I Na het Intermezzo. I -fc V CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 3 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. De vierde jaargang van het Ajax-Clubnieuws! 't Staat ietwat beteekenisvol aan den kop van dit nummer, dit „vierde." De eerste drie jaargangen zijn welhaast ver geten ert versleten! Na den derden kwam eerst niets," behalve dan wat critiek 'n Paar stof wolkjes, die even opdwarrelden en de atmosfeer onzuiver maakten. Toen „geen" clubblad. Niets! 'n Intermezzo dus Het wachten was op debelangstelling van onze brave Ajacieden. Juist die weinige belangstelling immers, was de oorzaak geweest voor het verdwijnen van het cluborgaan. En nu moesten de heeren het dan ook maar zonder stellen. Natuurlijk, het berouw kwam na de zonde! Nauwelijks was het clubblad zijn (gelukkig tijdelijken) dood gestorven, of er gingen stemmen op om het orgaan terug te hebbenEr kwamen bij tientallen briefkaartjes in bij het secretariaat onzer vereeniging. Waar blijft het clubblad? Hoe nu?.verschijnt het nieuws van Ajax niet meer? Het gemis werd gevoeld. Gelukkig! De heeren bleven verstoken van alle officieele nieuws en legio werden ten slotte de navragen om het blad. Welnu, de j.l. gehouden vergadering heeft over de situatie beslist. In een motie werd de wenschelijkheid vastgelegd, opnieuw tot uitgave van een clubblad over te gaan en verkreeg het bestuur machtiging een en ander te regelen. Waartoe men, ingevolge deze machtiging van de Algemeene Vergadering, thans is overgegaan hiermede den leden het herborene wichtje biedend hetzelve in de gunst, belangstelling etc. etc. aanbevelend. Lang moge het leven! Ons Bestuur was het er over eens, dat het minder wenschelijk was de verzorging van het blad aan speciale personen toe te vertrouwen en besloot de teedere belangen van het lijforgaan in den.vervolge zelf te behartigen. Het Bestuur stelt zich voor dit op joviale, doch ernstige wijze te doen en wij hopen er voor te zórgen, dat wij den leden in het clubblad zeer smakelijken kost voorzetten, zoowel in redactio- neelen zin als ten aanzien van zülk nieuws, 'dat voor alle Ajacieden van werkelijk belang is. Geen Ajax-broeder verzuime dus zijn clubblad te lezenVan A tot ZElke kolom kan 'n nieuwtje herbergen, weet dit wel! Indien dit wenschelijk blijkt zullen wij in de komende nummers nog nadere details brengen van wat wij onzen leden met ons nieuwe club blad willen brengen. Dit moge echter bij voor baat worden vastgesteld, dat het ons ernstig streven zal zijn, de Ajax-belangen door het club blad met alle middelen te dienen. Partij-stukjes zullen onherroepelijk naar het geduldige prullenkorfje verhuizen en slechts die copie komt in aanmerking, die het waarachtig Ajax-belang voorstaat. Ons officieele orgaan, dat halfmaandelijks verschijnt, zal aan alle werkende en adspirant- leden van Ajax gratis worden toegezonden. Naast het officieele vereenigingsnieuws, de mededeelingen van ons Secretariaat, benevens het nieuws der vele commissies, dat het zal be vatten, zal in elk nummer 'n film worden afge rold van het collectieve Ajax-voetbal, echter zoo veel mogelijk met vermijding van wedstrijdverslagen. De captains van alle elftalien zullen in verband hiermede het belang van hun eigen elftal ten zeerste dienen, indien zij ons minstens een keer per maand, 'n vertellinkje sturen over hun team^ de verrichtingen, etc. Wij zpllen alles omwerken tot een verslag,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3