=^1 Toch grijpe het Ajax-Bestuur in. Is geen afvoer.kanaal achter de overdekte tribune mogelijk, dan eenvoudig de tribune-uitgangen afsluiten Zonder pardon 1 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 63 Schandelijke tooneelen als Zondag j.l. in Schiedam en Deventer zijn aanklachten tegen onze organi satie en het wordt dringend tijd in te grijpen; willen wij niet voor het fait accompli eener geheele verwording onzer sport komen te staan. Men neme de feiten niet te licht. Het publiek is 'n gevaarlijk kwaad Voetbal idioot publiek is eenvoudig iets monsterachtigs. Wat begint men tegen een troep gekken, die ziel en zaligheid verpanden aan een voetbalclub en alleen de »geliefde« kleuren zien, maar dan ook totaal niet anders dan die kleuren. Alleen arbitrale beslistheid in en tevens juistheid van beslissingen kan het vuurtje van club-anarchisme, met allen uitwas van dien, doen verstikken, of althans voorkomen, dat de brand uitslaat. Publiek is ergerlijk eigenzinnig. Het zal nooit inzien, dat de scheidsrechter après tout een gewoon mcnsch is met niet meer dan twee beenen en 'n enkel stel oogen. Hoe snel ook de beenen, de man kan niet van goal tot goal vliegen, even hard als de gekke caprioles van den bal. Hoe goed ook de oogen, al-ziend is de man heusch niet. Doch Jan Publiek, rustig op zijn plaatsje ge vleid, de brutale-rekel-snuit duchtig roerend, weet het natuurlijk altijd beter, ziet altijd beter. De egoïstische massa brult en bralt er Zondag aan Zondag heerlijk op los. Vloeken en verwen- schingen zijn het vocabularium en bij 75 ft/0 van de menschen zoekt men te vergeefs naar een zweem van wellevendheid. Eiken Zondag zijn wij op het Ajaxveld getuige van onbehoorlijke gedragingen van het publiek. Zonder eenigen vorm van proces neemt Jan Publiek juist de plaats in, die gereserveerd is. Wordt daarop aanmerking gemaakt, dan tien tegen een, dat er grofheden volgen. De sterke hand moet er dikwijls bij te pas komen om recht te doen geschieden. De grootste onhebbelijkheid van Jan Publiek wordt getrouw bij iederen thuiswedstrijd van Ajax gedemonstreerd, door de z.g. vroeg-vertrekkers. De vroeg-vertrekkerszijn de egoisten, die een kwartier, tien minuten vóór het einde van den wedstrijd doen alsof zij het terrein verlaten, doch zich naar de zijlijnen dringen en daar het uitzicht benemen aan de vier-vijf voorste rijen tribune bezoekers De bedoeling van die beleefde egoïsten is nummer één bij den uitgang te zijn. Die »beleefde« menschen zijn tribune-bezoekers, waarvan men zou mogen veronderstellen, dat zij, eenige beschaving tot de hunne hebben gemaakt. Niets is minder waar. Onder die »beleefde« vroeg-vertrekkers zijn Ajax-leden, die eiken wedstrijd weer opnieuw hunne mede-leden en honderd-tallen gasten van hunne club ergeren door hunne onwellevendheid. Enkele weken terug beijverden zich eenige bestuursleden van onze club die troep onwel levende menschen* te verdrijven 'n Uitbarsting van verwijten was het gevolg. Dit is Jan Publiek in een van zijn liefelijke gedaanten. Er moet iets »gedaan« worden om tenminste een eind te maken aan dien ergelijken misstand. Welk bestuurslid van Ajax neemt het initiatief eindelijk en ten langen leste een loozings- kanaal te vinden voor de onopgevoede »vroeg- trekkers, zóó dat ze onzichtbaar verdVvijnen. Het is natuurlijk vrij zeker, dat de vroeg- vertrekkers* niet vroeg zullen vertrekken, indien er b v. een afvoerbuisje achter de tribnne is. Dan blijven ze. Want zij kunnen de boel voor de medegasten niet bederven. De aardigheid zou er af zijn. Geen halve middelen, maar krasse en radicale. Door scheld- en joeldernonstraties getuigt het publiek op voldoende wijze hoe netjes het is, en het is volstrekt uit den booze, dat wedstrijd aan wedstrijd een onhebbelijkheidsvertoon ten beste wordt gegeven, tot schade van een deel der toeschouwers. De moderne voetbalo.rganisatie moge zonder publiek dan al onbestaanbaar zijn, dit is nog geen reden om eenige onbeleefdheid te tolereeren, zells niet van de tribune-betalers, cn althans niet, indien daardoor een quantum toeschouwers worden gedupeerd. D. K. I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7