1 \r Personalia. Afscheid. Bij Jan Smit. De Groote Jan. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "3i S. W. v. Leeuwen, Overtoom 269, geb. 13 Feb. 1906 door H. Smit en P. J. v. Leeuwen. E. v. Gelderen, Madurastraat 107 door D. van Gelderen en R. Vunderink. P. Y. Couton, Madurastraat 28. geb. 4 Dec, 1904, door gebr. Gouton. 1 i GERRIT DE JONGH en MIES VELTMAN hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats hebben op Donderdag 7 October a.s. Amsterdam, 21 September 1920. Rustenburgerstraat 281- Onze hartelijke gelukwenschen (Redj. Mevrouw Judith Holst, welke j.l. Zaterdag met het s s. ,,Malang" van de Rotterd. Lloyd haar man, ons eerelid Chris Holst, naar Indië volgde, verzoekt ons alle vrienden en bekenden uit haar naam hartelijk te groeten. Aan welk verzoek wij gaarne voldoen, haar inmiddels goede reis wen- schende met de beste groeten voor Chris Onze stoere doelverdediger Jan Smit is vrij onverwachts van het groenegras-tooneel verdwenen, en naar wij vreezen voor goed. Naar Jan, dien we dezer dagen met ons bestuurslid Koolhaas een bezoek brachten, ons mededeelde, zal hij het voetbalshirt niet meer aantrekken. Smit, die nauwelijks van 'n vrij ernstige ziekte hersteld, eenige dagen geleden door een val van zijn fiets opnieuw instortte, wordt thans in het, Binnen Gasthuis verpleegd. Daar hebben we onzen club genoot opgezocht, en enkele minuten met hem kunnen spreken. 'n Beetje onstemd, dat hij als jonge kerel, zoo akelig rustig moet liggen, hadden we moeite hem te overtuigen, dat alles voor zijn bestwil is. Als je nu maar in acht wilt nemen, dan komt alles in orde, Smit. Denk daarom. De eenige af leiding, die Jan nu heeft, is lezen, en natuurlijk verslindt hij de sportlectuur. Wij hopen voor hem, op een spoedig en af doend herstel, zoodat hij aan zijn verlangen, gauw weer in de maatschappij terug te keeren, in korten tijd zal kunnen voldoen. Beterschap Jan en de moed er in houden. VLOKK1E. Zooals afgesproken, stonden zij daar, drie kleine voetbalenthusiasten, van ongeveer 10 a 12 jaar oud, de pet schuin over het hoofd getrokken, met een duiker'' klep, waaronder een paar bru taal liggende kijkers glinsterden, te wachten voor het Stadion." Daar zouden zij hem zien hém, de Groote Jan, de internationaal, de winner van den wedstrijd Holland-Zweden in Antwerpen. ,,Seg Hein, heb jij 't gehourd?" „Watte?" .,Nou se segge allemaol in de straot. dat Jen geen lol hèt gemaokt in Antwerpe!" ,,Ikke find 'em er ouk heilemaol geen fent four, hoe kon ie anders soo fijn loupe?" ,.Maan een biet, omdat ie nou er us een bal ofer de tribune het getrapt, daorom zitte ze te kiftel" Hierop komt nummer drie van het brave span in de kring staan, en vraagt: ,,Hoe laot is 't „Weit 'k niet!'' „Neesié, gao jij effies op het station kijke Onze vriend komt terug en gilt al van verre af „Drie uuuuuur!" Meteen zien zij eenige spelers met een koffer in de hand het Stadion binnentreden, doch aan hun teleurgestelde gezichten merkt men, dat zij „hun mannetje" niet zien. Jongens ik 'eb nog vijf cente bij me, me gaone een saffie koupel" waarop de jongens direct op een karretje afschieten.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7