r 5 IV Men zegt in de kleedkamers Weelöe. j\ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Onder meer wordt verder besloten dat het secretaiiaat in verband met de machtiging van de Alg. Verg. wederom ons clubblad zal uitgeven, welk blad aan w.L en adsp.-leden zal gezonden worden. Het geheel zal onder leiding staan van het Bestuur. Verschillende details worden besproken, inzake de samenstelling van het orgaan enz. De secretaris zal zich met de uitgave belasten. Verder wordt in principe besloten het plan uit te voeren van het organiseeren van onderlinge wedstrijden op 31 Augustus op ons terrein. Een commissie bestaande uit de Heeren J. én Fr. Schoevaart, Tump en Grootmeijer wordt de regeling opgedragen. De telefoon, welke thans in gebruik is bij den Heer Fr. Schoevaart zal, indien de Secr der Elft. Comm. reeds over een telefoontoestel beschikt, ten huize van den Penningmeester geplaatst worden. Na het behandelen van meer huishoudelijke zaken wordt de vergadering ±12 uur gesloten. dat het vrij zeker is, dat Smit, onze uitstekende doelman, dit seizoen niet zal spelen, op advies van de medici, die hem behandeld hebben, tijdens zijn ernstige ziekte, dat ook Theo Brokmann er over denkt om het bijltje er bij neer te leggen, dat dit niet te hopen is, daar wij onzen puiken center-voor voorloopig nog niet kunnen missen, dat Joop Pelser en Gupffert zoo ver hersteld zijn, dat ze onze kleuren weer kunnen dragen, dat Hein Delsen, pndanks de schorsing in pracht-conditie is, dat de Spartaan-crack, welke voor Ajax zou gaan spelen, vrij zeker op zijn besluit terug komt, dat Koolhaas zijn benoeming als 2e secretaris aangenomen heeft, dat Reijnolds met een woonschuit de provincie in zal trekken, om alle mogelijke grootere en kleinere clubs te trainen, dat Panny Bill niet meer voetbalt!! dat het eerste elftal als volgt opgesteld wordt: Andriessen; F Pelser; CoutonHordijk; Joop Pelser; de Kruijff; de Natrisvan Dordt; Brokmann; de Haan; Gupffert, dat dit praatjes zijn, daar de Elftallen- commissie nog niet eens samen gekomen is, dat we reuze-onderlinge wedstrijden krij gen op 3 Augustus, w.o. wedstrijden voor Heeren, zoowel als voor Dames, als zakloopen, blokjes rapen, enz. enz. dat we dit seizoen kampioen van Neder land zullen worden, als wij tenminste genoeg punten halen. dat alle spelers van Ajax I zich voorge nomen hebben, daarvoor in training te gaan, dat dit natuurlijk weer een mop is, dat het nieuwe lid der Elftallen-commissie, de Heer M. Smit, zich waarschijnlijk met het secretariaat van deze commissie zal belasten, dat Jan Schoevaart zich voorstelt, het a.s. seizoen weer gezellige clubavonden te orga niseeren, dat alle oudere lui dan ook eens een kijkje komen nemen, dat het niet onmogelijk is, dat we binnen kort veld III, Middenweg* zullen moeten missen, dat de leden van onze vereeniging in de toekomst het Clubblad gaan lezen en ook deze kletskoek van PRAATJESMAKER. Vér behoeven wij niet terug te gaan in de geschiedenis van het Amsterdamsche voetbal om den historicus te hooren weeklagen en jammeren. De oudere voetbalkenners onder ons, die al langer meeloopen, weten nauwkeurig dat op den glanstijd van het alom bekende en gevierde R. A. P. gaandeweg een inzinking is gevolgd, die voor een tijd lang het hoofdstedelijk voetbal de kroon van het eerste klasschap onthield. De hevige worsteling van meer dan één club in de hoofdstad om tot het heilige land in de voet balwereld te worden toegelaten, ligt nog te versch in ons aller geheugen, dan dat het noodig zou zijn, die hier in details te memoreeren. Het moge voldoende zijn te vermelden, dat vooral de oudere clubs, als A. F. C. en Ajax met inspanning van uiterste krachten, jaar in, jaar uit, hebben gewerkt tot het behalen van den eeretitel van eersteklasser. 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5