Bericht van den Penningmeester. XT' CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ondersteunende leden. Verzoeken van ondersteunende leden, welke plaatsen hebben op de open tribune en dit ver anderd willen zien in overdekte tribunekunnen tot ons leedwezen niet ingewilligd worden. Onderlinge wedstrijden- Het Bestuur benoemde een commissie, bestaande uit de Heeren J, Schoevaart; F. Schoevaart; S. Tump en J. Grootmeijer, welke waarschijnlijk op 31 Aug a s. onderlinge wedstrijden zal organisee- ren. Wij verwijzen naar de desbetreffende mede- deelingen in ons blad. P. J. M. van Os. Ons w.l. Piet van Os, sinds 20 jaren lid der vereeniging, geeft kennis van zijn a.s. vertrek naar Pretoria. Overschrijving adsp.-leden Behoudens in te brengen bezwaren worden de volgende adspirant-leden, het komende seizoen ingeboekt als werkend lid J. A. Burk; P. Geestman; J. C. Grootmeijer; J. v Hesteren; P. Liepertz; C. Liedermo'oy; O. C. den OcterH. K. Smit; J. SchweppeB. Scheffer; C. E de Vlieger; H. Smit; H. L. Sij- berden B. Schagen W. Schuurman W. J. Ingen- bleek; G. H. Keilersman Jr, F. v. Veen Jr; L. Visser; H. J. Verlee; A. Visscher; J. Zeehan delaar; B. Grimmelt; J. v. HeeswijkA. Bierman. vt/ ik 'f* E Ledenadspirant leden, donateurs en donatrices, worden hierbij in herinnering gebracht dat in de eerste week van September de diploma's door van Gend Loos ter betaling gepresenteerd zullen worden. Volgens besluit van de 11. Algemeene Vergadering bedraagt de contributie voor werkende leden f8.-, waarover in ééns beschikt zal worden Ook over de contributie voor adspirant leden ad f 2.50, zal ditmaal aan Huis gedisponeerd worden. Tevens zijn bij ondergeteekende terreinkaarten ad. f 15.(overdekte Tribune) en ad f 10 {onoverdekte Tribune) rechtgevend op één plaats voor alle competitiewedstrijden verkrijgbaar. Aanvragen door leden genieten de voorkeur. 40 Zeilstfaat. J. OUDHEUSDEN. 4'~ 'h E Van onze Enquêtecommissie. Voorgesteld als w.l.: A. de Wit, 3e Lelie- dwarsstr. 1 5, door G. B. Terwee en J. J. Grootmeijer. A. Kreuger, Commelinstr. 58 gaf zich op. A. Mol, Vrolikstr. 399, gaf zich op. Joh. R. Rang, Singel 349, gaf zich op. B. J. Neyssel, ie Jan Steenstr. 112, wenscht wederom toe te treden. K Reuzenaar, Barentszstr. 59, door J. en F. Pelser. E. J. Hulsebos, P. Aertszstr. 100, d.'j. enF. Pelser. S. Bakker. 2e Sweelinckstr. 20. door J. en F. Pelser. J. P. Aué, Veerstr. 59, gaf zich op. F. R. Rutte, Rustenburgerstr. 299, door S. Tump en J. G Cluwen. Wessel, Vrolikstr. 133. gaf zich'op. J. L. van Erp, Borgerstr. 244, door Th. Brokmann, en J. J. Grootmeijer. R. H. J. Moolenijzer, Kinkerstr. 344, door Th. Brokmann en J. J. Grootmeijer. C Langenhoff, N. Z. Voorburgwal 53, door F. Dukker en F. Vj. Aarsen. M. Knock, v. Eeghenstr. 20, door het Bestuur. F. Pistoor, Egelantiersgr. 65, door F. Kermer en J. Schweppe. J. v. Gendt, Trompstraat 8, Sloten N.H., door Jan de Natris en J. J. Grootmeijer. J. J. Polak, 2e Jan v. d. Heijdenstr. 87, gaf zich op. E. W. de Vlugt, Zeeburgerdijk 60, door A. Levendig en Th. Brokmann. G. J. Wigman, Bellamypl. 8, door J. L. v. Dort Jr. en J. v. Schaick. Voorgesteld als adsp lidA. v. Klaasbergen, Kinkerstr. 166, door H L. Syberden en J. Schweppe. R. Blits, Blasiusstr. 12, d. C. Vlieger en O. Dabrock, P. G. van Eisden, ie Helmersstr. 162, gaf zich op. H. Faas, Madurastr. 16, door J. M. en A. H. Couton. J. Mulder, Prinsengracht 343, gaf zich op. D. Perels, Kerkstraat 411, gaf zich op. Ch. Roos, Reinwardtstr. 105, gaf zich op. E. v. d. Zwaan, Dapperstr. 36, door D. van Gelderen en P. v. Leeuwen. H. F. Dukker, Soendastr 27, door F. Dukker en F. W. Aarsen. W. F. Dukker, Soendastr. 27, door F. Dukker en F. W. Aarsen. B. Prins, Blasiusstr 58, gaf zich aan ons op. J. Altvader, Overtoom 357, door J. Stallmann en H. J. Th. Brokmann. J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2