Clubavonden. I i i Aftakeling \r' CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 61 "NI Ik bemerk dat ik eigenlijk alleen aan 't schrijven ben over de laatste phase van den strijd, maar dit was dan ook zoozeer dè wedstrijd, zoo spannend, zoo navrant, zoo beslissend, dat de eerste speelhelft totaal vervaagd is in m'n gedachten. Ik weet nog wel dat Ajax in die eerste drie kwartier den indruk maakte een meer tactisch spelend elftal te zijn dan Blauw-Wit, dat van Dort een goal scoorde, die de bezadigde fluit-virtuoos Mutters toekende ondanks eenige grimassen des heeren van Diermen, maar voor de rest was het tweede deel van den wedsrrijd zoo opwindend, dat het eerste deel niet meer is dan een zeer vage herinnering. Laat mij tot besluit nog even de prestaties der spelers nagaan. De Boer toonde zich weer de rustige doelverdediger van altijd maar hij schijnt soms toch nog al last van zijn zenuwen te hebben, en staat bij wijlen erg angstig met den bal te wurmen; soms raakt hij het leer dan onnoodig kwijt en Blauw-Wit'S tweede doelpunt was het gevolg van zulk een zwak moment van de Boer. Fons Pelser begon wijfelend, maar herstelde zich spoedig en kreeg wat hij noodig heeft om in vorm te komen: een harden wedstrijd! Couton deed veel goede dingen, maar liet Doorenbos te veel z'n gang gaan. Wat Couton noodig heeft, is zelfvertrou wen en onverschilligheid. Als hij denkt: wat kan mij den bliksemschen boel schelen, maar dien bal moét ik'hebben, is hij goed! Maar als hij een aarzelende bui heeft, is het mis!De half-linie heeft hard en vruchtbaar gewerkt. De Kruyff heeft zich ontpopt als een taai, ferm speler, minstens de gelijke van Terwee indertijd. Joop Pelser vocht met veel bravoure en doortastendheid zijn duels met van Diermen, Smit en de Weerd, en Hordijk gaf fijn voetbal, al heb ik hem wel eens beter gezien. De voorhoede heeft goed gespeeld, aanvankelijk wat aarzelend, later vol besef van eigenwaarde. Gupffert is niet meer de virtuoos dien hij vroeger was, maar hij is een lastig speler voor de tegenpartij en hij is nog altijd een heel goede linksbuiten. Delsen stond weer op zijn oude plaals: linksbinnen. Hij valt altijd meer op als hij zijn rechterbeen gebruiken kan, en boven dien had hij een leelijke kou te pakken, of liever de kou had hem leelijk te pakken. Overigens zwoegde hij natuurlijk als van ouds. Theo Brokmann is een speler die er zin in moét hebben, heeft hij er zin in, gelijk dezen middag dan is hij nog altijd een van onze beste mid-voors. Van Dort's waardevolle prestatie releveerde ik reeds en de Natris vertoonde zijn mooie snelle rennen, en liep mèt den bal harder dan Garritsen en Lietzen zónder, wat heel wat zeggen wil. En nu Ajax, den verderen strijd die naar het kampioenschap voert, met mannenmoed gestreden! MAGRO. IV. De pandoer-wedstrijden op 12 November 1.1. waren zéér geanimeerd. Ruim drie elftallen namen aan den strijd deel, en ofschoon er geen één keer voor gevaarlijk spel gefloten behoefde te worden, werd er toch ontzettend vurig gespeeld. Evenals op het voetbalveld werden er dotjes van pandoertjes vergooid, terwijl schitterend opgezette praatjes, door onoordeelkundig uitkomen, dikwijls op misère uitliepen. Het samenspel sloot meestal als een bus, zoodat de zwabberseen goeden avond hadden. Het scoringbord gaf ontstellend hooge cijfers, en alle records der doelschutters uit het Westen werden met stukken geslagen. Na verlenging kwamen de volgende deelnemers door de finish. 1. Wim Cupffert (reis-necessaire). 2. Kees v. d. Weerden (voetballer van brons). 3. Kielman Ajacied, tabakspot). 4 Van der Vlis (doos Cigaretten). Vrijdag 3, 10 en 24 December Clubavond in Café de Bisschop Dam. Diverse sportbladen liggen steeds voor de leden ter inzage. Het billardtarief is thans 60 ct. per uur. Vrijdag 17 December a.s. Ouderwetsche Clubavondmet dames, in de Bovenzaal van Café de Roode Leeuw, Damrak. Kienen om Wildprijzen. Aangekocht van de 1.1. gehouden Pluimvee tentoonstelling te Lutjebroek, een schitterende collectie Patrijzen, Fasanten, Leghorns en Jonge Hanen Pas aan den leg Een buitengewone vette verzameling Boeren en andere eenden luchtpomp aanwezig*. Benevens een uitgezochte ploeg skunks-opposum hazen en poolvos-konijnen »merk miauw P.S. Daar de meesten onzer leden nog nimmer de behaalde prijzen van onze Vereeniging gezien hebben, zullen wij alle Ajax-tropeëen dien avond tentoonstellen. De Clubavond-commissie j. schoevaart. S. Tump. J. Cluwen. Zij, die evenals ik, midden in het verenigings leven staan en het goed met Ajax" voor hebben zullen zonder onderscheid waardeering moeten hebben voor het artikel in het laatste nummer van ons blad, waarbij U de vinger heeft gelegd op een wond in onze vereeniging; dat U voor een kwade gewoonte, die zich meer en meer uitbreidt, ernstig hebt willen waarschuwen! U hebt zich -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5