II YLAN D BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Waarschuwing. Bericht van den Penningmeester. Onderlinge-wedstrijden. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 11 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. Oefenwedstrijden. In verband met het feit, dat eenige leden, ondanks het bepaalde in ons reglement, wedstrijden organiseeren van Ajax elftallen of Ajax combinaties zonder daartoe door het Bestuur gemachtigd te zijn, deelt het Ajax Bestuur mede, dat mocht zulks nogmaals voorkomen overtreders ter verant woording geroepen en gestraft zullen worden. Onderlinge wedstrijden. Waarschijnlijk op 19 September worden de jaarlijksche oefenwedstrijden voor nieuwe spelers op het Kruislaan-terrein gespeeld. Dispensatie. Nieuwe leden wordt in herinnering gebracht dat, indien men vroeger voor een andere vereeni- ging speelde, het noodig is bedoelde vereeniging resp. N. V. B. en A.V.B dispensatie te vragen om voor Ajax te spelen. Indien zulks verzuimd wordt en Ajax wordt beboet, dan wordt deze boete op de overtreders verhaald, ongeacht de straf die het Ajax Bestuur verder zal toepassen. Vp Het Bestuur deelt hierdoor mededat het vanaf heden niet meer geoorloofd is, op het eerste veld te oefenen. Men wordt dringend verzocht hiervan goede nota te nemen. vp. 'P ik 'h Ledenadspirant leden, donateurs en donatrices, worden hierbij in herinnering gebracht dat in de oorsle week van September de diploma's door van Gend Loos ter betaling gepresenteerd zullen worden. Volgens besluit van de 11. Algemeene Vergadering bedraagt dé contributie voor werkende leden f8. waarover in ééns beschikt zal worden Ook over de contributie voor adspirant leden ad f 2.50, zal ditmaal aan Huis gedisponeerd worden. Tevens zijn bij ondergeteekende terreinkaarten ad. f 15.(overdekte Tribune) en ad. f 10 (onoverdekte Tribunerechtgevend op één plaats voor alle competitiewedstrijden verkrijgbaar. Aanvragen door leden genieten de voorkeur. 40 Zeilstraat. J. OUDHEUSDEN. v!4 In aansluiting op ouze vroegere mededeelingen kunnen wij berichten, dat de animo voor de onderlinge wedstrijden zeer bevredigend is. Niet minder dan 10 elftallen, (inplaats van negentallen) dingen mede, waarvan twee „getrouwd-ongetrouwd'', buiten mededinging. Hieronder volgt een opgave van de samen stelling der elftallen, welke de spelers tevens als (aanschrijving gelieven te beschouwen. De spelers, wier namen vetgedrukt zijn, treden tevens als aanvoerders op. Ter geregelde afwerking van ons programma verzoeken wij den spelers op tijd aanwezig te willen zijn. Men late zich dus niet door regen of wmd afschrikken, daar de wedstrijden in ieder geval doorgaan. Teves verzoeken wij U, buiten een rood-wit shirt, tevens een wit shirt, mede te nemen, daar het natuurlijk zéér goed mogelijk is, dat U 's morgens in het rood-wit en 's-mid- dags in het wit uit moet komen. Zorg in ieder geval dat Uw voetbalspullen in orde zijn, daar wij dien dag onmogelijk voor veters, ver band en „andere vergeten zaken" kunnen zorgen. Op het terrein zal gelegenheid bestaan om in te schrijven voor de personeele wedstrijden Esta fette en touw-trekploegen worden door loting De inschrijvingen voor de pers. wedstrijden sluit 11.15 uur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3