V Publiek. 62 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX o.m. afgevraagd hoe het mogelijk is dat Ajax V blijft falen? Bij wien de schuld ligt behoeft men niet verder e vragen, wanneer men weet dat Ajax V op 28 dezer t-op bezoek moest bij Rapiditas II te Weesp, wat een der zwaarste wedstrijden is. Bij de samenkomst aan het Muiderpoortstation waren aanwezig 5 (zegge vijf spelers van het vijfde) en werd ons elftal zoodoende gecompleteerd met 6 invallers, terwijl een der spelers wel aanwezig was, doch ons op het laatste oogenblik in den steek liet door zijn spoorkaartje aan een invaller af te geven, waardoor hij eerst in Weesp door ons gemist werd. Ik geloof dat het nu toch eens zaak wordt de namen der afschrijvers en wegblijvers openlijk door de Elftallen-Commissie te laten noemen. Laten de'spelbrekers nu eindelijk begrijpen, dat door hun wegblijven in de eerste plaats elke wed strijd verloren moet worden door verzwakking van hun elftal en in de tweede plaats dat dit bij hunne colleg'a alle lust en genot voor voetbal ont neemt. Wanneer men verder weet tegen sterke tegenstanders te moeten spelen is de wedstrijd reeds voor den aanvang verloren. Dat het nu nog bij 41 gebleven is, is hoofd zakelijk te danken aan den goeden wil van onze zwakke combinatie, die er van gemaakt heeft, wat er van te maken was, want Rapiditas II is onte genzeggelijk een zeer zware tegenstander. Ik hoop dat dit schrijven er toe mag bijdragen, dat wegblijvers en afschrijvers nu eens flink in hun voetbalschoenen zullen schieten en de komende wedstrijden goed zullen maken, wat reeds be dorven is Een ieder doe zijn plicht! De aanvoerder van Ajax V. G. DE JONGH. Met genoegen nemen wij dit ingezonden stuk op. Ook van verschillende andere zijden ontvingen wij bewijzen van instemming, dat men het met de strekking van ons artikeltje eens is. Na de prestatie van Ajax V op j.l. Zondag (slechts vier officieele 5de elftallers waren present) komen wij meer en meer tot de overtuiging dat onze Elf tallen-Commissie strenger tegen die afschrijvers die hier gewoonte van maken, dient óp te treden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Red. Het gaat berg-af. De onverkwikkelijke tooneelen van molestaties, waarbij het grauw tot handtaste lijkheden tegenover arbiters overgaat, nemen hand over hand toe en de mogelijkheid moet onder de oogen worden gezien, dat de aardigheid van het scheidsrechteren er binnenkort volkomen af zal zijn. Bij wien de schuld? Het scheidsrechtervraagstuk is sinds jaar en dag een der groote problemen in ons voetbal wereldje. Wij kunnen ons wel overtuigd houden van den goeden wil der scheidsrechter-commissie, die zorg te dragen heeft voor de aanstellingen, en op wie een groot deel der verantwoordelijkheid van de benoemingen terugslaat, doch wij kunnen desondanks de commissie niet van „Rücksicht- losigkeit" vrijpleiten. Het wil er bij ons niet in, dat de Commissie volkomen „zonder aanzien des persoons" te werk gaat. Wij geven onmiddelijlc toe, dat het uiterst lastig is, gezien het werkelijk niet groote aantal goede arbiters, Zondag aan Zondag, voor een bevre digende bezettingin de hoogere klassen zorg te dragen, doch indien ook dit scheidrechters- materieel niet in extenso gaaf is, is het dan de aangewezen weg maar door te gaan met aan dezulken aanstellingen te geven, of moet in zoo'n geval naar andere rechtsprekers worden omgezien? Ons dunkt, dat de laatste methode de aange wezene is Doch men ziet het tegendeel. Door dik en dun worden enkele arbiters in de eerste klasse gehandhaafd, die eenvoudig parodien geven op behoorlijk recht-sprek'en, de spelers verbitteren, het publiek prikkelen, en in het algemeen den geest van de voetbalkoorts-bevangen massa gan- schelijk vertroebelen. Voor zoover de schuld bij de scheidsrechters- commissie. Geen persoonlijke sympathien, geen aanbevelingen van vriendjesmogen gelden. Alleen capaciteiten moeten voor de aanstellingen in de hoogere, resp. moeilijker te leiden wedstrijden gelden. Dat is het begin van 'n oplossing, die gauw» heel gauw moet komen, willen wij erger vermijden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 6