J\ 7' CLUBNIEUWS DER A- F. C. AJAX 39 van het vreugde-dronken Dordrecht blies de Heer Romeijn inrukken. Voor de sympathieke uitlatingen als schoft, schooier, ploert enz. zegt schrijver dezes het Dordtsche Janhagel vriendelijk dank. J. s. 'töooi II Ajax 11: 44 te Hilversum op 10 Oct. j.l. Gezien de persoonlijke belangstelling van A]ax- leden in de Kruislaan, verleden week, voor den eersten wedstrijd van ons Tweede, tegen Blauw Wit II (zoo onverwacht doch verdiend met 52 gewonnen) vertrouw ik dat er althans één Schrijver" onder die belangstellenden geweest is, die over dien wedstrijd, middels een kort verslag in ons Cluborgaan, den pen als Reporter heeft laten gaan zoodat ik dus kan volstaan met een résumé te verstrekken over den strijd in het Hilversumsche Sportpark. Met z'n zestienen arriveerden we tegen 1 uur in het Gooi, elf spelers benevens 5 dames, terwijl we onzen vriend Hoogland aan het station in Amsterdam, met zijn dame ha'dden achtergelaten, wegens zijn „ongeschikt" been. Animo dus vol- doelde van spelers en verloofden. In het Hilversumsche Sportpark aangekomen maakten de velden een waren billiardtafel indruk; jammer dat de kleedlokalen niet aan de verwach tingen beantwoordden: 3 elftallen, waaronderons eigen, moesten zich in 1 lokaal ontkleeden, terwijl er, zooals later bleek niet één handdoek voor de zegge 33 dampende spelers verstrekt werd. Alvorens onze luidjes de kleedkamer verlieten, werden met algemeene stemmen P. Prins als captain en J. Goosen als vice captain benoemd, en kunnen wij dezen oudgedienden van het Tweede slechts een alleszins voorspoedig seizoen met hun „fellow players" toewenschen. Even over tweeën trapt 'tGooi, met flinken wind in den rug, af, en blijken er al ras schutters onder de Gooiers te zitten, die gesteund door den harden wind, goals willen maken. Doch onze voorhoede menschen, goed geruggegraat door de halfs Goosen, Vunderink en ons „biggetje" Martens, stuwen tegen den wind op, en voelen ook den Gooikeeper danig aan de tandjes. Deze goalie, slaat, stompt en trapt er echter alles uit, wat aan schoten van Bieshaar, Geudeker of de Bois op zijn doel afkomt. Inmiddels heeft Gooi's rechtervleugel speler spoedig succes met een zijner rennen, als hij den bal goed voorzettend, door zijn binnen collega, die langs Rutte dribbelt, onhoudbaar voor Reu- zenaar, gedoelpunt krijgt. Hierdoor aangespoord blijft 't Gooi eenigen tijd aanvallend, toen onge- lukkiger wijze Rutte in den drogen grond, i.p. v. achter den bal trapt, en niet meer in staat blijkt te blijven „backen". Busbach verwisselt met Rutte, dus van réchtbuiten naar linksverdediging, en vóór „Boesch" gelegenheid krijgt zijn prestaties te toonen, klinkert de Gooimidden vóór, dank zij den wind, van buiten het penalty gebied, N°. 2, langs Reuzenaar; kort daarna gevolgd door N°. 3, ook al van grooten afstand, die o.i. door onzen doelman had gestopt, althans „gezien" had mogen worden. Dat was om op te frisschen: 3O achterstand en toch voelde je, als 't ware, dat we straks ook nog voldoende goaltjes zouden maken. Van inzinken of opgeven was dan ook geen sprake, en dat de Gooi doelman nog flink heeft moeten aanpakken, getuige zijn opgeblazen kalkoens visage, met rust terug in de kleedkamer, doch niet alvorens onze goalgetter Geudeker hem met bal en al in zijn spelonk had geloopen. Met 3 1 dronken we dus thee. Na de rust was het eieren eten. Onmiddellijk lagen we voor de Gooi-doelnetten, en binnen 3 min. had Geudeker den stand op 3 2 gebracht. Busbach Prins hadden enkele te ver gespeelde ballen maar voor het retourneeren. De voorhoede had speciale opdracht gekregen tot „schieten", nu wij den wind als supporter hadden. Ras bleek echter dat de taktiek en de routine, in dergelijke omstandigheden door onze voorhoede mannetjes nog flink bestudeerd moeten worden, want om zoo maar in 't wilde weg te schieten dat de ballen stram op de cornerpaal i. p. v. op het doe) van de tegenpartij terecht komen, heeft weinig nut. Onder al die schieterij waren er echter toch nog drie raak (waarvan 1 dotje van Geudeker, die inderdaad op onbegrijpelijkerwijze door scheids rechter v. Schaik niet toegestaan werd), terwijl even nadat de 33 gelijkmaker door ons geboekt was, de rechtsbuiten van 't Gooi, eenige meters

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7