IV. De Commissie. I j Bestuursvergadering, j j Ingekomen Stukken Men zegt in de kleedkamers CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 13 I. (alle spelers reserves) P. Liepertz; P. v. Tol; A. Visser; A. A. Bogaart; M. Lam; J. C. Dabrock; Lindeman; J. Cohen; J. Raatsie J. Visser, P. A. Otter. Aldus luidt de voorloopige opstelling van de elftallen, doch men houde er rekening mede, dat de Commissie zich het recht voorbehoudt ver schillende veranderingen in de elftallen aan te brengen, als een goed verloop zulks wenschelijk maakt. Men volge dus verzoeken van de commissie zonder tegenspraak op, daar een en ander noodig zal blijken, om de feestelijkheden te doen slagen. Op het terrein wordt verder alles nader medegedeeld, zoodat eventueele reserves zich niet' ongerust behoeven te maken. Als men tijdig inge schreven heeft, speelt men natuurlijk ook. Met de noodige medewerking van het weer gaan wij een leuke 3 Aug. tegemoet. Bestuursvergadering in de Oporto-Bar op Maan dagavond 23 Aug. jl. Aanwezig de Heeren: Egeman, Grootmeijer, Koolhaas, Oudheusden, J. Schoevaart, S. Tump, F. Schoevaart, J. Pelser. De notulen der twee vorige vergaderingen worden behoudens enkele opmerkingen goedgekeurd. Naar aanleiding van vele ingekomen verzoeken tot het spelen van oefenwedstrijden tegen Ajax I wordt besloten twee uitnoodigingen te accepteeren, nl tegen Quick N. en Enschede op nader over een te komen voorwaarden. Van den N. V. B. kwam bericht in, dat de oefenwedstrijden van het Nederl. elftal op het Stadion zullen gespeeld worden en niet op ons terrein. De heer Oudheusden stelt voor, den N.V.B. te vragen, op welke gronden het Stadion boven het Ajax-terrein gekozen is en waarom men, on danks het feit dat Ajax niet uit zou komen, toch onzen naam gebruikt heeft. Na discussie wordt besloten ons niet tot den N.V.B. te wenden. Inzake de candidatuur-van Gendt doet de secre taris verschillende mededeelingen. De voorzitter zet het standpunt der Enquête-commissie uiteen en deelt mede dat nog geen ballotage 'heeft plaats gevonden. Wederom worden verschillende invitaties van buitenlandsche clubs afgewezen. Voor vacature-van Leeuwen als bestuurslid A. V.B. wordt besloten de candidatuur-Timmermans te steunen. Van 't cand.-lid Moolenijzer is bericht ingekomen, dat deze toch liever voor Blauw Wit blijft spelen. Een verzoek van V V. A. of Ajax geneigd is, het komende seizoen haar terrein af te staan voor thuiswedstrijden van V. V. A., kan niet ingewilligd worden, daar wij reeds enkele verzoeken in dien zelfden geest afgewezen hebben. O. m. wordt de regeling Uitgave-Clubblad nader besproken, waar de notulen onduidelijk blijken. De secretaris der Enquete-commissje protesteert tegen de laksheid van eenige Commissieleden, welke reeds in de eerste vergadering of veel te laat of in het geheel niet opkwamen. Het Bestuur zal zoo noodig maatregelen treffen. Na verschillende besluiten genomen te hebben, o.a. dat op het eerste terrein beslist niet meer geoefend mag worden, gaat de vergadering om 11V2 uur uiteen. dat de Blauw Wit-speler Molenijzer zich op het juiste moment heeft bedacht en voor de Stadionmenschen blijft spelen, dat ook Th. Brockmann 't publiek weer in het houten Stadion van zijn spel zal doen ge nieten, dat hij zijn schoenen dus nog niet aan de wilgen zal hangen, dat verdere nieuwtjes over de samen stelling van het Ajax-team schaars zijn, dat wij a.s. Dinsdag tijdens de onderlinge wedstrijden drie draaiorgels op het veld krijgen. dat zulks een reuzen-lol belooft, dat de door Jan Schoevaart aangekochte prijzen reusachtig zijn, dat heel Ajax binnenkort met Ajax- manchetknoopen rondloopt, dat Ajax I op 5 en 12 Sept. a. s. resp. te Nijmegen tegen Quick en te Enschede tegen Enschede zal spelen, dat deze wedstrijden een goede oefening voor de komende competitie-wedstrijden zullen zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5