No. 6. MAANDAG 1 NOVEMBER 1920. 4QE JAARGANG. I Waarschuw» I Het Ajax-Bestuur heeft met leedwezen be merkt, dat eenige w. 1. en o 1. met hunne diploma's fraude plegen, door o.a. meer dan één dame op het terrein te brengen, of door op andere wijze onregelmatigheden te plegen. Het Bestuur zal na deze bekendmaking eventueele overtreders zonder verdere waar schuwing straffen door schorsing of roye ment. Het vertrouwt echter, dat na deze waarschuwing, de overtreders zich aan de betreffende bepalingen zullen houden. De Westelijke Eerste Klas. o* vk 'h E Goede kansen voor de hoofdstad! Eeti vierde gedeelte van het wedstrijdprogramma der Westelijke Eerste Klasse is ongeveer afge werkt, hetgeen ons aanleiding geeft over de kansen" het een en ander te zeggen. Over de kansen" heeft heel Amsterdam hetl Geen wonder, de hoofdstedelijke clubs, althans Blauw-Wit en Ajax zingen de hoogste noten en het heeft Qr inderdaad alle schijn van, dat 1921 aan Amsterdam een nieuw kampioenschap zal brengen. Wij kunnen deze veronderstelling daar om zonder arrogantie neerschrijven, wijl de blauw witte en rood-witte Amsterdammers tot nu toe ontegenzeggelijk het meest gepresteerd hebben. Bizonder attractioneel zullen vooral de komende ontmoetingen tusséhen de Zebra's en de Ajacieden blijken. Blauw-Wit nestelt op de eerste plaats. Doch waarlijk niet onbedreigd. Ajax steekt meer en meer het hoofd op en ziet, om zoo te zeggen, reikhalzend naar de eerste plaatsl Na het uitsteken de spel tegen Haarlem op Zondag 24 Nov. j.l. beginnen we dan ook te gelooven, dat er in het Ajax-team heilige aspiratie is. Er manifesteert zich geestdrift in de ploeg En dat beteekent, dat Pelser en zijn mannen 'n ge ducht woordje zullen meespreken in het compe- titioneele debat! 'n Vlot kampioenschap, als het ongeslagene in 1918/1919 is nauwelijks te verwachten Zulk een buitengewone prestatie staat trouwens op zich zelf en geen ploeg, die 'n krachtsontplooing als in die dagen ten beste gegeven, vol zou kunnen houden. Doch '11 krachtige strijd om de leiding en 'n finale bezetting der eerste plaats door Ajax, kijk, daar durven we eenigszins op hopen. Dat is geen chauvinistisch gek abbel Alle, die onze pennevruchten in dit blad, nü al eenige jaren achtereen, volgen, zullen ons kwalijk van club dolheid en chauvinisme kunnen beschuldigen. Zeker, wij voelen sterk voor onze club, gunnen die vóór elke andere vereeniging de zege, in wélken strijd ook, doch, indien wij overtuigd waren, dat Ajax 'n onbeduidende rol in de huidige competitie moest spelen, dan zouden wij er ons waarlijk voor wachten, ons te bezondigen aan overdreven op timisme.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1