreken. Besloten werd, ons kapitaal te beleggen in aandeelen Nederl. Werk. Schuld 1919,.in 5 stukken van f 1000.— en bij de Nederl. Bank in Open bewaring te geven. Verschillende Wanbetalers zullen dóór onzen secretaris worden aangemaand aan hunne verplichtingen te voldoen, daar anders royement moet volgen. Een verzoek van den heer Lamey, om deel te nemen aan een geschenk voor refree Willing, werd in gewilligd. Salarissen van controleurs bij onze wedstrijden werden herzien en eveneens eenigszins verhoogd. De reclamevlakte op de nieuw gemaakte verhoogde schutting zal aangeboden worden aan den heer Hofte. Op voorstel van den heer J. Schoevaarl\Verd besloten een feestelijke Clubavond te arrangeeren, waarbij al onze behaalde prijzen tentoongesteld zulien worden. Een lang durige discussie veroorzaakte het voorstel-Oudheusden, om geregeld iederen Woensdagavond om de veertien dagen bestuurs vergadering te beleggen. Dit voorstel werd verworpen, daar verschillende Heeren bezwaren tegen dit voorstel inbrachten. Eveneens werd een motie-Oudheusden, om afkeuring uit te spreken over een in ons Cluborgaan voorgekomen artikel Boksen, waarbij volgens den voorsteller: der motie, den heer Smit ernstig beleedigd zou zijn, slechts door den heer Tump gesteund. De motie werd tenslotte na een frisch debat tusschen de heeren

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1