Ledenlijst Afgevoerd, op verzoek H. L. Sijberden, wegens vertrek naar elders. Candidaten. Gerehabiliteerd. Clubinsignes j Van week tot week. V CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX {f= 2 6 Aangenomen als w.l. K. Reuzenaar, W. Bijl, J D. Geudeker, G. J. Roos, W. Brüning. Als adsp.-lid O. v. Haarlem, J. H. Groen, F. J. v. d. Meijden, A. C. Bakker, H. Bijl, J, Beerman, C. v. Dam. J. Jutte. Alleen die candidaten worden voortaan op de lijst geplaatst, wier aanmelding vergezeld gaat van een door 2 w.l. geteekende verklaring dat men deze candidatuur steunt. Bij adsp. leden moet tevens de juiste geboorte datum gemeld worden. Indien men aan deze voorschriften niet voldoet, wordt van de opgave geen nota genomen. J. Takes en J. Roos. Tegen inzending van postwissel af0.75 waarop vermeld, ,,voor insigne" kan men een insigne van onze vereeniging ontvangen. Reijnier Claeszenstr. 2 J. J Grootmeijer, Telefoon Z. 5005 Secretaris. Het Competitierad! Zondag19 September 1920. Spartaan—Ajax (1—4). De Competitie! Dat is toch maar de toover- klank, die in het wedstrijdwezen domineert. Nauwelijks brengt de machtige hand in den Haag het raderwerk in beweging, of iedere club brengt haar fine fleur in het veld, tracht al dadelijk de eerste kostbare" puntjes binnen te halen. Ajax trof het! En Amsterdam trof het. Tegen de nieuvve goden in het rijk te spelen, zooal direct als je van meet gaat, is 'n buiten kansje. Zooals je het op wilt vatten natuurlijk. Voor de Mokummers was het zeker 'n attractie. De verre gang naar den Uitweg weerhield dan ook niemand en het gevolg is geweest, dat de Spartaan, in organisatorisch opzicht, nauwelijks aan een débacle is ontkomen. De hoofdoorzaak ligt echter bij de Slotensche Hermandad, die er absoluut niets van terecht bracht. Het was een voudig een wanhopige bende aan de loketten, en het moet verwondering baren, dat het houten getimmerde niet bezweken isl De wedstrijd was buitengewoon interessant. Om met de deur in huis te vallenAjax heeft uit stekend gespeeld en kon zich zonder moeite tegen over de Spartaan handhaven. De Spartaan daar entegen is over het algemeen tegengevallen. Er zitten ongetwijfeld enkele goede krachten in het elftal, doch daarmede formeert men geen goede ploeg Er werdsomszeeronbenulliggespeeld door de roodbroeken en behoudens een korte periode van goed spel, in de tweede helft, hebben wij niets in deze club kunnen zien, dat groote verwachtingen inhoudt voor de toekomst. Van „fijn" spel is in het geheel geen sprake, doch een zekere mate van systeem, hadden wij bij de Polderbewoners wel verwacht. Wij zullen in onze wekelijksche overzichten af zien van uitvoerige besprekingen over het spel- verloop. In verband met de omstandigheden, dat ons blad slechts twee maal per maand verschijnt en in de Amsterdamsche sportbladen steeds uitvoerig over de wedstrijden wordt verhaald, zullen we ons beperken tot 'n rèsumè van het door Ajax afgewerkte program. Vandaar dat wij dan ook over dezen wedstrijd nog slechts het volgende willen opmerken. Onze achterhoede speelde een goede wedstrijd, en de gevaarlijke man in den Spartaan-aanval, heeft vrijwel geen kans gehad 'nEnkele kans, die hij kreeg, leverde '11 geweldig schot op, dateven wel van den paal terugketste. Onze middenlinie zat er goed op. Vooral Goosen deed het uitstekend, en wij kunnen voor zijn enthusiast werken slechts bewondering hebben. De voorhoede deed meermalen aan den „beroemden tijd", zullen we maar zeggen, denken. Natris speelde 'n mooie partij en, o geluk, hij negeerde aanvalletjes en duwtjes. Dat scheelde hem IOO°/0! Ook onze andere vleugelaar deed zijn best, en de vier goals die gemaakt zijn, kwamen feitelijk alle zuiver uit line-werk. Ver melding verdienen nog eenige geweldig harde schoten van Brokmann, die er plezier in had.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2