r I V.O.CAjax. I j Ingezonden stukken. j IV. i Corresponöentie. Prijsraadsel. 64 CLUBNIEUWS Onderstaande regelen zag ik gaarne onder de aandacht der leden gebracht Schrijver dezes speelt in een Ajax-elftal. Wij heb ben 3 wedstrijden gespeeld, 1 gewonnen, 2 verloren, 2 goals voor, 19 cegen. Voorwaar geen schitterend resultaat. Doch dit had niet zoo behoeven te zijn, wanneer we volledig waren geweest. U zult zeggen, nou dan moet jullie allen opkomen. Juist Mijne Heeren hier zit de kneep. Hiervoor vraag ik de aandacht van het bestuur. Er zijn spelers, (ik zal nog geen namen noemen) die hebben de gewoonte, na ontvangst eener aan schrijving, allereerst te zien, of Ajax I thuis speelt en dan of het met hun waardigheid overeenkomt aan deze oproep gehoor te geven. Dan wordt even de Secr. der elftal-comm. op gebeld, (soms Zaterdagsavonds 10 uur) dat zij tot hun reuzen spijt, want ze spelen toch zoo graag, morgen Zondag verhinderd zijn te spelen, wegens hun verzwikte voet, enkel of een ouwe erftante, die plotseling verkouden is geworden. En komt men Zondagmiddag langs de tribune gewandeld, zitten daar de heeren, welke onmogelijk konden komen, naar 't spel van Ajax I te kijken, ('t is natuurlijk zeer leerzaam), maar wij die dan met 8 of 9 man in een of anderen polder tot gehakt gedraaid worden, hebben bitter weinig aan zulke lessen. Krijgen die heeren eens geen aanschrijving thuis, vragen zij wat de elftal-comm. mankeert, om hen over te durven te slaan. Gaarne zou ik het bestuur (met mij zoovele) willen verzoeken, hier krachtiger maatregelen tegen te nemen. B.v. uiterlijk op Dinsdag of Woensdag aan de elftal-comm. kennis te geven, dat men voor a. s. Zondag verzoekt geene uitnoodiging te ontvangen, (met redenen) Behoudens bijzondere gevallen kan dan van deze maatregelen afgeweken worden. Meerdere boetes en schorsing van korten of langeren duur toe te passen. Het bestuur heeft juist met het oog op het be schikbaar zijn van spelers, een paar elftallen minder in de comp. ingedeeld, dus zouden er, dunkt spelers voldoende zijn, (zonder afschrijving), A. F. C. AJAX Hopende 't bestuur dit schrijven eens in over weging zal nemen, teeken ik Met vriendelijke Clubgroeten, WIMA. V.O.C. heeft voor den wedstrijd V.O.C.Ajax slechts eenige plaatsen op de overdekte tribune beschikbaar. Die leden, welke ons team op 12 Dec. a.s. naar Rotterdam zullen vergezellen en een plaats op de overdekte tribune wenschen te ontvangen kunnen dit schriftelijk aan ons mede deelen. De toegangsprijs hiervan bedraagt f 1.50 per persoon. JACKIE: Uw stukje is wel leuk, maar niet origineel. Men noemt dat plagiaat. Maak zelf eens iets in dien geest. Wij plaatsen het gaarne. Als wij uw stukje een plaatsje inruimen komen wij met den strafrechter in aanraking. En dat wilt U toch niet! Alhoewel vrijwel alle voorspelde uitslagen van den wedstrijd Blauw Wit-Ajax overwinningen voor ons elftal aangaven, is niemand er in geslaagd, het juiste resultaat, nl. 2 3, te noemen. Zeer vele leden hielden het op 1 2 of 1 3 voor Ajax. Zelfs hield een enkele optimist het op 1 4, doch de twee goals voor en de drie goals tegen Blauw Wit noemde geender oplossers. Opvallend is het, dat slechts een enkele oplosser een over winning voor Blauw Wit heeft voorzien, doch daarin zeker tot zijn genoegdoening is teleurgesteld. De prijs vervalt thans en wordt voor een volgend prijsraadsel beschikbaar gesteld, waarbij wij op evenveel belangstelling hopen (het is toch zoo eenvoudig) als bij de oplossing van 't prijsraadsel Blauw Wit-Ajax. Hopen we, dat dan een enkeling de gelukkige moge zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8