'Al >7A1 iFrtimt>W I >7A1 IM MJ NO. 2. ZONDAG 29 AUGUSTUS 1920. 40E JAARGANG. De zevende Olympiade 7^ I -!'W—-- 'lh De sportgebeurtenissen staan in deze dagen in het teeken der Olympische spelen te Antwerpen. De fiere Scheldestad herbergt thans een keur van sportsmen en-women, die dingen naar' den palm der zege in een -tournooi, waar vele nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Met belang stelling grijpen we in dezen tijd naar de dag bladen en naarstiglijk zoeken .wij natuurlijk naar berichten, die ons Hollandsche hart mochten kunnen verheugen en onze vaderlandsche trots stréelen. Naar successen van all Holland. - Doch hierover straks. Vooreerst een enkel woord over deze Spelen, die worden gehouden onder den vlag, die het schoone symbool heet te dragen van de eenheid aller volkeren der wereld. IJdele waan Het is een valsch symbool, zooals ook de woorden van den Graaf De Baillet Latour bij de opening van de Spelen 'n onzuiveren klank in hielden. Zoolang de Olympiade niet open is voor alle naties der wereld, zal zulk een symbool, hoe ook verheerlijkt, een waanbeeld zijn. De wonden, door den vreeselijken wereldkrijg geslagen, schij nen nog te versch om de groote kloven van haat en verbittering tusschen de volkeren weg te nemen, en toch lijkt het ons iets bitters, dat de overwonnen naties van deelneming aan dit tournooi zijn uitgesloten. Elke annonceering van een nieuw wereldrecord is een slag in het aan gezicht van den uitgeslotensportbroeder, wien het uit hoofde van zijn nationaliteit niet mogelijk was mede te dingen. Wel beschouwd zijn de Olympische Spelen in dit verband bij voorbaat eerfe mislukking, en zeker komt 't niet te pas, dat Kardinaal Mercier, hoe groot de figuur van dezen geestelijke ook zijn moge, in een plechtigen eeredienst, deze Spelen verklaart tot een leerschool voor den vrede Contradictio in terminis Wij hebben even uitgeweid over dit thema, omdat wij ons aan de vertooning lichtelijk hebben geergerd- De toekomst zal echter antwoorden op de vraag, of hetwijs is geheele naties aJs van den aardbol weggevaagd te beschouwen. Wij hebben een sterk vermoeden van het tegen deel, daar vroeg of laat de bordjes verhangen zullen moeten worden. Overigens blijkt uit de rapporten van dit groot tournooi in Antwerpen, dat er sport van de aller beste soort tè genieten is en het is alleen maar te betreuren, dat onze Nederlandsche athleten in den kring der vreemdelingen vrijwel op den achtergrond zijn gedrongen. Het ligt niet in onze bedoeling in dit orgaan een breed beeld van de Hollandsche prestaties te ontvouwen, prestaties, die overigens poover zijn, doch het lijkt een uit gemaakte^ zaak, dat wij op de wereldsportmarkt nog niet kunnen concurreeren. Gelukkig, dat onze journalisten het er vrijwel over eens zijn, dat de resultaten onzer athletiekers verre van slecht

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1