ir PIET VAN OS Bestuursvergadering, j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Al dat week aan week dus over alle Ajacieden han delen zal. Alle spelers zullen in die artikelen vinden, wat ze zoeken. Hun wedstrijden. En al wat onder gebracht is, in de groote familie, die Ajax heet, zal kunnen weten, hoe de papieren staan, vanaf de „primussen" van I tot de adspirantjes. Waarmede wij voor heden willen volstaan. Ons Bestuur is erg benieuwd, hoe ver de be langstelling zal gaan. En hoe of het met de medewerking zal loopen.' Wie schrijven wil, hij schrijve. Deze oproep is algemeen. Hc Dus thans in zee! Na het intermezzo opnieuw begonnen. Ons Bestuur is paraat. Laten nu de leden niet achterblijven. Good luck! vR 4" Na Stallmann, Alofs, K. v. d. Lee, Holst en zoovele anderen thans ook Piet van Os. Hoe ge voelig heeft ons werkend lid Knegt, het in onze Kam- pioens-uitgave neergeschreven: „Verre vrienden''. Tot die verre vrienden zal ook binnenkort Piet van Os gaan behooren. Wij ontvingen n.l. een dezer dagen de tijding dat Piet nog deze maand naar Pretoria zal vertrekken. Dat beteekent voor onze vereeniging een ge voelig verlies. Naast een trouw clubvriend, waarop wij in de goede jaren maar niet minder in de slechte jaren als op een rots hebben kunnen bouwen, was hij een stoer werker. Tal van jaren was hij een goed speler, daarna een uitstekend lid der Elftallen-commissie, die niets naliet om zijn taak zoo goed mogelijk te vervullen. En thans zal hij, hopelijk vol energie en goeden moed, de verre reis naar Z. Afrika ondernemen voort in het kampperk van het leven Onze beste wenschen vergezellen den trouwen clubmakker naar vreemde gewesten. Piet, het ga je goed in den vreemde! Je Ajaxvrienden be waren de beste herinneringen van je. De laatst gehouden Bestuursvergadering heeft plaats gevonden op 26 Juli j.l. in Palais Royal. Aanwezig waren de Heeren W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, J. Oudheusden, J. Schoevaart, Fr. Schoevaart en S Tump. Afwezig de Heeren H. Dade, T. Pelser en M. J. Koolhaas. De Voor zitter roept den Heer Fr. Schoevaart als nieuw gekozen bestuurslid een woord van welkom toe. De notulen van de vorige vergadering zijn door afwezigheid van den Heer Pelser niet ter tafel. Als commissaris van materieel wordt in plaats van den Heer F. de Haan de Heer Jan Schoevaart benoemd, welke deze benoeming aanvaardt. Het Dagelijksch Bestuur zal wederom gevormd worden door voorzitter,secretarisenpenningmeester. Besloten wordt het royement Marcker in te trekken, evenzoo het royment Th. Blokker. Het royement J Los blijft gehandhaafd. Verschillende verzoeken van o.l. welke voortaan gaarne overdektetribuneplaatsen willen hebben, worden afgewezen. Een verzoek van de Vereeniging voor Politie- hondendressuur tot gebruik van ons terrein wordt afgewezen. De Vereeniging van Trampersoneel bedankt voor het afstaan van ons wedstrijdterrein. In principe wordt besloten geen vereeniging meer de beschikking te geven over onzen oefen- meester, hetgeen o.a. Allen Weerbaar zal meege deeld worden. Verschillende vereenigingenhebben Ajaxverzocht in te schrijven voor Seriewedstrijden waaraan niet voldaan zal worden. De Heer H. een F'ranschman, te Roubaix, wenscht voor Ajax te spelen, mits h>em een goede positie kan aangeboden worden. Dit aanbod wordt naar de papiermand verwezen. Na ampele bespreking wordt besloten een toer naar Duitschland niet verder te organiseeren aan gezien wij tegen het einde van Augustus hoogstens de beschikking zullen hebben over 4 eerste elftalspelers. Verschillende verzoeken van buitenlandsche clubs tot het. spelen van uit- iesp. thuiswed strijden moeten eveneens oningewilligd blijven.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4