CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 21 Dit was 'n ongelijke strijd, 'n wreede vinding van de feestcommissie, die getrouwde mannen tentoonstellen wilde. Het zwakkere' (en natuurlijk) schootiere geslacht had het dezen middag gemak kelijk. De celibataire schapen en de getrouwde bokken waren zichtbaar gescheiden, hetgeen echter niet zeggen wil, dat de schapen geen vrees'lijke bokken maakten, en de bokken ook wel schaap achtige manoeuvres! Waarmede heusch niets on-liefs bedoeld te worden gezegd 1 Want deze strijd tusschen wat vrij is en wat vrij was, bood veel aardige momenten. Gupffert, sinds zijn huwelijksdag, wassende in omvang, rende zeer schoon en bevallig langs het zijlijntje. De Scboevaarts, gesneden uit het ware voetbal hout, zijn nog steeds formidabel, en met recht mag worden betoogd, dat de beroemde tand des tijds aan hen nog niet heeft geknabbeld. En zie Henk aan! Henk voetbalt niet bevallig. Je moet bij Henk niet aankomen met soepel" en stijf', want dan kijkt ie je an en moet reuzen-erg om je schaterenMet die ,.flauwe-je weet-wel" heeft Henkie geen doen. Maar zie Henk's spel aan. En bewonder! Bewonder dezen stoeren huisvader en wees met mij blij, dat Henkie er nog lang niet mee ophoudt Doch heden is het Koninginnedag Hoort naar de slingermuziek en weest vroolijk Uw Koninginne verjaart. Dus tooit U met oranje bitter 1 Want die binne binne, enz. 'n Uitstekend idee inmiddels om de Ajaxlamilie vandaag'bij elkaar te trommelen en het vlammetje van het onderling verband eens wat aan te blazen. Broodnoodigl Hoeveel menschen zijn er al in Ajax? Hoevele werkende leden hebben we nu? Driehonderd 1 Vierhonderd! Vijfhonderd! Wordt het niet 'n beetje gek, als-maar uit te breiden" In volle ernst: Ajax is nu reeds veel te groot. Daar is geen feest voor noodig omdat te consta- teeren. Het is in alles merkbaar. Ajax kan thans wel vijftien tot twintig elftallen formeeren. Dat is, gauw gezegd, een overcompleet. Houdt daar nu eens oog op 1 Twintig teams! Beloopt eens eventjes twintig elftallen, een paar honderd spelers dus! Onmogelijk! Het is uitgesloten dat een bestuur, zelfs een hard werkend en diligent bestuur als dat van Ajax, de belangen van al deze spelers kan behartigen. Het is ondenkbaar Doch de heeren moeten het zelf weten. Alle eerbied voor de zware taak, die het Ajax-Bestuur op zich heeft genomen, doch het lijkt ons noodig den toeloop naar Ajax stop te zetten. Er is, dunkt ons, nu materieël te over voor diverse, puike ploegen; tientallen reserves staan gereed en zijn in het vereenigingsverband opge nomen. Nu Opgepast voor over-groei met de kans te stikken in overdadigheid tot ons aller schade En nu, na dit ernstige babbeltje terug naar het Ajaxveld en het Koninginnedag-programma, afgewerkt onder de kranige leiding vooral van Jan Schoevaart. Er was heel wat te doen: vértrappen, vér-ingooien, doeltrappen, drijven met den bal, touwtrekken, estafette en als ,,clou" de getrouwde mannen tegen de vrije broekkies (niet kwaad worden, jongens). Helaas hebben we niet al dit schoons gezien, doch elders in dit blad zhllen wel détails te vinden zijn. Volstaan we met enkele indrukken. Erg dik was de belangstelling niet. Daarbij gonsden de vliegtuigen zoo herhaaldelijk over onze hoofden, dat de attentie voortdurend werd afgeleid. Jammer genoeg ging daardoor veel van de intimiteit van het festijn verloren, wat echter niet wegneemt, dat door de deelnemers zelf met ethasiasme is gewerkt. De blonde Just Grootmeijer (type van 'n Germanen-zoon) 'n toekomstige crack, legde beslag op den eersten prijs dribbling", Jordaan bleek de sterkste lijn-trekker, Frans Couton, de verste vèr-trapper, Mast de ergste ingooier, terwijl het nummer doeltrappen voor Liedermooy was Al dezen braven onze felicaties met de aardige cadeaux, die zij, ongerekend het genoegen, dat de strijd bood, inslikten! Bepaald snoezig" zooals de mannelijke term luidt, waren de manchetknoopen met het Ajax- spelertje! Mocht een der prijswinnaars geen manchetten dragen (dit is n.l. geen mode meer) dan gelieve hij de knoopen op te zenden aan de redactie van het Ajax-Clubnieuws „met bestem ming voor Vlokkie". Waarvan nota s.v.p. I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5