SCHUTTING VLAKTE voor Reclame doeleinden te huur. \r' Prijsraadsels. -4- I Correspondentie, j 4 IV. Nadere inlichtingen bij J. OUDHEUSDEN, - Zeilstraat 40. 2'4 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX cigarettenpijpjes, portemonnaies, zooals van ons clubinsigne etc. gedistribueerd, terwijl de manchet- knoopen, met Ajax-spelertje, aan elk der spelers in de gehuwden-ongehuwden-match aangeboden, voor de winnaars in zilver, voor de verliezêrs in email gevat, bizonder smaakvol waren. 'Resumeerende een aardige dag, waarvoor de Commissie hulde. Vooral de bedoeling, die aan dergelijke onder linge wedstrijden ten grondslag ligt, heeft onze volle sympathie. Door zulke ontmoetingen wordt het gevoel van saamhoorigheid niet alleen ver sterkt, doch op die wijze wordt ook bereikt, dat de Ajaxleden elkaar persoonlijk eens leeren kennen, wat heusch wel noodig is, want tientallen Ajacieden staan tegenover hunne medeleden absoluut als een vreemde. Uit propagandistisch oogpunt is het dus in alle opzichten een uitstekend en aanbevelenswaardig werk onderlinge wedstrijden te organiseeren en wij bevelen aan eene permanente commissie te benoemen, die zich met dergelijke propaganda voor de bevordering van het clubleven belast. vR 'O De oplossing van Prijsraadsel No. I in ons eerste nummer van den vierden jaargang is door geen der leden juist ingezonden. Wel is waar waren enkele oplossers op den goeden weg, doch het feit dat de Nederl. Elftallen-Commissie Kuipers centre-half en Bosschart rechts-half plaatste, was voor de meeste inzenders het struikelblok. Ons lid E. Bakker was de opstelling het meest nabij. Alleen den Be-Quick centre-half van Linge noemde hij in plaats van Kuijpers en overigens noemde hij alle spelers op de juiste plaatsen. Aan ons lid Bakker zal een troostprijs toegezonden worden daar hij voor den oorspronkelijken prijs niet in aanmerking kan komen. No. 2. Het prijsraadsel luidt: De uitslag van den competitie wedstrijd Spartaan-Ajax op 19 Sept. Wederom wordt voor hem, die het resultaat juist noemt een aardig geschenk uitgeloofd. Mocht meer dan een lid de juiste oplossing inzenden, dan wordt de prijs onder de juiste inzenders verloot. Noemt niemand het juiste resultaat dezer eerste competitie-ontmoeting dan wordt de prijs voor een nieuwe prijsvraag beschikbaar gesteld. Hierlangs uitknippen en vóór 18 Sept. a.s. inzenden aan: Het Ajax Clubnieuws Reijnier Claeszenstraat 2, Sloten N.H. Uitslag Spartaan-Ajax Naam Adres Ieder lid mag slechts een uitslag inzenden. Clubavonden. Deze beginnen Vrijdag 15 Oct. a.s. Men zie hiervoor het eerstvolgende clubblad. C. O. te A. Blijkens informaties van deelnemers en oog getuigen, lijkt het ons niet wenschelijk het stuk van U als outsider te plaatsen. Overigens harte lijk dank voor alle moeite. C. V. d. W. Volgend nummer. Heel aardig geschreven. Voor dit nummer natuurlijk veel te laat. Kwam eerst 15 Sept. in ons bezit.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8