SCHUTTINGVLAKTE voor Reclame doeleinden te huur. (r Onöerlinge-weöstrijöen. Correspondentie. I Nadere inlichtingen bij J. OUDHEUSDEN, - Zeilstraat 40. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Geef me de hand, mademoiselleke Geef me ,,de vijf'! Wel gefeliciteerd, en heusch we zijn allemaal weer dol op je. Op dat wat we terughebben. VLOKKIE. Bij voldoende deelname zullen wij op 31 Augus tus a.s. (Koninginnedag) op ons terrein onderlinge wedstrijden organiseeren. Het plan is voetbalwedstrijden te doen spelen door negentallen volgens Beker-systeem, inschrijving open voor alle leden en donateurs. Opstelling der negentallen als volgtdoelverdediger, 2 achter spelers, 2 middenspelers en vier voorwaartsen. Men wordt geheel vrijgelaten in de formatie van een dergelijk elftal, met dien verstande evenwel, dat in elk negental niet meer dan 2 spelers van het eerste of in het geheel 4 spelers van het eerste en tweede elftal mogen uitkomen. De inschrijving kan persoonlijk en per negental geschieden. In het laatste geval zorgt de aanvoerder van het negental vöor de inschrijving. In de samenstelling van volledig inschreven negentallen zal door de Commissie geen verandering worden aangebracht, mits men zich aan bovengenoemde, beperkende bepalingen houdt. Uit de persoonlijke inschrijvingen zal de Commissie zoodanige negen tallen samenstellen, dat zooveel mogelijk gelijk waardige teams worden gevormd. Er zal 2 maal 20 minuten worden gespeeld. Bij gelijk spel wordteen maal 5 minuten verlengd; mocht daarna geen beslissing zijn verkregen, dan beslist het lot. Voorts zullen de volgende wedstrijden voor leden (donateurs) worden gehouden. Estafette (4 maal honderdmeter, verplichtend voor alle werkende leden, die aan de voetbal wedstrijden deelnemen). Vèr- Trappen; Vèr Ingooien Touwtrekken Doeltrappen Sprinten 50 meter en drijven met de bal 50 meter. De commissie verwacht, dat alle veteranen deze gelegenheid zullen aangrijpen om de stijve beenen weer eens los te trappen. Zij rekent er dan ook stellig op, dat alle leden bijgaand inschrijvingsbiljet vóór Zaterdag 21 Augustus a-S. ingezonden zullen hebben aan den Secretaris. In het eerstvolgende clubblad zullen alle negentallen worden vermeld, zoodat men zelf kan zien in welk negental men ingedeeld is. Natuurlijk verwachten wij een zeer groote deelname, waardoor het noodig zal zijn reeds des morgens te beginnen. Het ligt dan ook in de bedoeling der Commissie om op ons terrein ons twaalf-uurtje pic nicsgewijze te nuttigen, hetgeen de gezelligheid niet weinig zal verhoogenkoffie, limonades, broodjes met stofïfeering, etc. zullen op het terrein verkrijgbaar zijn. Voor de elftal-commissie is een dergelijke dag een prachtgelegenheid om met het spel onzer jongere en nieuwe leden kennis te maken. Muziek zal de wedstrijden opluisteren terwijl er vooreen schitterende collectie prijzen zal worden gezorgd. DE COMMISSIE. vL Eenige Inzenders. Voor ingezonden stukken helaas geen plaats daar al copij over is. Met den inhoud gaan wij volkomen accoord. Op de e.v. Bestuursvergadering komt deze zaak zeer zeker ter sprake. Ook ons komt zulks ongewenscht voor.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8